Nyheder

Ny midlertidig kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst

Der er som supplement til kompensationsordning for freelancere mv. med A- og B-indkomster, aftalt en ny ordning for perioden 9. juli 2020 – 8. august 2020.

20. juli 2020

Kompensationsordning

Nedenfor finder du information om, hvem kompensationsordningen gælder for, og hvad den indeholder, dokumentationskrav og ansøgningsprocessen. 

Hvem gælder ordningen for?

Freelancere med faste arbejdssteder i Danmark der har et forventet, samlet tab i A- og B-indkomst og såkaldt anden indkomst på mindst 30% som følge af corona-virus.

Derudover gælder, at:

 • Du skal have et dansk CPR-nr.
 • Du skal have haft A- og B-indkomst på minimum 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i 2019 eller det seneste år. Mindst 5.000 kr. pr. måned skal være B-indkomst og højst 20.000 kr. pr. måned må være A-indkomst. Du har mulighed for at medregne evt. skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed i de 10.0000.

  - For freelancere mv., der har haft indkomst som freelancer mv. forud for den 10. marts 2019, danner perioden fra og med den 10. marts 2019 til og med den 9. marts 2020 grundlag for gennemsnitsberegningen i stk. 3.

  - For freelancere mv., der har haft den først erhvervede samlede indkomst som freelancer mv. efter den 9. marts 2019, danner perioden fra den først registrerede indkomst som freelancer mv. og frem til og med den 9. marts 2020 grundlag for gennemsnitsberegningen i stk. 3. Gennemsnitsberegningen skal dog minimum dække en hel måned.

  - For freelancere mv., der grundet særlige omstændigheder som fx alvorlig sygdom eller barsel, ikke har erhvervet samlet indkomst som freelancer mv. i perioderne omtalt i nr. 1 og 2, kan angives anden periode på minimum en hel måned samt begrundelse herfor.

 • Du må højst have haft en beskæftigelsesgrad knyttet til A-indkomsten på 55% i gennemsnit pr. måned.

 • Du må ikke være dagpengeberettiget eller modtage supplerende dagpenge eller offentlige ydelser, som fx kontanthjælp

 • Du forventer en nedgang i omsætningen på mere end 30 procent i gennemsnit pr. måned i kompensationsperioden, i forhold til referenceperioden

 • Nedgangen i omsætning beregnes som forskellen mellem kompensationsperioden og den tilsvarende periode for 2019, den såkaldte referenceperiode, der er:

  - Perioden fra og med 1. juli 2019 til og med 31. juli 2019, eller

  - for freelancere mv., der ikke har haft indkomst som freelancer mv. i perioden over, danner perioden fra og med 1. december 2019 til og med 29. februar 2020 grundlag for opgørelsen, eller,

  - for freelancere mv., der ikke har haft samlet indkomst som freelancer mv. i nogle af de ovennævnte perioder, danner perioden for første registrerede samlede indkomst frem til den 9. marts 2020 grundlag for opgørelsen. Opgørelsen skal dog minimum dække en hel måned.

 • Omsætningsnedgangen skyldes corona-virus

 • Du kan ikke få kompensation for den del af din omsætningsnedgang som er forårsaget af, at du uretmæssigt har undladt at henføre omsætning til kompensationsperioden

 • Du må ikke have en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020 – personlig indkomst dækker over A- og B-indkomst

  - Personlig indkomst skal forstås som alle indtægter, der indgår i den skattepligtige indkomst, herunder A- og B-indkomst, mens kapitalindkomst ikke medregnes – dog medregnes aktieindkomst fra selskaber, hvis omsætning indgår i grundlaget for denne kompensation, samt skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed i virksomhedsordningen
 

Hvad kan du få under ordningen?

Kompensationen på 90 procent af det forventede indkomsttab (dog maksimalt 20.000 kr. pr. måned)

Derudover gælder, at: 

 • Du kan ikke få kompensation for tab, som du får godtgjort på anden vis, herunder ved forsikring, andre offentlige refusioner eller anden kompensationsordning i anledning af coronavirus

 • Du kan heller ikke få kompensation for tab som med rimelighed kunne være afværget

 • Du kan ikke få kompensation for det indtægtstab, som du modtager andre offentlige ydelser for

 • Du skal ansøge om kompensation for hele perioden, startende 9. juli 2020

 • Kompensationen er skattepligtig.
 

Dokumentationskrav

De konkrete dokumentationskrav fremgår af ansøgningsvejledningen, som bliver tilgængelig hos Erhvervsstyrelsen via den digitale indberetningsløsning ” kompensation til freelancere mv.”.

For at modtage kompensationen skal du under strafansvar på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger i ansøgningen er korrekte, og at du ikke selv er skyld i tabet. Her skal du være opmærksom på, at retten til kompensation bortfalder, hvis du har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Derudover skal du også være opmærksom på den markant skærpede straf ved afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger, samt fortielse af relevante oplysninger.

Tro – og love erklæringen kan tilgås via den digitale løsning på Virksomhedsguiden.dk.

Derudover skal ansøgningen indeholde oplysninger om din realiserede samlede indkomst i referenceperioden, oplysninger om din forventede samlede indkomst i kompensationsperioden og realiserede samlede indkomst for referenceperioden, dog gælder, at:

 • Hvis referenceperioden grundet særlige omstændigheder ikke giver et retvisende sammenligningsgrundlag for din forventede samlede indkomst som freelancer mv. for kompensationsperioden, skal du begrunde, hvilke særlige omstændigheder, der er årsag hertil, samt hvorfor disse nødvendiggør en anden opgørelsesperiode. Du skal samtidig oplyse den realiserede samlede indkomst som freelancer mv. for denne anden opgørelsesperiode. Den anden opgørelsesperiode skal være på 3 måneder.

 • Hvis du ikke har haft indkomst som freelancer mv. forud for den 1. december 2019, danner perioden for første erhvervede samlet indkomst som freelancer mv. frem til 9. marts 2020 fortsat grundlag for opgørelsen. Opgørelsen skal minimum dække en hel måned.

Du skal senest den 8. december 2020 indsende en opgørelse over det faktisk lidte indkomsttab fra referenceperiodens til kompensationsperiodens afslutning, såfremt der er modtaget kompensation for denne.

Den udbetalte kompensation efterreguleres på baggrund af de faktiske omsætningstal. Hvis det viser sig, at du var berettiget til en højere kompensation, vil du modtage den yderligere del ved efterreguleringen, mens du vil skulle tilbagebetale for meget udbetalt kompensation med renter.

Erhvervsstyrelsen kan udtage din ansøgning til kontrol og i den forbindelse pålægge dig at anvende revisorbistand fra en godkendt uafhængig revisor.

Der er ikke mulighed for at få godtgørelse for udgifter til revisor i forhold til denne ordning.

Ansøgning og udbetaling

Du skal ansøge om kompensationen hos Erhvervsstyrelsen via den digitale indberetningsløsning ” kompensation til freelancere mv.” senest den 30. september 2020. 
Udbetaling af kompensation vil ske direkte til din NemKonto, når de fastsatte krav til dokumentation mv. er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Ordningen kan kombineres med kompensation for faste omkostninger, samt lønkompensationsordningen – og du kan dermed få kompensation under alle tre ordninger samtidig, såfremt du opfylder betingelserne. Dog kan du ikke få kompensation mere end én gang for den samme udgift.