Klausuler indgået efter 2016

Konkurrenceklausul indgået efter 1. januar 2016

En konkurrenceklausul er en aftale mellem dig som arbejdsgiver og din medarbejder. Klausulen forbyder medarbejderen at drive konkurrerende virksomhed eller tage ansættelse i en virksomhed, som kan anses for at være i konkurrence med din virksomhed.

Vær opmærksom på, at reglerne for klausuler er ændret per 1. januar 2016, så der er to forskellige gældende sæt regler, alt efter hvornår klausulen blev indgået. Her kan du læse mere om de regler, der gælder fra og med 1. januar 2016.

Fortæl mig mere

Hvornår gælder klausulen?

Konkurrenceklausulen træder i kraft, hvis en medarbejder selv siger op, eller hvis virksomheden opsiger eller bortviser medarbejderen på baggrund af forhold hos medarbejderen. Hvis virksomheden opsiger medarbejderen på baggrund af forhold hos virksomheden, er medarbejderen ikke længere bundet af klausulen og har heller ikke længere ret til kompensation. For at en konkurrenceklausul er gyldig, skal en række kravl være opfyldt. Konkurrenceklausulen skal være indgået skriftligt. Det skal fremgå af aftalen hvilke forhold i ansættelsen, som gør det nødvendigt at indgå klausulen, og det skal fremgå, at medarbejderen bliver kompenseret i overensstemmelse med ansættelsesklausullovens regler. Fremgår dette ikke, er klausulen ugyldig.

En konkurrenceklausul kan kun indgås, hvis medarbejderen indtager en helt særlig betroet stilling.  (det hedder ikke bare særlig betroet medarbejder?) Ved en helt særlig betroet medarbejder forstås en medarbejder, som har adgang til virksomhedens fortrolige oplysninger (eksempelvis regnskaber, pris- og kundelister mv.) og derved besidder viden, der kan udnyttes til at skade virksomheden, hvis denne viden eksempelvis bliver anvendt hos en konkurrerende virksomhed.

Disse regler gælder for konkurrenceklausuler, der er indgået efter den 1. januar 2016.

Hvor længe gælder klausulen?

Konkurrenceklausulen gælder i det tidsrum, der fremgår af ansættelseskontrakten. Klausuler indgået efter 1. januar 2016, kan maksimalt gælde i 12 måneder. Såfremt der er indgået aftale om både konkurrence- og kundeklausuler, en såkaldt kombineret ansættelsesklausul, kan den maksimalt gælde i seks måneder. Hvis konkurrenceklausulen har en varighed på over 12 måneder, eller i tilfældet af at den kombinerede ansættelsesklausul har en varighed udover seks måneder, er klausulen i sin helhed ugyldig.

Hvis medarbejderen fratræder virksomheden inden for de første seks måneder af sin ansættelse, gælder klausulen ikke, og dermed har medarbejderen som udgangspunkt ikke ret til kompensation. Dog har medarbejderen ret til engangskompensationen svarende til to måneders løn, såfremt medarbejderen fratræder efter tre men før seks måneder ansættelse. Dette gælder både for en konkurrenceklausul og en kombineret klausul (både en konkurrence- og kundeklausul). Medarbejderens opsigelsesperiode skal regnes med i de seks måneder.

Hvordan skal medarbejderen kompenceres?

Såfremt konkurrenceklausulen maksimalt er gældende i seks måneder, skal medarbejderen kompenseres med 40 % af sin løn på fratrædelsestidspunktet. Kompensationen skal beregnes på grundlag af medarbejderen samlede løn, således at pension, bonus, vagttillæg og skifteholdstillæg. Værdien af medarbejderens personalegoder indgår i beregningen.

Er klausulen gældende i mere end seks måneder og maksimal i 12 måneder, skal kompensationen udgøre 60 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet.

Hvis medarbejderen har en kombineret ansættelsesklausul (både en konkurrence- og kundeklausul), udgør kompensationen 60 %, selvom klausulen højst kan opretholdes i seks måneder efter fratrædelsen.

Hvis medarbejderen får nyt arbejde

Kompensationen for de to første måneder af klausulperioden kaldes engangskompensation. Den har medarbejderen ret til at få udbetalt ved fratrædelsen, og den har medarbejderen altid krav på. Den eneste situation, hvor medarbejderens ret til kompensationen kan frafalde opstår, hvis medarbejderen bortvises berettiget.

