Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Snart på efterløn?

Er du ved at være klar til efterløn? Så læs mere her.

Hvis du er ledig eller i seniorjob, skal du sende ansøgningen om efterløn, inden din ret til dagpenge/arbejdsmarkedsydelse/seniorjob udløber. Ellers risikerer du at skulle have fuldtidsarbejde i et år mere eller helt at miste retten til efterløn.

Hvis du snart skal på efterløn

Efterlønsbeviset

Du modtager et brev fra os cirka en uge før, du når efterlønsalderen, og her skal du også udfylde et oplysningsskema, som du skal sende til os inden for tre måneder – ellers kan du først få beviset fra den dag, vi modtager oplysningsskemaet.

Når vi har alle oplysninger, får du automatisk dit efterlønsbevis fra os, hvis du opfylder betingelserne. Selvom du vælger at udskyde din efterløn, skal du alligevel have beviset – det skal du blandt andet bruge for at få mulighed for at få den skattefri præmie senere. Det er datoen i beviset, der er styrende i forhold til sats, modregning af pension, den skattefri præmie og betaling af efterlønsbidrag.

Der er flere fordele ved efterlønsbeviset:
 • Mulighed for skattefri præmie
 • Du kan gå på efterløn, selvom du bliver syg
 • Du kan få beregnet din efterløn på baggrund af den indkomst, du har på det tidspunkt, hvor dit efterlønsbevis er gyldigt fra
 • Du skal ikke længere betale efterlønsbidrag
 • Du får en oversigt over dine pensioner sammen med dit efterlønsbevis. Oplysningerne stammer fra de enkelte pensionsinstitutter, der har indberettet via SKAT.

Ansøg om efterlønsbeviset

Modregning af pension

Er du født før 1. januar 1956?
Hvis du ikke får udbetalt dine pensioner sammen med efterlønnen, eller hvis de udbetales som et éngangsbeløb, fastsættes et årligt beregningsgrundlag på 80 procent af tilsagnet ved din efterlønsalder af dine livsvarige pensioner og fem procent af depotværdien for dine øvrige pensioner. Din efterløn nedsættes med 60 procent af beregningsgrundlaget. Der er et bundfradrag på 15.700 kroner (2018).

Hvis du samtidig med efterlønnen får udbetalt en arbejdsmarkedspension månedsvis, vil efterlønnen blive nedsat med 50 procent af den udbetalte pension.

Pensioner, som du får udbetalt før efterlønsalderen, skal også modregnes. Det gælder dog ikke, hvis de er modregnet i andre ydelser.

Hvis du udskyder din efterløn i to år, arbejder som selvstændig i mere end 30 timer om ugen og har en omsætning, der står i forhold hertil, modregnes der kun for arbejdsmarkedspensioner, der udbetales månedsvis. Efterlønnen bliver nedsat med 55 procent af den udbetalte pension. Dine øvrige pensioner modregnes ikke.

Hvis du er lønmodtager, skal du i stedet arbejde mindst 3.120 timer i de to år på normale løn- og ansættelsesvilkår.

Arbejdet i udskydelsesperioden skal som udgangspunkt være udført her i riget, i et andet EØS-land eller Schweiz. Arbejder du uden for dette område, kan arbejdet normalt ikke medregnes.

Er du født efter 1. januar 1956?
Alle dine pensioner vil blive modregnet i din efterløn.

Livsvarige pensioner og arbejdsmarkedspensioner, der udbetales månedsvis skal modregnes med 64 procent.

Alle andre pensioner modregnes med 4 procent af den samlede værdi (depotværdien).

Pensioner, som du får udbetalt før efterlønsalderen, skal også modregnes i din efterløn. Det gælder dog ikke, hvis de er modregnet i andre ydelser.

Du kan regne på din egen efterløn og pension på beskæftigelsesministeriets hjemmeside:

Beregn din efterløn

Kontakt os, hvis du har spørgsmål om din efterløn og pension

Den skattefri præmie

Hvis du udskyder din overgang til efterløn – eller vælger slet ikke at gå på efterløn, kan du få en ekstra pose penge, når du bliver folkepensionist. Det er det, vi kalder den skattefri præmie. Alt efter din alder er det forskelligt, hvor meget du skal arbejde, og hvor lang tid der skal gå efter udstedelsen af dit efterlønsbevis, før du begynder at kunne optjene timer til den skattefri præmie.

For alle aldersgrupper gælder det dog, at hvis du har sikret dig dit efterlønsbevis fra den tidligst mulige dato, og arbejder på fuld tid lige indtil din folkepensionsalder, kan du få udbetalt den maksimale skattefri præmie, som i 2018 er på 160.992 kroner.

