Finansieringsmuligheder

Her kan du blive klogere på, hvilke muligheder der findes for at skaffe kapital til din virksomhed.

Finansiering

Overordnet kan man inddele kapital i tre kategorier:

 1. Egenkapital (hvor investorerne typisk får en ejerandel i virksomheden)
 2. Fremmedkapital (typisk i form af lån)
 3. Tilskud (pengene gives, men der følger typisk nogle forpligtelser med)

 
Her kan du læse mere om, hvad de tre kategorier dækker over, og hvilke muligheder der ligger i det for dig og din virksomhed. Du kan blandt andet læse om crowdfunding, som er en relativt ny og populær finansieringsform i Danmark, hvor man finansierer sit projekt ved hjælp af både små og store bidrag fra en større gruppe personer.

Fortæl mig mere

Egenkapital

Når man taler om egenkapitalinvesteringer, er det penge, der kommer fra investorer, som samtidig får en ejerandel i virksomheden – eksempelvis hvis vedkommende bliver aktionær eller anpartshaver. Denne form for kapital kaldes ofte også for risikovillig kapital, idet investorer tager del i de risici, der er forbundet med at drive virksomheden. Normalt beregnes der ikke renter eller stilles krav om fast tilbagebetaling fra investorerne, og investorerne tjener kun på deres investering, hvis din virksomhed er en god forretning.  Det kan de eksempelvis gøre gennem aktiesalg eller videresalg til andre investorer.

Hvis man som iværksætter lykkes med at finde de rigtige investorer, vil de ofte bidrage med viden og erfaring inden for områder som strategi og eksekvering, kontakter og branchekendskab, som de kan videregive til din virksomhed. I takt med at din virksomhed vokser, vil investorer ofte også have en interesse i at bidrage med yderligere finansiering, og man kan således sikre et fornuftigt finansieringsgrundlag fremadrettet. 
Nedenfor er der en beskrivelse af de væsentligste aktører indenfor egenkapitalinvesteringer:

Venturefonde
Virksomheder med stort vækstpotentiale har mulighed for at rejse kapital via Venturefonde. 
Venturefonde investerer pengene i unge virksomheder med stort vækstpotentiale, udvikler virksomhederne og sælger dem til nye ejere, når de er vokset og modnet. Venture-kapital kaldes også for intelligent kapital, fordi investorerne sammen med kapitalen tilfører viden, erfaring, netværk og tid.

Investeringerne er altovervejende egenkapitalinvesteringer, hvilket vil sige, at investor bliver aktionær eller anpartshaver i virksomheden - som oftest med en plads i bestyrelsen, og samtidig giver de ofte også adgang til ny værdifuld viden om brancher og markeder.

Kapitalfonde
Kapitalfonde investerer i virksomheder, der allerede er modnet. De går som regel ind med egenkapital som majoritetsaktionærer. De udøver aktivt ejerskab og har eksempelvis mulighed for at udskifte direktionen i en virksomhed. Kapitalfonde udvikler virksomhederne med henblik på et frasalg indenfor en kortere tidshorisont, og er ofte aktive sparringspartnere for ledelsen. Når en kapitalfond har videreudviklet virksomheden til et vist niveau, afhændes virksomheden ofte til nye ejere eller føres på børsen.
 
Business Angels
Business Angels er betegnelsen for investorer, som i lighed med venturefonde er på udkig efter gode idéer, som kan blive til store succeser. Business Angels er typisk interesserede i produkter/koncepter, hvor de kan bidrage med deres egen viden - ofte i tæt samspil med ledelsen.

Ofte er en Business Angel en person, som selv har haft succes som iværksætter eller erhvervsmand. I TV-programmet ‘Løvens Hule’ optræder Christian Stadil, Jesper Buch med flere som Business Angels. De indskyder kapital og får til gengæld en ejerandel. De byder også ind med deres egen viden, erfaring og netværk, som kan bidrage til virksomhedens vækst.
 
