Personalejura

Ferie

Her kan du blive klogere på, hvilke rammer der gælder for dine ansattes ferieafholdelse.

Ferieloven fastlægger rammerne for dine medarbejderes ret til ferie. Det er en god idé, at du som arbejdsgiver kender reglerne for ferieafholdelse. I videoen nedenfor kan du blive klogere på reglerne for ferievarsling, og her på siden får du et indblik i de væsentligste punkter, som kan have betydning for dig og dine medarbejdere.

Har du spørgsmål om den nye ferielov?

Chatbotten HuRa kan skriftligt besvare dine spørgsmål om den nye og gamle ferielov. I chatten får du svar på dine spørgsmål med det samme, og du kan chatte med HuRa alle ugens dage og hele døgnet rundt.

HuRa kan svare på mere end 600 spørgsmål om ferieloven. Den kan blandt andet svare på:

  • Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg i min ferie?
  • Hvornår kan jeg holde ferie?
  • Hvad er ferietillæg, og hvornår udbetales det?
  • Optjener jeg ferie under barsel?
  • Er jeg berettiget til ferie med løn?

Chatbotten HuRa kan ikke hjælpe med coronavirus-relaterede feriespørgsmål, hvor vi i stedet henviser til vores Spørgsmål og svar-side eller vores juridiske konsulenter.

Coronavirus: Spørgsmål og svar

Fortæl mig mere

Ferieloven gælder for lønmodtagere

En lønmodtager bliver i ferieloven defineret som en person, der modtager løn for sit arbejde. Loven lægger vægt på, om lønmodtageren er i tjenestestilling og derved er underlagt arbejdsgiverens instruktions- og tilsynsbeføjelse, om arbejdet udføres for arbejdsgiverens regning og risiko og hvorvidt arbejdet aflønnes med sædvanlig A-indkomst.

Ferieloven gælder ikke for administrerende direktører, som er registreret hos Erhvervsstyrelsen. De administrerende direktører er kun omfattet af ferieloven, hvis det er specifikt aftalt i direktørkontrakten, eller hvis direktøren ikke har de sædvanlige direktørbeføjelser.

Ferieloven gælder ikke for et selskabs ejere, medejere og bestyrelsesmedlemmer, som har en reel og betydelig indflydelse på selskabets forhold.

Fravigelser fra loven

Ferieloven kan som udgangspunkt ikke fraviges, idet loven er beskyttelsespræceptiv. Det betyder, at loven ikke kan fraviges til ugunst for medarbejderen. En medarbejder kan altså ikke give afkald på sin ret til ferie, løn under ferie, ferietillæg eller feriegodtgørelse.

Fravigelser kan udelukkende foretages, hvis det fremgår udtrykkeligt af loven. Ferieloven omfatter en række punkter, der giver mulighed for at aftale fravigelser ved kollektive overenskomster og på visse punkter også ved individuel aftale.

Optjening af retten til ferie med løn

Ferie bliver optjent i kalenderåret fra 1. januar til 31. december. Ferien afholdes i ferieåret, der løber fra den 1. maj til den 30. april det efterfølgende år.

For hver månedsansættelse optjener ansatte retten til 2,08 dages betalt ferie. Ved et års ansættelse optjener den ansatte derved retten til 25 dages lønnet ferie.

Hvis din medarbejder ikke har optjent ret til ferie
Selv om en medarbejder ikke har optjent ret til 25 dages betalt ferie i et kalenderår, har hun/han stadig ret til at holde 25 dages ferie det efterfølgende ferieår. Medarbejderen må dog selv betale for den ferie, der ikke er optjent feriepenge til.

Du kan som udgangspunkt ikke pålægge lønmodtageren at afholde den ferie, der ikke er optjent feriepenge til. Optjent lønnet ferie skal afholdes før den ferie, som medarbejderen evt. ikke har optjent løn til men har ret til.
 
Når en medarbejder tiltræder en ny stilling, kan du som arbejdsgiver trække 4,8 procent af medarbejderens månedsløn pr. dag, hvor vedkommende holder ferie, indtil han/hun har optjent ret til ferie med løn.

Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige regler for retten til betalt ferie for elever omfattet af erhvervsuddannelsesloven. Herudover kan der gælde særlige regler for ansatte inden for landbrugssektoren samt for søfarende.