Desuden gælder det for alle aldersgrupper, at hvis du vil kombinere efterløn med at arbejde på nedsat tid og stadig vil benytte arbejdet til skattefri præmie, skal du opfylde 2-årsreglen, før du går på efterløn.

Det vil sige, at du fra udstedelsen af dit efterlønsbevis skal udskyde din efterløn i mindst to år og i den periode arbejde i mere end 30 timer om ugen som selvstændig og have en omsætning, der står i forhold hertil. Er du lønmodtager, skal du i stedet arbejde mindst 3.120 timer i de to år på normale løn- og ansættelsesvilkår.

Den skattefri præmie optjenes i hele portioner. Du har optjent en portion, hver gang du har arbejdet i din selvstændige virksomhed som hovedbeskæftigelse i væsentligt omfang (over 30 timer om ugen) i mindst 13 uger. Arbejde i selvstændig virksomhed tæller altid med som 37 timer om ugen, også selvom du har arbejdet mere.

Hvis du har haft lønarbejde og har ferie med feriepenge til gode, skal du vide, at du også optjener præmie af afholdt ferie med feriepenge. Hvis du derimod får feriepengene udbetalt uden at afholde ferien, skal det stadig modregnes i efterlønnen, men timerne tæller ikke med til præmie.

Er du født i perioden fra 1. januar 1956 til 1. juli 1959, skal du også opfylde den udskydelsesregel, der er for din aldersgruppe.

Der kan som udgangspunkt kun medregnes arbejde, der er udført her i riget, i et andet EØS-land eller Schweiz. Arbejder du uden for dette område, kan arbejdet normalt ikke medregnes. Du kan heller ikke medregne arbejde udført i perioder, hvor du ikke har været arbejdsløshedsforsikret.

Læs mere om reglerne for at få efterløn

De 481 timer svarer til fuldtidsarbejde i ét kvartal, men behøver ikke ligge samlet. Hver præmieportion er på 13.416 kroner for fuldtidsforsikrede og 8.944 kroner for deltidsforsikrede (2018). Du kan højst få 12 præmieportioner.

Hvis du har fået udbetalt dagpenge eller efterløn, efter du er begyndt at optjene timer til den skattefri præmie, bliver det maksimale timetal, som kan regnes med i den skattefri præmie, nedsat.
 
Eksempel: Hvis du har opnået det maksimale timetal (5.772 timer) tre måneder forud for din folkepensionsalder, fordi du har haft lønarbejde ved siden af din selvstændige virksomhed i væsentligt omfang, vil udbetaling af dagpenge eller efterløn i de tre måneder medføre, at du maksimalt kan få 11 præmieportioner. Tre måneders efterløn er væsentligt mere end en præmieportion og er dermed sandsynligvis en bedre løsning for dig, end at fravælge efterlønnen i den periode for i stedet at få den sidste præmieportion.  
 
Hvis du ikke har/får sikret dig ret til efterlønsbeviset på den tidligst mulige dato, kan det betyde, at du ikke kan nå at optjene det maksimale antal timer til den skattefri præmie. Du kan læse mere om efterlønsbeviset ovenfor.

Den skattefri præmie kan først endeligt blive opgjort og udbetalt, når du når folkepensionsalderen. Du skal selv søge om udbetaling af præmien, men vi skriver til dig om det. Der er en forældelsesfrist på tre år.

Søg om udbetaling af den skattefri præmie

Fra selvstændig til efterløn

Du kan først få efterløn, når hele din virksomhed er enten overdraget, lukket, bortforpagtet, udlejet, eller hvis du er udtrådt af virksomheden. Overordnet gælder det, at:

 • Du skal kunne dokumentere, at du helt er ophørt med at drive virksomheden og datoen for ophøret
 • Du skal være afskåret fra at kunne genoptage eller videreføre driften af virksomheden 
 • Du må ikke overdrage virksomheden til din ægtefælle/samlever/umyndige børn
 • Hvis du har drevet din virksomhed som et selskab, må du gerne beholde selskabet, hvis formålet alene er beskrevet som "formueforvaltning", og det er registreret sådan hos Erhvervsstyrelsen.

Husk de offentlige registre
Du skal huske at afmelde dig hos alle offentlige registre som selvstændig erhvervsdrivende. Det kan for eksempel være CVR-registret/SE-registret (moms) og registreringer i Erhvervsstyrelsen. Vi accepterer kun, at du ikke afmelder dig fra de offentlige registre, hvis du dokumenterer, at den manglende afmeldelse er begrundet i efterfølgende dispositioner, der ikke har karakter af selvstændig virksomhed. Eksempelvis at du har brug for at inddrive ubetalte fakturaer, som du skal betale moms af. Vi kan højest acceptere manglende afmelding i seks måneder, og kun hvis vi har en anden form for dokumentation for ophøret.

