Nyt opholdskrav kan påvirke din dagpengeret

Folketinget har vedtaget et opholdskrav, som betyder, at du kun har ret til dagpenge, hvis du har opholdt dig i Danmark, Grønland eller Færøerne i en vis årrække. Der er dog en række undtagelser, der alligevel kan give ret til dagpenge, hvis du opfylder dem.

20. december 2018

Opholdskravet kan også påvirke din ret til at modtage ferie-, barsels- og sygedagpenge, samt i visse tilfælde din ret efterløn og seniorjob. Vi guider dig igennem reglerne her.

Hvad betyder opholdskravet for din dagpengeret?

Opholdskravet gælder fra den 1. januar 2019 og betyder, at du kun har ret til dagpenge, hvis du har opholdt dig i Danmark eller Grønland i:

 • 5 år ud af de seneste 12 år i 2019
 • 6 år ud af de seneste 12 år i 2020
 • 7 år ud af de seneste 12 år fra og med 2021

Undtagelser fra opholdskravet
Du kan blive undtaget fra opholdskravet, hvis du kan skaffe den nødvendige dokumentation for, at du har:

 • Opholdt dig i et andet EØS-land, Schweiz eller på Færøerne
 • Været udsendt af dansk arbejdsgiver
 • Været ansat i en dansk filial eller datterselskab 
 • Taget en kompetencegivende uddannelse i et land uden for EØS
 • Haft hyre på dansk skib 
 • Været beskæftiget i dansk interesse
 • Været forsker ved internationale projekter

Se, hvilke lande, der er EØS-lande

Det samme gælder, hvis du er medfølgende partner – og din partner er omfattet af en af ovenstående undtagelser.

Hvis du har opholdt dig i et land uden for EØS-området, mens du var under 18 år, gælder det, at du kan blive undtaget, hvis du:

 • Har opholdt dig i Danmark i syv år ud af dine første 18 leveår
 • Boede i udlandet med en forælder, der var omfattet af en af de øvrige undtagelser

Storbritannien ophører med at være et EU-land den 29. marts 2019. Vi ved endnu ikke, om der kommer nogle overgangsregler i forhold til arbejdsløshedsforsikring, men du må forvente, at ophold i Storbritannien efter denne dato ikke tæller med i forhold til opholdskravet, medmindre du opfylder en undtagelse som nævnt ovenfor.

Er du statsborger i et land, der ligger uden for EØS?

Der gælder helt særlige regler for dig, der er statsborger i et land uden for EØS. Er du det, bliver ophold i ikke-nordiske EØS-lande ikke sidestillet med ophold i Danmark. Det vil sige, at kun hvis du har opholdt dig i Norge, Sverige, Finland eller Island, bliver det sidestillet med ophold i Danmark.

Kontakt os, hvis du er i tvivl, om du er omfattet af en af undtagelserne, eller du vil vide mere om, hvordan du dokumenterer det.

Kontakt os om undtagelserne og dokumentationen heraf

Værd at vide om opholdskravet

Ferie-, barsels- og sygedagpenge er også omfattet af opholdskravet

Kravet påvirker også din ret til at modtage ferie-, barsels- og sygedagpenge.

Feriedagpenge
Din ret til feriedagpenge kan blive påvirket af opholdskravet. Det gælder også for feriedagpenge i perioden den 1. januar til 30. april, som du måske allerede har søgt om og fået godkendt af os.

Om du bliver påvirket af opholdskravet, afhænger af din situation, og om du har en godkendt dagpengeret, der ikke er udløbet.
Hvis du kan være berørt af det, vil du snarest muligt få et brev fra os, så hold øje med din elektroniske postkasse på Mit Virksom.

Barsels- og sygedagpenge
Du skal opfylde opholdskravet for at få barsels- og sygedagpenge, men kun hvis du ikke opfylder det såkaldte arbejdskrav, der gælder for den pågældende ydelse:

 • For sygedagpenge lyder arbejdskravet på, at du skal have haft mindst 240 timers arbejde inden for de sidste seks afsluttede kalendermåneder. Arbejdet skal være fordelt på den måde, at du skal have haft mindst 40 timers arbejde i mindst fem af de seks måneder.
 • For barselsdagpenge lyder arbejdskravet på, at du skal have været ansat den første dag i din orlov eller dagen før og have haft mindst 160 timers arbejde inden for de seneste fire hele måneder før orloven. Heraf skal du have arbejdet mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Hvis du ikke kan opfylde arbejdskravet, skal du opfylde opholdskravet. For at have ret til barsels- og sygedagpenge skal du desuden opfylde de øvrige betingelser for ret til dagpenge.

Påvirker opholdskravet efterlønsordningen?

Opholdskravet påvirker ikke din ret til at få et efterlønsbevis, gå på efterløn eller få skattefri præmie.

Dog kan opholdskravet betyde, at du mister retten til seniorjob og efterløn, hvis du bliver ledig i en sen alder og ikke har ret til dagpenge, fordi du ikke opfylder opholdskravet.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til din efterløn

Påvirker opholdskravet andre offentlige ydelser?

Derudover gælder opholdskravet også for ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse til fleksjobvisiterede og fleksløns-tilskud, som bliver udbetalt af din kommune.

Kontakt din kommune, hvis du vil vide mere.

Hvis du ikke opfylder opholdskravet

Hvis du ikke opfylder opholdskravet, kan du få integrationsydelse af din bopælskommune, hvis du opfylder betingelserne for det.

Læs mere om integrationsydelsen på Borger.dk

Du er ikke omfattet af opholdskravet, hvis du fik dagpengeret før den 1. januar 2019

Opholdskravet gælder ikke for dig, der allerede har en godkendt dagpengeret fra før den 1. januar 2019, som endnu ikke er udløbet.

Din dagpengeret bliver godkendt, når du melder dig ledig og begynder at få udbetalt dagpenge. Det betyder altså, at hvis du er ledig og modtager dagpenge nu, så bliver du på nuværende tidspunkt ikke påvirket af opholdskravet. Det samme gælder, hvis du er i arbejde nu, men har været ledig på et tidspunkt og har en godkendt dagpengeret fra før den 1. januar 2019, som du ikke har opbrugt endnu.

Du skal opfylde opholdskravet, når du har opbrugt din nuværende godkendte dagpengeret, og du på et senere tidspunkt melder dig ledig og søger om dagpenge. Du har mulighed for at forlænge din nuværende to-årige dagpengeperiode med et år uden at opfylde opholdskravet, hvis du i øvrigt lever op til betingelserne for at få dagpenge. 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til opholdskravet og din ret til dagpenge

Kontakt os, hvis du har brug for vejledning

Vi informerer nærmere om konsekvenserne af opholdskravet her på hjemmesiden og i vores øvrige kanaler i løbet af januar.
Du er velkommen til at kontakte os på telefon 3283 0123 eller skrive til os, hvis du har spørgsmål eller har brug for konkret vejledning.

Kontakt os

Dit medlemskab af A-kassen LH

Opholdskravet gælder, selvom du har været medlem af en dansk a-kasse og betalt kontingent frem til nu. Ifølge lovforslaget har du desværre ikke mulighed for at få tilbagebetalt kontingentet, selvom betingelserne nu har ændret sig.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os og høre nærmere om dit medlemskab.

Spørg os om dit medlemskab