Klausuler

Klausuler indgået før 2016

Har du indgået en klausul med en medarbejder før den 1. januar 2016?

Den 1. januar 2016 blev reglerne for klausuler ændret.  Har du indgået en klausul med en medarbejder før 2016, er medarbejderen stadig bundet af de gamle regler. Nedenfor kan du læse mere om reglerne, der gælder for netop din situation, og du er også altid velkommen til at kontakte os.

Fortæl mig mere

Konkurrenceklausuler indgået før 2016

En konkurrenceklausul er en aftale mellem dig som arbejdsgiver og din medarbejder, som forbyder medarbejderen at drive konkurrerende virksomhed eller tage ansættelse i en virksomhed, som kan anses for at være i konkurrence med din virksomhed.

Bemærk, at vi på denne side vejleder om de regler, der gælder for klausuler indgået før den 1. januar 2016.

Overvejelser inden indgåelse af konkurrenceklausuler
Det kan være gavnligt for dig at tage stilling til følgende, inden du præsenterer dine medarbejdere for en konkurrenceklausul:

 • Klausulens gyldighedsperiode
  Det mest almindelige er en periode på 12 måneder. Vær opmærksom på, at der er risiko for, at klausulen bliver tilsidesat, hvis den strækker sig længere end 24 måneder.
 • Definitionen af ”konkurrerende virksomhed” 
  Typisk vil en ansættelse hos, samt enhver direkte eller indirekte interesse i, en konkurrerende virksomhed være omfattet af klausulen.

 • Konsekvenser ved overtrædelse af klausulen
  Typisk vil man kombinere almindelige danske erstatningsbetingelser med betaling af en konventionalbod, idet det kan være vanskeligt for dig at opgøre et tab som følge af medarbejderens overtrædelse af klausulen. Det er herudover typisk at man aftaler, at der kan nedlægges et fogedforbud, hvorved medarbejderen kan pålægges at ophøre med den konkurrerende adfærd.

 • Konventionalbodens størrelse
  Det er typisk, at boden svarer til mellem tre og seks måneds løn for medarbejderen.

Dine medarbejdere vil formentlig være omfattet af funktionærloven, hvorfor du bør ære opmærksom på, at indgåelsen af en konkurrenceklausul kun er gyldig hvis funktionærlovens regler derom overholdes. En konkurrenceklausul kan kun indgås med betroede medarbejdere. Vi anbefaler, at du og medarbejderen aftaler, at klausulen også skal være gældende under ansættelsesforholdet. På den måde kan man nemlig også kræve betaling af bod, hvis medarbejderen overtræder konkurrenceklausulen under ansættelsesforholdet.

Tilsidesættelse, bortfald og gyldighed
Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at konkurrenceklausulen under visse omstændigheder kan tilsidesættes helt eller delvist, hvis:

 • klausulen med hensyn til tid, sted eller andre forhold går videre end påkrævet for at værne arbejdsgiveren imod konkurrence
 • klausulen på urimelig vis indskrænker medarbejderens adgang til arbejde
   

I følgende tilfælde kan en konkurrenceklausul også blive uvirksom og bortfalde:

 • medarbejderen opsiges uden at have givet rimelig anledning til opsigelse
 • medarbejderen opsiger sit ansættelsesforhold og arbejdsgiverens misligholdelse har givet ham eller hende gyldig grund til at opsige

 • Medarbejderen opsiges på grund af virksomhedens forhold (eksempelvis en trængt økonomi, indskrænkning, omstrukturering eller lignende)

 • Medarbejderen opsiges på usagligt grundlag
   

En konkurrenceklausul vil derimod vedblive med at være gyldig, hvis:

 • En medarbejder siger selv op uden, at virksomheden har givet ham gyldig grund til det 
 •  En medarbejder bortvises eller opsiges, og selv har givet rimelig anledning til det
   

I henhold til Aftalelovens § 36 kan en aftale – herunder også konkurrenceklausuler – tilsidesættes helt eller delvist, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Aftalelovens § 36 kan desuden anvendes til at nedsætte den konventionalbod, en medarbejder har forpligtet sig til at betale til arbejdsgiveren, hvis han overtræder en aftalt klausul.

Funktionærloven og konkurrenceklausuler

Funktionærloven indeholdte førhen nogle særlige regler om konkurrenceklausuler (§ 18), der gælder i tilfælde, hvor medarbejderen er funktionær.

Gyldighedsbetingelser for konkurrenceklausuler efter funktionærloven:

 • Medarbejderen skal indtage en særligt betroet stilling (eller have indgået en aftale med arbejdsgiver om retten til at udnytte en opfindelse, som medarbejderen har skabt
 • Medarbejderen skal modtage en kompensation på minimum 50 % af medarbejderens løn på fratrædelsestidspunktet i hele den periode, som konkurrenceklausulen varer
 • Både konkurrenceklausulen og medarbejderens krav på kompensation for at påtage sig klausulen, skal fremgå af en skriftlig kontrakt
 • Medarbejderen skal have været ansat hos dig i mere end tre måneder

Du skal være opmærksom på, at konkurrenceklausul højst kan gælde i seks måneder efter fratrædelsen, hvis medarbejderen har været ansat hos dig i mindre end seks måneder.

Minimumskompensation
Kompensationen, for en konkurrenceklausul omfattet af de tidligere regler, skal månedligt udgøre mindst 50 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet inklusive eventuelle goder såsom fri bil, fri telefon og fri bolig.´

Kompensationen udbetales de første tre måneder til medarbejderen som et engangsbeløb ved fratrædelsen. Kompensationen for den resterende del af den periode, hvor konkurrenceklausulen gælder, udbetales herefter månedligt.