Herudover er der forskellige krav til, hvornår du ifølge arbejdsløshedsforsikringsloven er ophørt med din virksomhed, alt efter hvordan du stopper – det kan du læse mere om nedenfor.

Hvor meget får jeg i efterløn?

Når du går på efterløn vil du få den sats, vi har beregnet, da vi udstedte dit efterlønsbevis. Hvis ikke du tidligere har fået beregnet en efterlønssats, vil vi beregne den efter nedenstående regler.

Læs mere om efterlønsbeviset

Beregning ud fra selvstændig virksomhed
En beregnet sats giver dig mulighed for efterløn på op til 90 procent af din virksomheds skattemæssige overskud før renter, men efter afskrivninger. Du kan dog højst få udbetalt 220.740 kroner om året (2017). For at vi kan lave en beregning på baggrund af den selvstændige virksomhed, skal du have drevet virksomheden som hovedbeskæftigelse i mindst tre sammenhængende/hele regnskabsår i den virksomhed, som du går på efterløn fra. Du skal vælge de to bedste af de seneste fem hele, afsluttede regnskabsår. Gennemsnittet af overskuddet i de to år skal være på mere end 266.600 kroner (2017). Hvis din ægtefælle har været med i virksomheden og har haft denne som sin hovedbeskæftigelse, skal overskuddet deles imellem jer. Det betyder, at overskuddet i dette tilfælde skal være på mere end 533.200 kroner (2017).

Regnskabsår
Dine regnskaber skal være de endelige. Normalt er en virksomheds regnskabsår på 12 måneder. En virksomheds første regnskabsår kan dog være på helt ned til 26 uger og alligevel benyttes til beregningen. Modsat må det højst være på 18 måneder.

Fast sats
Den faste sats er på 180.960 kroner om året (2017). Hvis ikke overskuddet af din virksomhed har været stort nok til at give dig den maksimale sats, vil den faste sats være det bedste valg for dig. Du kan få denne sats, hvis du opfylder et af følgende krav:

 1. Har drevet din virksomhed på fuld tid (over 30 timer om ugen) og i væsentligt omfang i de seneste tre år/seneste tre hele regnskabsår
 2. Har været fuldtidsbeskæftiget som lønmodtager i de seneste tre år.
 3. Har haft tre års fuldtidsarbejde i kombination af lønarbejde og selvstændig virksomhed i væsentligt omfang.

Du skal i hele perioden have været medlem af en a-kasse. Du kan nå at fortryde dit valg af den faste sats indenfor et halvt år.  Du er velkommen til at kontakte os, så du kan høre mere om satserne, og hvordan vi beregner tallene.

Spørg os om efterløn og selvstændig virksomhed

Anden beregning
Hvis ikke du har drevet selvstændig virksomhed i tre hele afsluttede regnskabsår som hovedbeskæftigelse, kan vi beregne din sats ud fra den løn, du har fået i et tidligere job. De oplysninger får vi hos Skat. Du kan dog højst få udbetalt 220.740 kr. om året (2017).

Beskæftigelseskrav

Beskæftigelseskrav
Hvis du søger om efterløn, skal du opfylde et beskæftigelseskrav for selvstændige. Det betyder, at du – efter du er blevet optaget i A-kassen som selvstændig – skal have drevet virksomheden i væsentligt omfang* i mindst 52 uger inden for de sidste tre år, før du går på efterløn. Det skal du kunne dokumentere overfor A-kassen. Har virksomheden kun været din bibeskæftigelse, kan timerne ikke medregnes i forhold til at opfylde beskæftigelseskravet.

*Kravet om væsentligt omfang er opfyldt, når du har drevet virksomheden i mere end 30 timer om ugen, og vi efter et samlet skøn (dine oplysninger om dit arbejde i virksomheden sammenholdt med oplysninger om typen af virksomhed, omsætning, indtjening, arbejdstid og arbejdsopgaver) vurderer, at du har drevet virksomhed i væsentligt omfang.

Dokumentation for beskæftigelseskravet
For at dokumentere beskæftigelseskravet skal du udfylde en væsentlighedserklæring. Det giver vi dig nærmere besked om i din Post på Mit Virksom, når vi har modtaget din ansøgning om efterløn.

Har du brug for, at vi kigger på, om du opfylder beskæftigelseskravet allerede nu, imens du driver virksomhed, kan du udfylde en væsentlighedserklæring og sende den til os.