Business Angel Netværk
Mange Business Angels går sammen i konsortier og støtter samlet en virksomhed med det, de hver især kan bidrage med af viden og netværk udover kapital. Deres viden og netværk er typisk en meget værdifuld del af investeringen.
 
Aktiebaseret crowdfunding
Denne form for kapital er, når private og professionelle får andele i din virksomhed til gengæld for den investering, de gør i virksomheden. Reglerne for aktiebaseret crowdfunding kan du læse mere om i Erhvervs- og Vækstministeriets rapport om emnet.

Hent rapporten her

Har du brug for en ejeraftale?

I Virksoms værktøjskasse med skabeloner til vigtige dokumenter, kan du finde et eksempel på en ejeraftale.

Hent skabelon til ejeraftale (husk login)

Fremmedkapital

Begrebet fremmedkapital dækker over penge, som kommer udefra – ofte er der tale om lån. Her bibeholder man selv hele ejerskabet og betaler for muligheden for at disponere over pengene gennem renter og/eller gebyrer. Der er ofte krav om, det bliver stillet en form for sikkerhed, når der bliver ydet lån.

Banklån
Har du mulighed for at stille sikkerhed i din bolig eller fra familie og venner, så er der gode muligheder. Men derudover handler det også meget om at være godt forberedt. Finansrådet har udarbejdet en guide til iværksættere, som søger banklån. Her kan du blandt andet finde disse gode råd:

 1. En klar beskrivelse af idéen som det første i forretningsplanen, og hvilke problemer og behov idéen dækker 
 2. Hvem er kunderne, og hvor i verden befinder de sig? 
 3. Hvordan vil du nå frem til kunderne – hvilken markedsføring vil du bruge?
 4. En SWOT-analyse (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) er brugbar for en investor. Det viser både, at du har tænkt dig om, og de kan danne sig et godt overblik
 5. Beskrivelse af dig selv og dine forudsætninger og kompetencer for at drive virksomheden
 6. Hvem hjælper dig? Hvilke ansatte har du brug for, og hvordan finder du de bedste?
 7. Lad dit budget være realistisk; regionale væksthuse kan uden beregning hjælpe dig med at lave budgetter
 8. Du skal fremvise flere gennemarbejdede budgetter. Både budget for privatøkonomien, etableringsbudget og driftsbudget med udgifter og indtægter, når virksomheden er i luften. 
 9. Vær specifik omkring, hvordan du vil håndtere økonomien. Hvad er din prispolitik? Vil du prisdifferentiere på forskellige markeder? Hvad er din rabatpolitik, betalingsbetingelser, og hvordan vil du håndtere dårlige betalere?
       

Se hele guiden her


TIP:
Du kan bruge Virksoms forretningsplan i din forberedelse.

Se guide til forretningsplan

Lånebaseret crowdfunding
Den typiske vej til at opnå lån er, at virksomheden kontakter en eller flere banker/långivere. En anden mulighed er, at virksomheden beskriver sit projekt og lånebehovet på en låneportal eller i et andet virtuelt netværk, hvorefter potentielle investorer kan reagere på det. Her investerer private og professionelle i din virksomhed med relativt små beløb hver til gengæld for renter. Du bibeholder det fulde ejerskab.

Nedenfor er to crowdfunding-baserede, danske låneportaler, hvor du kan ansøge om lån. Typisk er det en kreds af investorer, som træder til med andele i samme lån for at mindske deres risiko.

Lendino
Flex Funding


Offentlige lån

Det kan være vanskeligt at skaffe fremmedkapital ad de traditionelle veje – både for igangværende virksomheder og for iværksættere. Statens finansieringsfond – Vækstfonden – giver flere muligheder for at overkomme denne barriere, hvis man kan overbevise dem om idéen, herunder vækstlån og vækstkaution.  Det gælder også, hvis man påtænker at købe en igangværende virksomhed.