Ferieafholdelse

Når man taler om ferieafholdelse, skelner man imellem hovedferie og restferie.

Hovedferien udgør 15 dage eller tre uger, der som udgangspunkt skal afholdes samlet i hovedferieperioden fra den 1. maj til den 30. september. Efter individuel aftale med en medarbejder kan hovedferien dog opdeles. Det er dog et krav, at medarbejderen afholder mindst ti feriedage i sammenhæng. Man kan ligeledes lave individuelle aftaler om afholdelse af hovedferie uden for hovedferieperioden.

Man kalder den ansattes resterende ferie for restferie. Oftest vil en medarbejder have to ugers restferie ud over de tre ugers hovedferie. Restferien kan afholdes samlet eller i mindre bidder og kan desuden afholdes både før og efter hovedferien.

Ferieloven tager udgangspunkt i en arbejdsuge på fem dage. En ferieuge skal dog afspejle den pågældende ansattes normale arbejdsuge, hvilket vil sige, at arbejdsfrie dage og vagtdages skal indgå i ferien med et forholdsmæssigt antal. Har du en medarbejder, der arbejder fast fire dage om ugen, som holder ferie i fire arbejdsdage, har vedkommende således afholdt fem feriedage. Medarbejderen kan altså ikke kræve, at ferien udelukkende afholdes på arbejdsdage. Og hvis medarbejderen holder en del af ferien som enkeltdage, skal vedkommende trækkes for en ekstra dags ferie for hver fire arbejdsdage, hvor han/hun har afholdt enkeltfridage.

Hvornår kan ferie ikke afholdes? 
Ferie kan ikke afvikles på søndage eller på helligdage, der falder på hverdage eller overenskomstmæssigt fastsatte fridage. Ferie kan heller ikke afholdes i perioder, hvor medarbejderen er sygemeldt eller har graviditets-, barsels-, forældre- eller fædreorlov.

Tilrettelæggelse af ferie

Ferielovens foreskriver, at tidspunktet for ferieafholdelse bliver fastsat efter aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder.
I denne forbindelse skal arbejdsgiveren, under hensyntagen til virksomhedens drift, imødekomme medarbejderens ønske om tidspunktet for afholdelse af ferien. Kan du og din ansatte ikke blive enige om et tidspunkt, er det i sidste ende dig som arbejdsgiver, der fastsætter tidspunktet for feriens afholdelse. Du skal som arbejdsgiver varsle ferien tre måneder før din medarbejders afholdelse af hovedferie og en måned før afholdelse af restferie. Varslingen kan både ske skriftlig og mundtligt, men af bevismæssige årsager anbefales det, at du altid varsler ferie skriftligt.

Arbejdsdage lige op til ferien
Hvorvidt din medarbejder kan pålægges arbejde på de dage, der støder op til ferien afhænger af, hvilke regler der ville gælde i hverdagen. Kan medarbejderen således normalt blive pålagt at arbejde i weekenden, ville det samme gøre sig gældende for weekenden op til feriestart en mandag morgen.

Udskydelse af aftalt eller varslet ferie

Når en ferie er aftalt eller varslet, kan den kun udskydes, hvis væsentlige og uforudseelige driftsmæssige hensyn gør dette nødvendigt. Der skal altså ganske meget til for, at en medarbejders ferie kan udskydes. Ved udskydelse af ferie har medarbejderen ret til at få dækket sit økonomiske tab som følge af udskydelsen. Dette kan eksempelvis være omkostningerne til en betalt rejse, som ikke kan refunderes. Det er kun medarbejderens egne omkostninger, der kan kræves refunderet, ikke eventuelle rejseledsageres. Desuden skal medarbejderen sørge for at begrænse tabet mest muligt.

Når en ferieperiode er påbegyndt, kan den ikke afbrydes.

Ferieafvikling i opsigelsesperioder

Hvis du har sagt en medarbejder op med et opsigelsesvarsel på tre måneder eller mindre, kan vedkommende ikke holde hovedferie i opsigelsesperioden, selv om tidspunktet for afholdelsen af hovedferien tidligere er aftalt eller varslet. Dette gælder også hvis virksomheden er ferielukket i tre uger i industriferien. Er opsigelsesvarslet forlænget svarende til hovedferien, eller er opsigelsesvarslet længere end tre måneder, kan du godt forlange, at hovedferien bliver afviklet i opsigelsesperioden. Du og din medarbejder kan også aftale, at hovedferien skal afvikles i opsigelsesperioden, selvom denne er på tre måneder eller mindre, men det kræver at medarbejderen er enig.