Udfyld væsentlighedserklæring (husk login)

Det er vigtigt, at du har udfyldt din mailadresse på Mit Virksom, så du kan få direkte besked, når der er post.

Hvis du overdrager din virksomhed

Overdragelse
Hvis du overdrager din virksomhed til andre gælder der særlige regler i forhold til, hvornår du kan få efterløn. Ved overdragelse bliver du anset for at være ophørt som selvstændig fra den dato, hvor hele virksomheden ifølge en retlig bindende overdragelsesaftale er overtaget af køber. Først da har du mulighed for at få efterløn.

Dokumentation for overdragelse 
Du skal huske at få en skriftlig aftale for eksempel i form af købekontrakt, slutseddel, skøde, auktionsskøde eller udskrift af protokol fra fogedretten, når du overdrager virksomheden. Hvis selve virksomheden (driftsmidler, inventar, varelager, goodwill mv.) er overdraget, og du blot fortsætter med at udleje bygningerne eller lokalerne, vil der som udgangspunkt være tale om, at du driver en ny selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

Hvis du har en betinget aftale
Hvis din aftale om overdragelse indeholder nogle betingelser for, at handelen kan gennemføres, vil du først blive betragtet som ophørt med din selvstændige virksomhed, når aftalens betingelser er opfyldt. Der er dog enkelte undtagelser, hvis der er tale om standardbetingelser eller branchetypiske betingelser, som kun sjældent medfører, at handlen går tilbage. Du skal inden for seks måneder dokumentere, at betingelserne er opfyldt.

Overdragelse af selskaber 
Har du udøvet selvstændig virksomhed i selskabsform, kan ophøret som hovedregel først blive anset for at være endeligt, når virksomheden er overdraget eller lukket. Heri ligger, at selskabet skal være opløst, eller du skal have overdraget samtlige aktier eller anparter. Du kan ikke ophøre ved at overdrage aktier og anparter til din ægtefælle/samlever eller dine umyndige børn.

Formueforvaltning
I nogle tilfælde kan A-kassen LH godkende, at selskabet er omdannet til alene at have det formål at forvalte den formue, der kommer i forbindelse med en overdragelse. Det forudsætter dog, at selskabet har ændret formål til formueforvaltning, og at denne ændring er blevet registreret hos Erhvervsstyrelsen. 

Hvis du lukker din virksomhed

Hvis du lukker din virksomhed og stopper som selvstændig, er der en række betingelser, der skal være opfyldt, før du kan få efterløn:

Afvikling: Afviklingen af virksomheden skal være så vidt fremskreden, at en eventuel resterende del af virksomheden ikke kan danne grundlag for fortsat virksomhedsudøvelse.

Egne lokaler: Hvis du har drevet virksomheden fra egne lokaler, skal lokalerne som hovedregel være solgt eller udlejet på ophørstidspunktet, og det skal du kunne dokumentere med enten slutseddel/skøde/lejekontrakt.

Lejede lokaler: Har du drevet virksomheden fra lejede lokaler, skal lejemålet normalt være ophørt og fraflyttet. Husk at fremvise kopi af lejekontrakten eller din opsigelse af lejemålet.

Virksomhedens driftsmidler og inventar: Hvis du har drevet virksomheden med egne driftsmidler og eget inventar, skal du som hovedregel have solgt eller overdraget dette på tidspunktet for ophøret. Dokumentation ved salg eller overdragelse af driftsmidler og inventar kan bestå af for eksempel købekontrakt, faktura eller skriftlig bekræftelse fra køber. Resterende driftsmidler og inventar, der kun udgør en mindre del af den samlede virksomhed, og som i art og antal er normale i private hjem, vil du kunne beholde – vi skal bare have en erklæring på, at driftsmidlerne og inventaret ikke længere bliver anvendt til erhverv.

Varelager: Virksomhedens varelager skal som hovedregel være solgt, tilbageleveret til leverandøren eller på anden måde endeligt overdraget på ophørstidspunktet. Dokumentationen kan bestå af for eksempel kopi af købekontrakt, kreditnota, regning eller skriftlig bekræftelse fra køber.

Annoncering m.m.: Alle ydre tegn på drift af virksomhed, som for eksempel skiltning og annoncering, skal som hovedregel være fjernet på ophørstidspunktet.

Offentlige registre: Du skal huske at afmelde dig hos alle offentlige registre som selvstændig erhvervsdrivende.

Hvis du bortforpagter/udlejer

Du kan også stoppe som selvstændig og gå på efterløn, hvis du bortforpagter eller udlejer din virksomhed. Her gælder det ikke, at virksomheden skal være overdraget eller lukket, før du kan modtage efterløn.

