Sådan lukker du din virksomhed

Måske skal du ud på nye eventyr, eller også gik din virksomhedsdrøm ikke som forventet. Lige meget hvad, så er det vigtigt, at du lukker din virksomhed korrekt ned. Læs her hvordan.

Hænder skriver på computer | Lederne

Dine muligheder for at ophøre med at drive virksomhed og afmelde den, afhænger af din virksomhedsform. Vi guider dig her igennem de grundlæggende muligheder for at lukke din virksomhed, hvad enten du ejer et kapitalselskab, en personligt ejet mindre virksomhed eller interessentskab.

Hvis der er mulighed for at sælge din virksomhed – frem for at lukke den – giver vi gerne inspiration til dine salgsovervejelser og information om salgsformer.

Læs mere om, hvad du ellers skal være opmærksom på som selvstændig

Nedenfor kan du læse om dine muligheder alt efter, hvilken virksomhedsform du har.

Hvis du ejer et kapitalselskab

Hvis din virksomhed kommer i økonomiske vanskeligheder, har du typisk en række handlemuligheder. Tid er her en afgørende faktor i forhold til både eventuel overlevelse og minimering af tab ved konkurs.

Hvis du driver virksomhed i selskabsform (anpartsselskab, aktieselskab, iværksætterselskab eller partnerselskab), er der som udgangspunkt fem måder, hvorpå selskabet kan ophøre:

  1. Konkurs - enten på baggrund af egen begæring eller kreditors begæring
  2. Rekonstruktion - enten på baggrund af egen begæring eller kreditors begæring
  3. Tvangsopløsning på baggrund af Erhvervsstyrelsens begæring
  4. Frivillig likvidation
  5. Opløsning ved erklæring


Dine muligheder

De løsninger, som du selv kan vælge, er en konkurs på baggrund af egen begæring, en rekonstruktion på baggrund af egen begæring eller en frivillig likvidation. En konkurs eller en rekonstruktion på baggrund af kreditors begæring eller en tvangsopløsning kræver, at beslutningen træffes af 3. part. Du kan læse mere om de enkelte ophørsformer nedenfor.

Hvilken løsning, der er mest hensigtsmæssig for din virksomhed, afhænger helt af virksomhedens konkrete situation. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere vejledning om dine muligheder.

Læs mere her

Konkurs

Formålet med en konkurs er at afvikle virksomhedens aktiver og aktiviteter. Provenuet fra afviklingen bliver fordelt ligeligt blandt alle virksomhedens kreditorer efter de såkaldte konkursklasser, hvor eksempelvis medarbejdere står foran ”simple” kreditorer som kunder og varekreditorer.

Dit selskab kan kun blive erklæret konkurs, hvis det er insolvent, hvilket vil sige, at selskabet ikke kan opfylde sine forpligtelser efterhånden, som de forfalder.

Der kan som udgangspunkt kun afsiges konkursdekret, hvis vedkommende, der begærer konkursen stiller sikkerhed for omkostningerne ved konkursbehandlingen. Det gælder uanset, om det er virksomheden selv, der indleverer en egen begæring om konkurs, eller om det er en kreditor.

Sikkerhedsstillelsen bliver fastsat af Skifteretten og beløbsmæssigt bliver sikkerhedsstillelsen som oftest sat til 30.000 kroner.

Når Skifteretten afsiger et konkursdekret, udpeger de en kurator, som overtager ledelsen af virksomheden, og som fra dekrettidspunktet alene har dispositionsretten i selskabet. Du har som tidligere ejer og/eller direktør i selskabet således ikke længere ret til at træffe beslutninger eller disponere over selskabet.

Hvis du har brug for en advokat

Har du brug for juridisk bistand i en konkurssituation, kan vi henvise dig til vores samarbejdspartner, advokatfirmaet Bech-Bruun.

Se dine muligheder hos Bech-Bruun her

Rekonstruktion

Formålet med en rekonstruktion er at videreføre en virksomhed, der er levedygtig, men midlertidigt ude af stand til at betale egen gæld.

En rekonstruktion skal altid indeholde enten en tvangsakkord eller en virksomhedsoverdragelse.

Der gælder omfattende regler for forløbet af en rekonstruktion, herunder krav og tidsfrister for udarbejdelse og vedtagelse af planer undervejs i forløbet.