Fritstilling
Hvis du vælger at fritstille en medarbejder i opsigelsesperioden, bliver dette betragtet som en varsling af ferie i videst muligt omfang. Dette indebærer som udgangspunkt, at al ferie anses for afviklet, hvis fritstillingsperioden er længere end tre måneder og tre uger, og fritstillingsperioden i øvrigt ligger inden for det korrekte ferieår. Dette gælder imidlertid kun i tilfælde, hvor medarbejderen har en arbejdsfri periode svarende til feriens længde efter udløbet af varslingsfristerne i fritstillingsperioden. Medarbejderens ferie kan således kun anses for afholdt i en fristillingsperiode, hvis han/hun har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde efter udløbet af varslingsfristerne.

Sygdom under ferien

En medarbejder er lovligt forhindret i at afholde sin ferie, hvis han/hun bliver syg. Den ferie, som medarbejderen ikke får afholdt, kalder man erstatningsferie.

Medarbejderens ret til erstatningsferie afhænger af, om medarbejderen melder sig syg, før ferien begynder, eller om vedkommende melder sig syg i sin ferie.

Hvis medarbejderen melder sig syg før sin ferie
Medarbejderen får erstattet alle sine tabte feriedage, hvis medarbejderen melder sig syg, inden ferien begynder.

Hvis medarbejderen melder sig syg i sin ferie
Hvis din medarbejder melder sig syg, efter ferien er påbegyndt, får han/hun først erstattet feriedage fra den sjette feriedag og frem. Dette gælder udelukkende, hvis medarbejderen har optjent 25 dages ferie. Derved får medarbejderen ikke erstattet de fem første feriedage. Før medarbejderen kan få erstatningsferie, skal han/hun kunne dokumentere sygdommen – også for de fem første feriedage. Sygdommen skal dokumenteres med en lægeerklæring, med mindre I har en særskilt skriftlig aftale. Lægeerklæringen skal gælde fra første sygedag, og medarbejderen skal selv betale for den. Hvis medarbejderen bliver syg under en ferie i udlandet, skal han/hun gå til en læge i udlandet og få en lægeerklæring.

Hvis medarbejderen har optjent færre end 25 dages ferie, har vedkommende ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage. Har medarbejderen for eksempel optjent ret til 20 feriedage, giver det ret til erstatningsferie efter fire sygedage på et ferieår, og har medarbejderen kun optjent 15 feriedage, kan han/hun få erstatningsferie efter tre sygedage på et ferieår.

Når medarbejderen bliver rask igen
Medarbejderen skal melde sig rask hos dig, uanset om sygemeldingen kom inden ferien eller under ferien. Når medarbejderen melder sig rask, er det op til vedkommende selv, hvorvidt han/hun vil holde resten af den planlagte ferie eller møde på arbejde og afholde ferien senere.

Læs mere om reglerne i forbindelse med sygdom

Overførsel af ferie

Under visse betingelser kan du aftale med dine medarbejdere, at de kan overføre den 5. ferieuge til det kommende ferieår. En sådan aftale kan indgås indtil den 30. september efter ferieårets udløb.

Feriefridage

Feriefridage er ikke reguleret af ferieloven. De følger derimod enten en individuel aftale med dine medarbejdere, en personalepolitik eller en kollektiv overenskomst. Da ferieloven ikke regulerer disse feriefridage, er der aftalefrihed vedrørende feriefridagene. Vi anbefaler dog, at du fastsætter regler for optjening og afvikling af feriefridage.

Ny ferielov i 2020

 Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020 og dermed bliver feriereglerne på det danske arbejdsmarked grundlæggende ændret. Allerede på nuværende tidspunkt er overgangen mellem de nye og de gamle ferieregler i gang, og det stiller forskellige krav til dine medarbejdere og dig som arbejdsgiver. 

Bliv klogere på den nye ferielov her

Hjælp og svar - her og nu

Opdateret: 20.01.2020