Aftalens omfang: Hvis du laver en aftale om bortforpagtning eller udlejning, skal den omfatte hele virksomheden. Aftalen skal omfatte oplysning om forpagtningens/udlejningens omfang og forpagtningsafgiften/lejen.

Dokumentation: Du skal huske at have en skriftlig kontrakt, der kan dokumentere bortforpagtning eller udlejning. Ophøret kan tidligst anerkendes fra den dato, hvor kontrakten er underskrevet, og forpagteren/udlejeren har overtaget brugsretten. Aftalen skal normalt være gensidig uopsigelig i mindst fem år.

Arbejde i virksomheden: Du må ikke arbejde i den virksomhed, du har bortforpagtet eller udlejet. Du må heller ikke arbejde i en virksomhed, der er ejet af forpagteren/udlejeren, hvis virksomheden er af samme type som den bortforpagtede/udlejede virksomhed, og der sker en vis fælles drift af virksomhederne.

Ophævelse af aftalen: Hvis du ophæver forpagtnings-/udlejningsaftalen før den udløbsdato, der er aftalt, vil det være hovedreglen, at din ret til efterløn fra A-kassen bortfalder.

Momsregistrering: Du skal huske at ændre din momsregistrering som selvstændig erhvervsdrivende fra at være en aktiv momsregistrering til at være en frivillig momsregistrering, hvilket betyder, at du kun er momsregistreret i forhold til den lejeindtægt, du får ved bortforpagtningen eller udlejningen.

Hvis du udtræder af virksomheden

Du kan udtræde af en virksomhed, som bliver videreført af din ægtefælle, hvis I underskriver en tro og love-erklæring om, at du er udtrådt af virksomheden for at gå på efterløn. Udtræden har virkning fra det tidspunkt, A-kassen LH har modtaget erklæringen. Der knytter sig lidt flere betingelser til muligheden, som vi kan vejlede dig om. Ligeledes har medejere nogle muligheder for at udtræde af virksomheden – dem kan vi også vejlede dig om.

Skriv til os, hvis du har spørgsmål om efterløn og selvstændig virksomhed

Læs mere om hvad du må og skal, mens du er på efterløn

Når du stopper med selvstændig bibeskæftigelse

Hvis du stopper med din selvstændige bibeskæftigelse, skal du dokumentere, at virksomheden er ophørt. Det gør du således:

Hvis virksomheden lukker
Du kan dokumentere over for os, at du har lukket virksomheden på følgende måder:

 • Tro og love-erklæring om at virksomheden er lukket 
 • CVR-afmeldelse (herunder momsafmeldelse) registreret i Erhvervsstyrelsen. 

Ved overdragelse
Du kan dokumentere over for os, at du har overdraget virksomheden på følgende måder:

 • Tro og love-erklæring om at virksomheden er overdraget (det må ikke være til din ægtefælle/samlever eller dine umyndige børn) 
 • Kopi af overdragelsesaftalen 
 • CVR-afmeldelse (herunder momsafmeldelse) registreret i Erhvervsstyrelsen. 

Ved bortforpagtning og udlejning
Du kan dokumentere over for os, at du har bortforpagtet eller udlejet virksomheden på følgende måder:

 • Tro og love-erklæring om at virksomheden er overdraget (det må ikke være til din ægtefælle/samlever eller dine umyndige børn) 
 • Kopi af forpagtningskontrakt/lejekontrakt med navn og adresse på parterne, en beskrivelse af genstanden eller den ejendom, der bliver bortforpagtet eller udlejet, forpagtningsafgiften/lejen, datoen for aftalens indgåelse og udløb 
 • Ændring af momsregistrering til frivillig registrering. 

Hvis du udtræder af en virksomhed, der videreføres af din ægtefælle eller medejere
Du kan udtræde af virksomheden, hvis du og din ægtefælle underskriver en tro og love erklæring om, at du er udtrådt af virksomheden. Din udtræden har virkning fra det tidspunkt, A-kassen LH har modtaget erklæringen. Der knytter sig lidt flere betingelser til muligheden, som vi kan vejlede dig om. Ligeledes har medejere nogle muligheder for at udtræde af virksomheden – det kan vi også vejlede dig om.

Kontakt os for vejledning om efterløn og selvstændig virksomhed

Opdateret: 27.07.2018

Kunne du bruge siden? Nej Ja

Fortæl os din mening
Vi har brug for dit input, så vi hele tiden kan gøre siden bedre for dig.

Spørgsmål besvares dog ikke.
Kontakt os

Send

Tak for din feedback