Læs mere hos Vækstfonden

Factoring – fakturabelåning
Banker og særlige factoringselskaber tilbyder lån mod sikkerhed i dine fakturaer, som hjælper på likviditeten i tidsperioden mellem fakturering og betaling. Der er særlige betingelser for at opnå fakturabelåning, som ydes med en vis procentdel af fakturabeløbet, eksempelvis 80 procent.

Tilskud

Tilskud kan sidestilles med en betinget gave, som man typisk modtager under ansvar for at bruge den som aftalt med den, der yder tilskuddet. Der følger ofte forpligtelser med. Ved offentlige tilskud er der tit krav om at afrapportere og dele opnåede erfaringer med omverdenen, og der kan være krav om bidragyders deltagelse i ledelsen undervejs i projektet.

Offentlige tilskud og støtte

Stat, region og kommune yder tilskud og støtte til iværksættere og erhvervsmæssig vækst på forskellig vis. Hos de tværkommunale erhvervshuse kan du få gratis, uvildig og professionel sparring - målrettet din virksomheds behov og potentiale.

Erhvervshuse fungerer som kompetencecentre med specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling. Her kan du eksempelvis få sparring om banklån, venturekapital og fondsmidler. Erhvervshusene erstatter de tidligere væksthuse.

Her kan du finde dit lokale erhvervshus

Men også andre offentlige instanser yder tilskud til forskellige formål som eksempelvis forskning, eksportfremme, miljøteknologi og andre områder af samfundsmæssig interesse. Der er både mulighed for økonomisk tilskud, rådgivning og adgang til netværk m.m.

Der findes blandt andet en lang række støtteordninger i EU, og der er lavet en fælles indgang til rådgivning om EU-støtteordninger, hvor man kan søge efter flere kriterier som geografi, branche m.v. og dermed få et overblik.

Se mere om støtteordninger i EU-regi

Udbuddet af offentlige støtteordninger kan virke uoverskueligt, og derfor har teknologiudvikling.dk udviklet en gratis og uafhængig portal, som samler alle vigtige informationer om teknologiske støtteordninger. De fungerer også på konsulentbasis som forretningsudviklere, og hjælper som sådan med at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger, som sikrer projektet en stærk position i konkurrencen med andre om at opnå støtte.

Gå til teknologiudvikling.dk

Donationsbaseret crowdfunding/fundraising

Velgørende projekter og personlige projekter er formål, der har gode muligheder for at skaffe donationer i en bredere skare af især privatpersoner.

Hvis din idé har en social eller kreativ karakter, findes der en speciel crowdfunding-platform, som hedder Booomerang. De begrænser sig ikke i deres mission til ét bestemt formål, men de fleste projekter ligger inden for disse områder. Udover at de har skaffet finansiering til for eksempel sociale projekter i Indien, film og musik, har de også skaffet kapital til opgradering af brygudstyr til et bryggeri og maritime nyttehaver. De mange finansierede projekter beskrives på hjemmesiden.

Den største crowdfunding-platform i verden på det kreative felt er www.kickstarter.com – i 2016 var det via denne platform, at 29 af de 31 danske virksomheder, som modtog over 500.000 kr. i tilskud, fandt deres ’backere’, som man kalder de, der støtter en virksomhed.

Rewardbaseret crowdfunding
Ved rewardbaseret crowdfunding investerer investorerne, inden produktet er på markedet til gengæld for en særlig belønning i form af et særeksemplar af produktet, hvis det er et fysisk produkt, eller premierebilletter, hvis det er et film- eller musikprojekt, og de kan blive krediteret med deres navn i rulletekster, på musikprogrammer eller i bøger m.v.

Rewardbaseret crowdfunding kan udover kapital hjælpe din idé eller virksomhed videre ved at bruge crowden til produktudvikling og test af kampagner.

Bliv klogere på crowdfunding
Her får du links til tre portaler for rewardbaseret crowdfunding:

www.kickstarter.com
www.indiegogo.com
www.booomerang.dk

Hjælp til økonomi og systemer

Personlig rådgivning