Klausuler indgået efter 2016

Kundeklausul ingået efter 1. januar 2016

En kundeklausul er en aftale mellem en arbejdsgiver og en medarbejder, som forbyder medarbejderen at tage ansættelse hos eller have erhvervsmæssig kontakt med arbejdsgiverens kunder og andre forretningsforbindelser i en vis periode efter ansættelsesforholdets ophør.

Vær opmærksom på, at reglerne for klausuler er ændret per 1. januar 2016, så der er to forskellige regelsæt, alt efter hvornår klausulen blev indgået. Her kan du læse mere om de regler, der gælder fra og med 1. januar 2016.

Fortæl mig mere

Hvornår gælder klausulen?

Kundeklausulen træder i kraft, hvis:

  • Medarbejderen selv siger op
  • Virksomheden opsiger medarbejderen

  • Virksomheden bortviser medarbejderen 

Enhver kundeklausul skal være indgået skriftligt for at være gyldig. Det skal fremgå af aftalen, at medarbejderen bliver kompenseret i overensstemmelse med lovens regler. Fremgår dette ikke, er klausulen ligeledes ugyldig.

Disse regler gælder for kundeklausuler, der er indgået efter den 1. januar 2016.

Der er ligeledes et regelsæt, der gælder for kundeklausuler indgået i perioden fra den 15. juni 1999 til og med 31. december 2015.

Læs mere om reglerne for ældre klausuler

Hvor længe gælder klausulen?

Kundeklausulen gælder i det tidsrum, der fremgår af ansættelseskontrakten. Klausuler indgået efter 1. januar 2016, kan maksimalt gælde i 12 måneder. Såfremt der er indgået aftale om både en konkurrence- og kundeklausul, en såkaldt kombineret ansættelsesklausul, kan den maksimalt gælde i seks måneder. Hvis konkurrenceklausulen har en varighed på over 12 måneder, eller den kombinerede ansættelsesklausul har en varighed udover seks måneder, er klausulen i sin helhed ugyldig.

Hvis medarbejderen fratræder virksomheden inden for de første seks måneder af sin ansættelse, gælder klausulen ikke, og dermed har medarbejderen som udgangspunkt ikke ret til kompensation. Dog har medarbejderen ret til engangskompensationen svarende til to måneders kompensation såfremt medarbejderen fratræder efter tre men før seks måneders ansættelse. Dette gælder både for en kundeklausul og en kombineret klausul. Medarbejderens opsigelsesperiode skal regnes med i de seks måneder.

Hvor omfattende må klausulen være?

Som arbejdsgiver skal du senest på opsigelsestidspunktet udstyre medarbejderen med en liste over de kunder eller leverandører, som medarbejderen har været i erhvervsmæssig kontakt med de seneste 12 måneder inden fratrædelse, og som du ønsker skal omfattes af klausulen. Hvis ikke listen udleveres til medarbejderen før eller på opsigelsestidspunktet, risikerer du, at ingen af kunderne eller leverandørerne er omfattet af klausulen. Listen kan kun omfatte kunder eller leverandører, som virksomheden har været i erhvervsmæssig kontakt med de seneste 12 måneder inden fratrædelse. Det er muligt at lade medarbejderen udforme et udkast til listen, som du derefter kan revidere.

Hvordan skal medarbejderen kompenseres?

Kompensationen for de to første måneder af klausulperioden kaldes engangskompensation. Den har medarbejderen ret til at få udbetalt senest ved fratrædelsen, og den har medarbejderen altid krav på. Den eneste undtagelse er, hvis medarbejderen er blevet bortvist, og der er tale om en berettiget bortvisning.

Såfremt medarbejderen får nyt passende arbejde, der ikke er i strid med klausulen, vil medarbejderen modtage en lavere kompensation fra den tredje måned og den resterende del af klausulperioden. Passende arbejde defineres som arbejde inden for et fagligt område, som medarbejderen er uddannet til eller har haft beskæftigelse inden for.

Hvis medarbejderen har en klausul, der maksimalt gælder i seks måneder, vil medarbejderen modtage 16 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet fra tredje måned og frem til klausulens udløb. Dette forudsætter, at medarbejderen har indtægt fra andet passende arbejde.

Gælder klausulen i mere end seks måneder (dog maksimalt i 12 måneder), eller er der tale om en kombineret ansættelsesklausul, vil kompensationen fra tredje måned udgøre 24 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet, hvis medarbejderen har indtægt fra andet passende arbejde.

Medarbejderens begrænsningspligt

Vær opmærksom på, at klausulen forpligter medarbejderen til at søge et passende andet arbejde i klausulens gyldighedsperiode. Hvis medarbejderen ikke aktivt forsøger at finde andet arbejde i klausulperioden, har medarbejderen ikke ret til kompensationen. Medarbejderen har dog altid ret til engangskompensationen.

Du kan derfor kræve at medarbejderen dokumenterer jobsøgningen eksempelvis i form af kopier af jobansøgninger.

Hvis medarbejderen overtræder klausulen

Som følge af klausulen er medarbejderen forpligtet til at betale en erstatning til virksomheden for dens tab, hvis medarbejderen bryder klausulen. Virksomheden skal kunne bevise, at der er lidt et økonomisk tab og dokumentere, hvor stort tabet er.

Udover erstatningen anbefales det, at der klausulen aftales, at medarbejderen skal betale virksomheden et bestemt beløb, hvis medarbejderen overtræder klausulen – en såkaldt konventionalbod. Konventionalboden skal betales til virksomheden, uanset om virksomheden har lidt et økonomisk tab eller ej. Beløbet kan for eksempel svare til seks måneders løn og kan altså være på flere hundredetusinde kroner.

Fogedforbud
Udover konventionalboden er det også muligt at nedlægge et fogedforbud, hvis medarbejderen overtræder en klausul. Fogedforbuddet betyder, at virksomheden kan standse medarbejderens nye ansættelse eller selvstændige virksomhed med fogedrettens hjælp. I så fald vil medarbejderen med øjeblikkelig virkning skulle fratræde sin stilling og standse alt arbejde i den pågældende virksomhed.

Hvis virksomheden opsiger klausulen

Virksomheden har ret til at opsige klausulen med en måneds varsel. Denne regel gælder, uanset om medarbejderen stadig er ansat i virksomheden, eller om medarbejderen er fratrådt sin stilling og modtager kompensation fra virksomheden.

Selv om klausulen opsiges, har medarbejderen krav på engangskompensationen svarende til to måneders kompensation, hvis medarbejderen fratræder sin stilling inden for seks måneder efter, at klausulen er blevet opsagt, og såfremt medarbejderen har været ansat mere end tre måneder. Det gælder dog ikke, hvis medarbejderen bliver berettiget bortvist.