Såfremt medarbejderen får nyt passende arbejde, der ikke er i strid med klausulen, vil medarbejderen modtage en lavere kompensation fra den tredje måned og den resterende del af klausulperioden. Passende arbejde defineres som arbejde inden for et fagligt område, som medarbejderen er uddannet til eller har haft beskæftigelse inden for.

Hvis medarbejderen har en klausul, der maksimalt gælder i seks måneder, vil medarbejderen modtage 16 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet fra tredje måned og frem til klausulens udløb, hvis medarbejderen har en indtægt fra andet passende arbejde.

Gælder klausulen i mere end seks måneder (dog maksimalt i 12 måneder), eller er der tale om en kombineret ansættelsesklausul, vil kompensationen fra tredje udgøre 24 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet, hvis medarbejderen har en indtægt fra andet passende arbejde. 

Medarbejderens tabsbegrænsningspligt

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at klausulen forpligter medarbejderen til at søge et passende andet arbejde i klausulens gyldighedsperiode. Hvis medarbejderen ikke aktivt forsøger at finde andet arbejde i klausulperioden, har medarbejderen ikke ret til kompensationen. Medarbejderen har dog altid ret til engangskompensationen.

Du kan derfor kræve at medarbejderen dokumenterer jobsøgningen eksempelvis i form af kopier af jobansøgninger.

Hvis medarbejderen overtræder klausulen

Som følge af klausulen er medarbejderen forpligtet til at betale en erstatning til virksomheden for dens tab, hvis medarbejderen bryder klausulen. Virksomheden skal kunne bevise, at der er lidt et økonomisk tab, og dokumentere, hvor stort tabet er.

Udover erstatningen anbefales det, at der i klausulen aftales, at medarbejderen skal betale virksomheden et bestemt beløb, hvis medarbejderen overtræder klausulen – en såkaldt konventionalbod. Konventionalboden skal betales til virksomheden, uanset om virksomheden har lidt et økonomisk tab eller ej. Beløbet kan for eksempel svare til seks måneders løn og kan altså være på flere hundredetusinde kroner.

Fogedforbud
Udover konventionalboden er det også muligt at nedlægge et fogedforbud, hvis medarbejderen overtræder sin klausul. Fogedforbuddet betyder, at virksomheden kan standse medarbejderens nye ansættelse eller selvstændige virksomhed med fogedrettens hjælp. I så fald vil medarbejderen med øjeblikkelig virkning skulle fratræde sin stilling og standse alt arbejde i den pågældende virksomhed.

Hvem opsiger ansættelsesforholdet?

Konkurrenceklausulen træder kun i kraft, hvis medarbejderen selv siger op, eller hvis virksomheden opsiger eller bortviser medarbejderen på baggrund af forhold hos medarbejderen. Hvis virksomheden opsiger medarbejderen på baggrund af forhold hos virksomheden, gælder klausulen ikke. Medarbejderen vil dermed ikke have ret til kompensation udover engangskompensationen svarende til to måneders kompensation.

Hvis virksomheden opsiger klausulen

Virksomheden har ret til at opsige klausulen med en måneds varsel. Denne regel gælder, uanset om medarbejderen stadig er ansat i virksomheden, eller om medarbejderen er fratrådt sin stilling og modtager kompensation fra virksomheden.

Selv om klausulen opsiges, har medarbejderen krav på engangskompensationen svarende til to måneders kompensation. Dette forudsætter dog, at medarbejderen fratræder sin stilling inden for seks måneder efter, at klausulen er blevet opsagt, og såfremt medarbejderen har været ansat mere end tre måneder. Retten til engangskompensationen bortfalder dog, hvis medarbejderen bliver berettiget bortvist.

Ældre klausuler

Der er ligeledes et regelsæt, der gælder for klausuler indgået i perioden fra den 15. juni 1999 til og med 31. december 2015. Her er et krav, at medarbejderen som funktionær indtager en betroet stilling, der gør klausulen gældende.

Læs mere om de gamle regler

Endelig gælder et særligt sæt regler for klausuler indgået før den 15. juni 1999. Kontakt os, hvis du har brug for vejledning angående en klausul, som er indgået før dette tidspunkt.