Pension

Her kan du blive klogere på, hvordan du som arbejdsgiver skal forholde dig til pensionsordninger for dine medarbejdere.

Tidligere kunne man regne med, at man ville modtage folkepension, når man tog sin afsked med arbejdsmarkedet. For den yngre generation er dette ikke længere en selvfølge.

Behovet for private pensionsordninger er derfor stigende, og det er derfor også væsentligt for dig som arbejdsgiver at tage stilling til, hvorvidt dine medarbejdere skal være omfattet af en pensionsordning.

Fortæl mig mere

Skal jeg oprette en pensionsordning for mine medarbejdere?

Hvis dine medarbejdere ikke er omfattet af en overenskomst, er det frivilligt, hvorvidt du vil tilbyde dine medarbejdere pension af deres løn, samt hvorvidt du vil oprette og administrere en pensionsordning for medarbejderne - en såkaldt arbejdsmarkedspension.

En kollektiv arbejdsmarkedspension oprettes gennem en aftale mellem dig som arbejdsgiver og et pensionsselskab. Hvis du ønsker at tilbyde dine medarbejdere en sådan ordning, skal du derfor i første omgang kontakte et eller flere pensionsselskaber og høre om mulighederne for etablering af en pensionsordning for dine medarbejdere.

Når du har valgt at oprette en arbejdsmarkedspension for medarbejderne, er den oftest obligatorisk for alle medarbejdere, eller særlige medarbejdergrupper. Du administrerer som arbejdsgiver indbetalingerne til pensionsordningen. Størrelsen af indbetalingerne aftales som udgangspunkt med pensionsselskabet og skal endvidere fremgå af medarbejdernes individuelle ansættelseskontrakter.

De kollektive forsikringsordninger har den åbenlyse fordel, at medarbejderne får en dækning til priser, der typisk er uafhængige af medarbejderens risiko for død eller invaliditet. Der vil desuden ofte være mere lempelige helbredskrav i forhold til hos de individuelle pensionsordninger. Oftest vil der også være knyttet forskellige forsikringer til ordningen, herunder blandt andet sundhedsforsikring som kan sikre, at medarbejderen modtager behandling hurtigere, og dermed har mulighed for at vende tilbage til arbejdet hurtigere. Ulempen er selvsagt, at pensionsordningen er obligatorisk.

Det er også en mulighed at tilbyde medarbejderne, at du som arbejdsgiver administrerer indbetalinger til deres individuelle pensionsordninger, efter medarbejderens eget valg.

Hvis ansættelsesforholdet er omfattet af en kollektiv overenskomst, skal du være opmærksom på, at der i henhold til overenskomsten kan være fastsat regler for størrelsen af pensionsindbetalingerne, samt hvilken obligatorisk ordning medarbejderne er omfattet af.

I disse obligatoriske ordninger forhandler overenskomstparterne om pensionsordningen samt biddragende hertil på samme måde, som der typisk forhandles om løn og de øvrige arbejdsvilkår. Overenskomstparterne aftaler, hvilke pensionsydelser ordningen skal omfatte samt pensionsbidragenes størrelse.

Pensionsordninger, der er baseret på kollektive overenskomster, er omfattet af de samme regler angående brud på kollektive overenskomster, som den resterende del af overenskomsten vil være. Det betyder, at en manglende indbetaling til en overenskomstbaseret pensionsordning er et overenskomstbrud, der skal behandles i det fagretlige system. Ved manglende betaling kan man derfor ifalde bod ved Arbejdsretten. Boden vil som regel omfatte det manglende pensionsbidrag samt et strafbaseret tillægsbeløb begrundet i den manglende betaling. Langt de fleste sager om manglende pensionsbetaling når dog aldrig i retten, da der typisk vil blive indgået forlig inden da.

Du skal være opmærksom på, at såfremt du har elever ansat, gælder der en særregel, som betyder, at de kan være berettigede til indbetaling af pension i henhold til overenskomstens regler om pensionsindbetaling, selvom du ikke er part i overenskomsten.

Informationspligt om pensionsordninger

Ved ansættelse af en ny medarbejder, der skal omfattes af en pensionsordning, skal virksomheden informere om de grundlæggende pensionsbetingelser i ansættelseskontrakten og/eller i øvrigt materiale, der udleveres ved ansættelsen.

Der skal blandt andet oplyses om størrelsen på pensionsbidraget. Virksomheden skal endvidere informere pensionsinstituttet om nyansættelsen, hvorefter pensionsinstituttet tager kontakt til den nyansatte direkte.

Uanset om der er tale om en frivillig eller obligatorisk ordning, skal pensionsinstituttet informere forsikringstageren om visse forhold ved indgåelse af aftalen.
Pensionsinstituttet skal blandt andet oplyse om ydelser og valgmuligheder, aftalens løbetid, reglerne for opsigelse samt reglerne for beregning af tilbagekøbsværdi og fripoliceværdi. Pengeinstituttet er desuden forpligtiget til at oplyse forsikringstageren, såfremt oplysninger der gives ved aftalens indgåelse ændres.

Hvis medarbejderens livssituation ændrer sig med den følge, at pensionsordningens ydelsessammensætning eventuelt også skal ændres, skal medarbejderen selv henvende sig til pensionsinstituttet.

Overvejelser ved etablering af pensionspolitik

Ved etableringen af en pensionspolitik for din virksomhed bør du overveje følgende:

  • skal pensionsordningen være obligatorisk eller frivillig

  • hvorledes ønsker du at stille medarbejderen og dennes efterladte i tilfælde af medarbejderens død, sygdom eller pensionering

  • skal pensionsordningen omfatte alle medarbejdergrupper

  • hvilke ydelser skal være omfattet af ordningen (kritisk sygdom, helbredsforsikring, alderspension, invalidepension, ægtefællepension, børnepension), og er disse ydelser valgfri eller obligatoriske

  • pensionsbidragenes størrelse for henholdsvis virksomheden og medarbejder

  • hvad sker der ved fratrælse

  • skal pensionsordningen træde i kraft umiddelbart ved medarbejderens ansættelse eller først efter forløbet af en vis periode, f.eks. seks eller ni måneders ansættelse.


Overordnet set er ovennævnte forhold nogle, du bør drøfte med et pensionsselskab inden etablering af en pensionsordning.

 

For at overholde helbredsoplysningsloven bør du bede dine medarbejdere om at fremsende helbredsoplysningerne direkte til pensionsselskabet. Som arbejdsgiver må du, ifølge helbredsoplysningsloven, kun anmode om helbredsoplysninger med det formål at få belyst, om medarbejderen lider eller har lidt af en sygdom, der vil have væsentlig betydning for medarbejderens arbejdsdygtighed.

Overtrædelse af loven sanktioneres med godtgørelse og bøde.

Er pensionsbidraget en del af medarbejderens løn?

Den arbejdsgiverbetalte del af pensionsbidraget betragtes som løn, som du skal yde medarbejderen under hele ansættelsen også i opsigelsesperioden. Ifølge ferieloven skal der dog kun beregnes feriegodtgørelse af medarbejderens pensionsbidrag og ikke af den arbejdsgiverbetalte del af pensionsbidraget.

Hvis medarbejderen får udbetalt bonus og/eller provision, skal du være opmærksom på, at det specifikt bør fremgå af ansættelseskontrakten, hvorvidt der ligeledes beregnes og indbetales pension af dette beløb.

Hjælp og svar - her og nu

Opdateret: 29.07.2021