Regnskab

Du opnår kun fordele ved at have styr på dit bogholderi og regnskab. Vores erfaring siger os, at en investering i det rette regnskabskoncept kan være guld værd for dig og din virksomhed, samtidig med at det kan minimere den tid, som du bruger på bogholderi, og derved give dig mere tid til at fokusere på din kerneforretning.

Som selvstændig er det væsentligt, at du er opmærksom på vigtigheden af at bogføre, fakturere og udarbejde regnskab. Ud over at være lovpligtigt er bogholderi også et værktøj, der kan bidrage til det forretningsmæssige overblik. Og det er relevant at forholde sig til sin bogføring og regnskab under hele virksomhedens livsforløb, da behov og krav med garanti vil ændre sig i din virksomheds forskellige udviklingsfaser.

Fortæl mig mere

Bogføring, fakturering og dokumentation

Alle virksomheder, hvad enten det er enkeltmandsfirmaer eller selskaber, har ifølge Bogføringsloven pligt til at bogføre indtægter og udgifter samt til at lave regnskab for virksomheden. Momsregnskab skal afsluttes og afregnes hvert kvartal, mens skatteregnskab afsluttes hvert år, hvor varelager desuden skal tælles op.

Din virksomheds regnskab skal kunne dokumenteres med retmæssige bilag, som regninger, kvitteringer og fakturaer, for enhver indtægt og/eller udgift. Bilagene skal opbevares de fem følgende regnskabsår, også selvom du lukker eller afvikler virksomheden inden da.

Når du sælger en vare eller ydelse, skal du som hovedregel lave en faktura. Lovgivningen fastsætter krav om, at en række oplysninger skal fremgå af fakturaen. Du kan læse mere om fakturering og moms på SKATs hjemmeside.

Gå til SKATs hjemmeside

Hvorfor skal jeg fakturere og bogføre?

Mange oplever fakturering og bogføring som tidskrævende og besværligt. Men faktum er, at velfungerende bogholderi kan spare dig både tid, penge og bekymringer, og desuden kan det hjælpe dig til at bevare et konstant overblik over din virksomhed og dens udvikling.

Du kan vælge at betale dig fra at få de nødvendige opgaver udført af en revisor eller et bogføringsfirma, eller du kan investere i et bogføringssystem.

Du kan også finde mere information og vejledning hos SKAT eller hente en bogføringsvejledning hos Erhvervsstyrelsen.

Hent vejledningen fra Erhvervsstyrelsen

Personligt ejet virksomhed

Har du en personligt ejet virksomhed, skal du hvert år udarbejde et skattemæssigt årsregnskab. Du sender regnskabet til SKAT sammen med din selvangivelse. Desuden skal du lave og vedlægge en samlet opgørelse over varelager, debitorer og kreditorer. Du har ikke pligt til at lade dit regnskab udarbejde eller revidere af en revisor, men det kan være en god idé at få hjælp til dette.

Aktie- og anpartsselskaber

Aktie- og anpartsselskaber er omfattet af årsregnskabsloven og skal derfor afgive et egentligt årsregnskab med resultatopgørelse og balance. Dette skal revideres af en registreret eller autoriseret revisor. Mindre anpartsselskaber kan dog efter særlige regler undlade at afgive revideret årsregnskab.

Selskabets generalforsamling skal godkende regnskabet. Erhvervsstyrelsen skal senest fem måneder efter regnskabsåret er afsluttet modtage regnskabet i underskrevet stand. Regnskabet skal fremsendes til Erhvervsstyrelsen efter generalforsamlingens godkendelse uden ugrundet ophold. Hvis fristen ikke overholdes, kan styrelsen kræve selskabet likvideret, uanset hvad begrundelsen for den manglende indlevering er.

Selskabers årsregnskaber er offentligt tilgængelige via Erhvervsstyrelsen.

På siden virk.dk har alle virksomheder deres egen side, hvor man kan få et overblik over forpligtigelser i forhold til udvalgte offentlige myndigheder.

Gå til virk.dk