Arbejdsmiljø

Som ejer af en virksomhed har du en række forpligtigelser i forhold til arbejdsmiljøet i din virksomhed.

Som virksomhedsejer og arbejdsgiver er det dit ansvar, at dine ansatte kan udføre deres arbejde under forhold, der er både sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarlige.

Fortæl mig mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Alle virksomheder, der har ansatte, skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. Som arbejdsgiver er det dit ansvar, at vurderingen af din virksomhed foretages. Du kan med fordel inddrage dine medarbejdere i udarbejdelsen.

En arbejdspladsvurdering skal indeholde:

 • Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold
 • Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
 • Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
 • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

 
Arbejdspladsvurderingen skal til hver en tid forefindes i virksomheden. Den skal være tilgængelig for virksomhedens ledelse, ansatte samt Arbejdstilsynet, der løbende fører tilsyn med din virksomheds arbejdspladsvurdering.

Udarbejdelse og vedligeholdelse
Arbejdstilsynet har udarbejdet et online værktøj, der gør det lettere at udarbejde den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV). Værktøjet henvender sig særligt til mindre virksomheder med under 10 medarbejdere, men større virksomheder kan med fordel også bruge det.

Arbejdstilsynets online APV-værktøj

En arbejdspladsvurdering skal i overensstemmelse med loven revideres hvert tredje år. Opstår der ændringer i arbejdsforhold, - metoder eller -processer, der har betydning for virksomhedens sikkerhed, skal arbejdspladsvurderingen revideres med det samme.

Dine forpligtigelser

Som arbejdsgiver er du forpligtet til at sikre, at din arbejdsplads har et forsvarligt arbejdsmiljø.

For det første skal du sørge for, at der føres effektivt tilsyn med, at dine medarbejdere udfører arbejdet på en forsvarlig måde i forhold til både sikkerhed og sundhed. For det andet er det vigtigt, at du gør dine ansatte bekendt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der kan være forbundet med deres arbejde. Det er ligeledes dit ansvar, at samtlige medarbejdere modtager den nødvendige oplæring og instruktion, så de er i stand til at udføre deres arbejde på en farefri måde.

Det er dit ansvar, at anerkendte standarter og rutiner, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, følges af alle virksomhedens ansatte.

Medarbejderens rettigheder
Dine medarbejdere har desuden en række rettigheder, i tilfælde af at de oplever sikkerheds- eller sundhedstruende hændelser. 

Dine ansatte har eksempelvis ret til at forlade sin arbejdsplads eller et farligt område, hvis de oplever en alvorlig og umiddelbar fare, som ikke kan undgås. Det er som arbejdsgiver dit ansvar, at dine ansatte er i stand til at træffe hensigtsmæssige beslutninger i forhold til at sikre egen og andres sikkerhed i farlige situationer, hvor de ikke kan få kontakt til arbejdsgiveren, virksomhedslederen eller arbejdslederen.

Den ansatte må ikke udsættes for forringelse af sine forhold, fordi den ansatte forlader sin arbejdsplads eller et farligt område. Såfremt du ikke overholder disse regler, kan din medarbejder tilkendes en godtgørelse.

Medarbejderens forpligtigelser

Arbejdsmiljøloven pålægger desuden dine medarbejdere en rækker forpligtelser.

De ansatte skal deltage i samarbejdet omkring arbejdspladsens sikkerhed og sundhed.  De skal medvirke til, at arbejdsforholdene inden for deres arbejdsområde er fuldt forsvarlige i forhold til både sikkerhed og sundhed. Dette vedrører desuden udvikling og vedligeholdelse af de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed.

Bliver de ansatte opmærksomme på fejl eller mangler, som kan forringe sikkerheden eller sundheden, og som de ikke selv kan rette op på, skal de hurtigst muligt meddele det til et medlem af arbejdsmiljøorganisationen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren.

Er en medarbejder nødsaget til at fjerne en sikkerhedsforanstaltning midlertidigt, skal denne sørge for at foranstaltningen genetableres eller en anden form for beskyttelsesforanstaltning foretages.

Regler for arbejde og indretning af arbejdsplads

Som arbejdsgiver er det dit ansvar, at alt arbejdet i virksomheden planlægges, tilrettelægges og udføres på en fuld sikker og forsvarlig facon.

Du skal desuden sørge for, at arbejdsstedet indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Regler vedrørende tekniske hjælpemidler

Som arbejdsgiver har du ansvar for, at tekniske hjælpemidler er indrettet og anvendes således, at de er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Tekniske hjælpemidler kan bl.a. være maskiner, maskindele, beholdere, præfabrikerede konstruktioner, apparater, redskaber, byggevarer, andre tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler.

Regler vedrørende stoffer og materialer

Du skal som arbejdsgiver sørge for, at stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller forringe sikkerheden eller sundheden på arbejdspladsen, kun fremstilles og anvendes under arbejdsprocesser og -metoder, der effektivt sikrer dine medarbejdere mod ulykker og sygdomme.

Hvileperioder og fridøgn

Du skal som arbejdsgiver sørge for, at arbejdstiden tilrettelægges således, at dine medarbejdere får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer.

Inden for hver periode på 7 døgn skal dine medarbejdere have et ugentligt fridøgn, der skal ligge i umiddelbar tilslutning til en hvileperiode. Det ugentlige fridøgn skal så vidt muligt falde på søndage og så vidt muligt samtidig for alle, der er ansat i virksomheden.

Ansatte under 18 år

Hvis din virksomhed har ansatte, der er under 18 år, skal der ved arbejdets planlægning, tilrettelæggelse og udførelse tages hensyn til den unges alder, udvikling og helbredstilstand samt til indvirkningen på skolegang eller anden uddannelse.

Du skal være opmærksom på, at unge under 15 år, som er omfattet af undervisningspligten, ikke må beskæftiges ved arbejde.

For dine medarbejdere under 18 år gælder følgende:

 • Arbejdstiden må ikke overstige den sædvanlige arbejdstid for voksne, der er beskæftiget i samme fag.
 • Arbejdstiden må endvidere ikke overstige 8 timer om dagen og 40 timer om ugen.
 • Hvis den daglige arbejdstid overstiger 4½ time, skal medarbejderen have en pause på mindst 30 minutter.
 • Medarbejderen må ikke arbejde i tidsrummet mellem kl. 20.00 og kl. 06.00.
 • Medarbejderen skal have en sammenhængende hvileperiode på mindst 12 timer i døgnet.
 • Unge, som er under 15 år eller som er omfattet af undervisningspligten, skal have en sammenhængende hvileperiode på mindst 14 timer i døgnet.
 • Inden for hver periode på 7 døgn skal medarbejderen have to sammenhængende fridøgn. Hvis det ikke er muligt at lægge de to fridøgn i sammenhæng, skal det ene fridøgn ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. Et af disse fridøgn skal så vidt muligt falde på en søndag.

Arbejdstilsynet

Beskæftigelsesministeriet er den øverste administrative myndighed, når det kommer til arbejdsmiljøspørgsmål.

I praksis er det Arbejdstilsynet, som er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet, der fører tilsyn med, at arbejdsmiljølovgivningen overholdes i de danske virksomheder.

Se mere på Arbejdstilsynets hjemmeside

Kom godt i gang

Flere gode råd om arbejdsmiljø

Hjælp og svar - her og nu

Opdateret: 29.07.2021