Hvis medarbejderen får et andet passende arbejde i den periode, hvor konkurrenceklausulen gælder, kan du som tidligere arbejdsgiver modregne lønnen fra det nye arbejde i medarbejderens krav på kompensation. Der kan dog ikke modregnes i kompensationen for de første tre måneder, og dette engangsbeløb skal altså udbetales, uanset om medarbejderen får andet arbejde.

Hvis du berettiget har bortvist medarbejderen som følge af grov misligholdelse eller overtrædelse af konkurrenceklausulen, er han/hun stadig bundet af klausulen, mens retten til kompensation bortfalder.

Opsigelse af en konkurrenceklausul
Medarbejderen kan ikke opsige klausulen, idet dette ville fjerne selve formålet med klausulen.

Som arbejdsgiveren kan du derimod opsige en konkurrenceklausul med én måneds varsel til udløbet af en måned. Opsigelsen kan ske under som efter ansættelsen. Konsekvensen af en opsigelse er, at konkurrenceklausulen bortfalder.

Hvis din medarbejder fratræder inden for seks måneder efter din opsigelse af konkurrenceklausulen, har medarbejderen dog ret til engangsbeløbet for de første tre måneder. Du skal dog ikke betale engangskompensationen, hvis det er dig der opsiger medarbejderen. 

Kundeklausuler indgået før 2016

En kundeklausul er en aftale mellem en arbejdsgiver og en medarbejder, som forbyder medarbejderen at tage ansættelse hos, eller have erhvervsmæssig kontakt med, arbejdsgiverens kunder og andre forretningsforbindelser i en vis periode efter ansættelsesforholdets ophør.

Bemærk, at vi på denne side vejleder om de regler, der gælder for klausuler indgået før den 1. januar 2016.

Overvejelser inden indgåelse af konkurrenceklausuler
Det kan være gavnligt for dig at tage stilling til følgende, inden du præsenterer dine medarbejdere for en kundeklausul:

 • Klausulens gyldighedsperiode
  Det mest almindelige er en periode på 12 måneder. Vær opmærksom på, at der er risiko for, at klausulen bliver tilsidesat, hvis den strækker sig længere end 24 måneder.
 • Definition af omfattede kunder
  Typisk vil en ansættelse hos, samt enhver direkte eller indirekte interesse i, en konkurrerende virksomhed være omfattet af klausulen.

 • Konsekvenser ved overtrædelse af klausulen
  Typisk vil man kombinere almindelige danske erstatningsbetingelser med betaling af en konventionalbod, idet det kan være vanskeligt for dig at opgøre et tab som følge af medarbejderens overtrædelse af klausulen. Det er herudover typisk at man aftaler, at der kan nedlægges et fogedforbud, hvorved medarbejderen kan pålægges at ophøre med den konkurrerende adfærd.

 • Konventionalbodens størrelse
  Konventionalboden vil typisk svare til mellem tre og seks måneds løn for medarbejderen.

Du bør være opmærksom på, at en kundeklausul vil være gældende, uanset af hvilken årsag en medarbejders ansættelsesforhold ophører.

I henhold til Aftalelovens § 36 kan en aftale – herunder også kundeklausuler – tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Aftalelovens § 36 kan for eksempel anvendes til at nedsætte den konventionalbod, en medarbejder har forpligtet sig til at betale til arbejdsgiveren, hvis han overtræder en aftalt klausul.

Funktionærloven og konkurrenceklausuler

Funktionærloven indeholdte i § 18a nogle specielle regler om kundeklausuler, der gælder for medarbejdere, der er funktionærer.

Gyldighedsbetingelser for kundeklausuler efter funktionærloven

 • Medarbejderen skal modtage en kompensation for den periode, hvor kundeklausulen er gyldig;
 • Kundeklausulen og medarbejderens krav på kompensation skal fremgå af en skriftlig kontrakt;

 • Medarbejderen skal have været beskæftiget hos arbejdsgiveren i mere end tre måneder.

Hvis medarbejderen har været beskæftiget hos arbejdsgiveren i højst seks måneder, kan en kundeklausul højst gælde i seks måneder efter fratrædelsen.

En kundeklausul kan kun gøres gældende i forhold til:

 • Kunder, samarbejdspartnere, leverandører, mv., som der har været en forretningsmæssig forbindelse med din virksomhed inden for de seneste 18 måneder før opsigelsestidspunktet, og som enten
 • ar haft erhvervsmæssig kontakt med medarbejderen selv, eller

 • som du ved særskilt skriftlig meddelelse inden opsigelsen har ladet være omfattet af klausulen.

Minimumskompensation
Reglerne om kompensation for en kundeklausul er som udgangspunkt de samme som reglerne for en konkurrenceklausul. Der gælder dog ingen særlige regler om kompensationen for de første tre måneder.

Retten til kompensation for en kundeklausul bortfalder, hvis medarbejderen modtager kompensation for en konkurrenceklausul i henhold til Funktionærlovens § 18. En medarbejder har altså ikke krav på at få kompensation for både en konkurrenceklausul og en kundeklausul på samme tid.

Opsigelse af kundeklausul
Medarbejderen kan ikke opsige klausulen, idet dette ville fjerne selve formålet med klausulen.

Derimod kan du som arbejdsgiver opsige en konkurrenceklausul med én måneds varsel til udløbet af en måned. Opsigelsen kan ske såvel under som efter ansættelsen. Konsekvensen af en opsigelse er, at konkurrenceklausulen bortfalder.

Medarbejderen har ikke krav på kompensationen for de første tre måneder, som tilfældet er ved konkurrenceklausuler.