I forbindelse med rekonstruktionens indledning, udpeger Skifteretten en eller flere rekonstruktører, som enten alene eller sammen med den hidtidige ledelse af virksomheden varetager rekonstruktionen. Desuden udpeger Skifteretten en regnskabskyndig tillidsmand for skyldneren.

Hvis du har brug for en advokat

Har du brug for juridisk bistand i forbindelse med en rekonstruktion, kan vi henvise til vores samarbejdspartner advokatfirmaet Bech-Bruun.

Se dine muligheder hos Bech-Bruun her 

Tvangsopløsning

Erhvervsstyrelsen har mulighed for at begære et selskab tvangsopløst i følgende situationer: 

  1. Hvis Erhvervsstyrelsen ikke rettidigt har modtaget kapitalselskabets godkendte årsrapport i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven

  2. Hvis kapitalselskabet ikke har den ledelse eller det hjemsted, der er foreskrevet i loven eller i selskabets vedtægter

  3. Hvis kapitalselskabet ikke har anmeldt en revisor, selvom det er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning

  4. Hvis kapitalselskabet ikke har anmeldt en revisor, selvom generalforsamlingen i øvrigt har besluttet, at selskabets årsregnskab mv. skal revideres

  5. Hvis selskabets ledelse ikke har reageret på fordringer på indkaldt selskabskapital, der har vist sig ikke at kunne opfyldes.


I første omgang kan Erhvervsstyrelsen give selskabet en frist til at få forholdet i orden. Herefter kan Erhvervsstyrelsen anmode Skifteretten om at tvangsopløse selskabet.

Når Skifteretten behandler en anmodning om tvangsopløsning, vil de udpege en eller flere likvidatorer for selskabet. Likvidatoren overtager ledelsen af virksomheden og har alene dispositionsret i virksomheden. Du har som tidligere ejer og/eller direktør i virksomheden således ikke længere ret til at træffe beslutninger eller disponere over virksomheden.

Et selskab, som er taget under tvangsopløsning, kan under visse betingelser genoptages.

Likvidation

En frivillig likvidation af et selskab kræver som udgangspunkt altid, at selskabet har tilstrækkelige midler til at betale samtlige kreditorer i forbindelse med ophøret.

Beslutningen om at træde i likvidation bliver truffet af generalforsamlingen, som samtidig vælger en eller flere likvidatorer, der træder i ledelsens sted med ansvaret for at gennemføre likvidationen.

Beslutningen om at træde i likvidation bliver offentliggjort i Erhvervsstyrelsen, og i den forbindelse opfordres selskabets kreditorer til at anmelde deres krav i selskabet inden for tre måneder fra offentliggørelsen. Først efter udløbet af tremåneders-fristen kan selskabet ophøre.

Der skal i forbindelse med selskabets afslutning laves et likvidationsregnskab, som skal revideres, såfremt selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven. 

Hvis du har brug for en advokat

Har du brug for juridisk bistand i forbindelse med en likvidation, kan vi henvise til vores samarbejdspartner, advokatfirmaet Bech-Bruun.

Se dine muligheder hos Bech-Bruun her

Opløsning ved erklæring

Hvis alle kreditorer i selskabet har modtaget betaling, kan du opløse dit selskab ved, at selskabets kapitalejere afgiver en erklæring over for Erhvervsstyrelsen. Her erklærer de, at al gæld, såvel forfalden som uforfalden, er betalt, og at det er besluttet at opløse kapitalselskabet.

Erklæringen skal være modtaget hos Erhvervsstyrelsen senest to uger efter, at den er underskrevet af kapitalejerne, og styrelsen skal samtidig modtage en erklæring fra Skat om, at der ikke foreligger skatte- og afgiftskrav vedrørende kapitalselskabet. Erhvervsstyrelsen kan herefter slette selskabet i CVR.

Som ejer skal du være særligt opmærksom på, at du med denne opløsningsform som kapitalejer, hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for gæld, forfalden som uforfalden eller omtvistet, som bestod på tidspunktet for erklæringens afgivelse. Hæftelsen gælder også eksempelvis skatte- og afgiftskrav, som senere kan vise sig. Således er hæftelsen alene begrænset af de almindelige regler om forældelse.

Hvis du ejer en personligt ejet virksomhed eller et interessentskab

Hvis din virksomhed er i økonomiske vanskeligheder, er det godt at handle hurtigt på det. Det giver bedre muligheder for, at din virksomhed kan komme på fode igen eller måske sælges videre - og derved kan du mindske økonomiske tab for både dig og dine kreditorer.

