Afvikling

Personligt ejet virksomhed

Hvis din virksomhed er i økonomiske vanskeligheder, er det godt at handle hurtigt på det. Det giver bedre muligheder for, at din virksomhed kan komme på fode igen eller måske sælges videre - og derved kan du mindske økonomiske tab for både dig og dine kreditorer.

Hvis du driver en personligt ejet virksomhed, er det principielt simpelt at ophøre med virksomhedsdriften. Det kræver som udgangspunkt alene, at virksomheden bliver afmeldt hos Erhvervsstyrelsen. Dog skal du være opmærksom på, at du også efter, at virksomheden er afmeldt hos Erhvervsstyrelsen, hæfter personligt for krav, der er opstået i forbindelse med virksomhedens drift.

Hvis din virksomhed er i økonomiske vanskeligheder, er det også en mulighed, at virksomheden bliver erklæret konkurs. Dette kan enten ske på baggrund af din egen begæring eller efter en kreditors begæring. Det kan du læse mere om nedenfor.

Hvilken løsning, der er mest hensigtsmæssig for din virksomhed, afhænger helt af virksomhedens konkrete situation. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere vejledning.

Fortæl mig mere

Afmelding af din virksomhed

Ligesom etablering af en virksomhed indebærer en række registreringer hos offentlige myndigheder, skal lukning af virksomheden eller dit ejerskab til virksomheden registreres.

Du kan som hovedregel foretage de nødvendige registreringer elektronisk. Det er under alle omstændigheder en god idé at gennemgå virksomhedens aftaler og korrespondance og sikre, at relevante personer og virksomheder får besked om lukningen. Herudover er det en god idé at gennemgå alle virksomhedens abonnementer og medlemskaber og sørge for at få opsagt disse. Ligeledes skal forsikringer afmeldes og for eksempel registrering for ejerskab af biler skal ændres.

Her er de vigtigste registreringer, du skal huske:  

  • Hvis du beslutter at afvikle en personligt drevet virksomhed, skal du registrere lukningen hos Erhvervsstyrelsen. Det kan gøres elektronisk eller via styrelsens blanket, hvor der følger en grundig vejledning med. Du kan samtidig afmelde virksomhedens forpligtelser i forhold til moms og andre registreringer - for eksempel som arbejdsgiver
  • Skal du ophøre som interessent i et I/S, skal dette også registreres, og samtlige interessenter skal underskrive anmeldelsen.

 
Læs mere om advokathjælp  
Læs mere om revisorhjælp

Konkurs

Hvis du har drevet virksomhed i personligt regi, og du selv eller en kreditor vælger at indlevere en konkursbegæring mod virksomheden, vil en konkurs også omfatte dig personligt, og dine personlige aktiver er dermed som udgangspunkt også omfattet af konkursboet.

Formålet med en konkurs er at afvikle dine og virksomhedens aktiver og aktiviteter. Provenuet fra afviklingen bliver fordelt ligeligt blandt alle dine og virksomhedens kreditorer.

Du kan kun erklæres konkurs, hvis du er insolvent. Det vil sige, at du ikke kan opfylde dine og virksomhedens forpligtelser, efterhånden som de forfalder.

Der kan som udgangspunkt kun blive afsagt konkursdekret, hvis vedkommende, der begærer konkursen, stiller sikkerhed for omkostningerne ved konkursbehandlingen. Dette gælder uanset, om det er dig selv, der indleverer en egen begæring om konkurs, eller om det er en kreditor. Sikkerhedsstillelsen bliver fastsat af Skifteretten, og beløbsmæssigt bliver sikkerhedsstillelsen som oftest sat til 30.000 kroner.

Når Skifteretten afsiger et konkursdekret, udpeger de en kurator, som overtager ledelsen af virksomheden, og som fra dekrettidspunktet alene har dispositionsret i virksomheden. Kurators opgave er at sælge dine aktiver bedst muligt, og dette omfatter både virksomhedens aktiver og dine personlige aktiver, herunder bil, bolig, eventuelt sommerhus og lignende. Du har således ikke længere ret til at træffe beslutninger eller disponere over aktiverne.
  
Hvis du har brug for juridisk bistand i en konkurssituation, kan vi henvise til vores samarbejdspartner advokatfirmaet Bech-Bruun.

Se dine muligheder hos Bech-Bruun

Ledighed efter virksomhedsophør

Opdateret: 29.04.2020