Hvis du driver en personligt ejet virksomhed, er det principielt simpelt at ophøre med virksomhedsdriften. Det kræver som udgangspunkt alene, at virksomheden bliver afmeldt hos Erhvervsstyrelsen. Dog skal du være opmærksom på, at du også efter, at virksomheden er afmeldt hos Erhvervsstyrelsen, hæfter personligt for krav, der er opstået i forbindelse med virksomhedens drift.

Hvad skal du vide som konsulent? Læs mere her

Hvis din virksomhed er i økonomiske vanskeligheder, er det også en mulighed, at virksomheden bliver erklæret konkurs. Det kan enten ske på baggrund af din egen begæring eller efter en kreditors begæring. Det kan du læse mere om nedenfor.

Hvilken løsning, der er mest hensigtsmæssig for din virksomhed, afhænger helt af virksomhedens konkrete situation. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere vejledning.

Læs mere her

Afmelding af din virksomhed

Ligesom etablering af en virksomhed indebærer en række registreringer hos offentlige myndigheder, skal lukning af virksomheden eller dit ejerskab til virksomheden registreres.

Du kan som hovedregel foretage de nødvendige registreringer elektronisk. Det er under alle omstændigheder en god idé at gennemgå virksomhedens aftaler og korrespondance og sikre, at relevante personer og virksomheder får besked om lukningen. Herudover er det en god idé at gennemgå alle virksomhedens abonnementer og medlemskaber og sørge for at få opsagt disse. Ligeledes skal forsikringer afmeldes og for eksempel registrering for ejerskab af biler skal ændres.

Her er de vigtigste registreringer, du skal huske

Hvis du beslutter at afvikle en personligt drevet virksomhed, skal du registrere lukningen hos Erhvervsstyrelsen. Det kan gøres elektronisk eller via styrelsens blanket, hvor der følger en grundig vejledning med. Du kan samtidig afmelde virksomhedens forpligtelser i forhold til moms og andre registreringer - for eksempel som arbejdsgiver.

Skal du ophøre som interessent i et interessentskab, skal det også registreres, og samtlige interessenter skal underskrive anmeldelsen.

Læs mere om advokathjælp her

Konkurs

Hvis du har drevet virksomhed i personligt regi, og du selv eller en kreditor vælger at indlevere en konkursbegæring mod virksomheden, vil en konkurs også omfatte dig personligt, og dine personlige aktiver er dermed som udgangspunkt også omfattet af konkursboet.

Formålet med en konkurs er at afvikle dine og virksomhedens aktiver og aktiviteter. Provenuet fra afviklingen bliver fordelt ligeligt blandt alle dine og virksomhedens kreditorer.

Du kan kun erklæres konkurs, hvis du er insolvent. Det vil sige, at du ikke kan opfylde dine og virksomhedens forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

Der kan som udgangspunkt kun blive afsagt konkursdekret, hvis vedkommende, der begærer konkursen, stiller sikkerhed for omkostningerne ved konkursbehandlingen. Dette gælder uanset, om det er dig selv, der indleverer en egen begæring om konkurs, eller om det er en kreditor. Sikkerhedsstillelsen bliver fastsat af Skifteretten, og beløbsmæssigt bliver sikkerhedsstillelsen som oftest sat til 30.000 kroner.

Når Skifteretten afsiger et konkursdekret, udpeger de en kurator, som overtager ledelsen af virksomheden, og som fra dekrettidspunktet alene har dispositionsret i virksomheden. Kurators opgave er at sælge dine aktiver bedst muligt, og dette omfatter både virksomhedens aktiver og dine personlige aktiver, herunder bil, bolig, eventuelt sommerhus og lignende. Du har således ikke længere ret til at træffe beslutninger eller disponere over aktiverne.

Hvis du har brug for en advokat

Har du brug for juridisk bistand i en konkurssituation, kan vi henvise til vores samarbejdspartner, advokatfirmaet Bech-Bruun.

Se dine muligheder hos Bech-Bruun her

Sådan hjælper vi dig

Få personlig sparring | Virksom

Virksom er skabt til dig med egen virksomhed. Vores specialister hjælper dig der, hvor du er i din karriere.

Juridisk rådgivning | Virksom

Som medlem af Virksom kan du blandt andet få hjælp til at se en kontrakt igennem af vores advokater og jurister. 

Virksom Springboard

Med Virksom Springboard får du personlig vejledning fra erhvervsledere med henblik på at nå dine mål.