Ret til dagpenge

Hvordan er reglerne for dagpenge, når du ophører som selvstændig? Se mere om reglerne i forhold til eksempelvis dokumentation her.

Helt grundlæggende skal du – for at kunne få dagpenge – have været medlem af en a-kasse i et år, opfylde et indkomstkrav, ikke have nået folkepensionsalderen, og du skal normalt bo og opholde dig i Danmark. Herudover er der en række andre regler – blandt andet gælder der særlige regler, hvis du har drevet selvstændig virksomhed i udlandet. Det kan du blive klogere på her.

Tjek, om du har ret til dagpenge

Hvilken form for selvstændig virksomhed har du?

Du har mulighed for at drive forskellige former for selvstændig virksomhed. Hver form giver dig forskellige rettigheder og forpligtelser i forhold til dine dagpenge. Her kan du læse om de forskellige former, og hvad de betyder for dig.

Du har mulighed for at skifte form undervejs i din ledighedsperiode, alt efter hvilke ønsker og behov du har ift. din selvstændige virksomhed. Kontakt os altid, hvis du ønsker at ændre rammerne for din virksomhed, så vi kan vejlede dig om, hvad det betyder for dine dagpenge.

Som hovedregel findes der fire forskellige typer af selvstændig virksomhed:

 • Hovedbeskæftigelse
 • Bibeskæftigelse
 • Formueforvaltning
 • Fritidsbeskæftigelse
   

Hoved- /Bibeskæftigelse
En virksomhed er defineret som hovedbeskæftigelse, hvis den ikke falder ind under kategorierne bibeskæftigelse, formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse, som er beskrevet nedenfor.

En virksomhed er defineret som bibeskæftigelse, hvis du har arbejdet som lønmodtager i mindst 480 timer inden for de sidste seks måneder forud for, at du melder dig ledig. Du skal have haft mindst én times lønarbejde i fem ud af de seks måneder.

Hvis du starter op med en selvstændig virksomhed, mens du er ledig, vil det altid være som selvstændig bibeskæftigelse.

Formueforvaltning
Der er to former for formueforvaltning:

 1. Den ”rene” formueforvaltning, som eksempelvis er, hvis du har lejeindtægter uden personligt arbejde, hvis du er passiv ejer af en virksomhed, har bortforpagtet en virksomhed, eller hvis du forvalter din egen formue, herunder køber og sælger aktier, anparter, obligationer eller lignende værdipapirer.
     
 2. Hvis du kun i meget begrænset omfang – højest fem timer om måneden – arbejder i din virksomhed, kan det også være formueforvaltning.  For at blive omfattet af denne regel, behøver du ikke at ændre virksomhedens formål til formueforvaltning og kan godt have en CVR registrering. De timer, du arbejder her, medfører ikke fradrag i ydelser fra A-kassen, men de kan heller ikke bruges til at optjene rettigheder som f.eks. ret til at genoptjene en ny dagpengeperiode.
   

Fritidsbeskæftigelse
Når en aktivitet hverken kan defineres som decideret selvstændig virksomhed, formueforvaltning eller lønmodtageraktivitet, bliver det kategoriseret som fritidsbeskæftigelse, så længe det stadig er en erhvervsmæssig aktivitet. Det betyder, at hobbyer og andre fritidsaktiviteter ikke falder ind under denne definition.

Her er et par eksempler på, hvad der bliver betegnet som fritidsbeskæftigelse: 

 • Deltidslandbrug (hvis visse betingelserne er opfyldt)
 • Drift af én udlejningsejendom med op til 10 lejemål 
 • Fredskov 
 • Egen vindmølle 
 • Solceller
 • Biavl med op til 20 bistader

De timer, du arbejder i en fritidsbeskæftigelse, vil medføre fradrag i ydelser fra A-kassen, men de indgår ikke i tidsbegrænsningen på 30 uger for supplerende dagpenge og kan ikke bruges til optjening af rettigheder, eksempelvis ret til en ny dagpengeperiode.

Læs mere om supplerende dagpenge

Når du stopper som selvstændig

Når du stopper som selvstændig og vil søge om dagpenge, er du først berettiget til dagpenge, når hele virksomheden er enten overdraget, lukket, bortforpagtet, udlejet, eller hvis du er udtrådt af virksomheden. Der vil som hovedregel være en venteperiode på tre uger fra ophørsdatoen, før du får udbetalt de første dagpenge. Det betyder, at du ikke kan få dagpenge for de første tre uger efter ophøret. 

Overordnet gælder det, at:

 • Du skal kunne dokumentere, at du helt er ophørt med at drive virksomheden og datoen for ophøret
   
 • Du må ikke overdrage virksomheden til din ægtefælle/samlever/umyndige børn
    
 • Hvis du har drevet din virksomhed som et selskab, må du gerne beholde selskabet, hvis formålet alene er beskrevet som "formueforvaltning", og det er registreret sådan hos Erhvervsstyrelsen.
   

Husk at inddrage os
Når du stopper som selvstændig, skal du udfylde nogle særlige blanketter, hvis du bliver ledig. Kontakt A-kassen for at få tilsendt vores vejledningsbrev med link til de relevante blanketter – heri kan du læse mere om de regler, der gælder, hvis du modtager dagpenge. For eksempel skal du stå til rådighed og søge relevante jobs.

Se, hvordan du søger om dagpenge

Husk de offentlige registre
Du skal huske at afmelde dig hos alle offentlige registre som selvstændig erhvervsdrivende. Det kan for eksempel være CVR-registret/SE-registret (moms) og registreringer i Erhvervsstyrelsen. Herudover er der forskellige krav til, hvornår du ifølge Arbejdsløshedsforsikringsloven er ophørt med din virksomhed, alt efter hvordan du stopper – det kan du se mere om nedenfor.

Hvis du har spørgsmål om dagpenge kan du altid kontakte os.

Skriv til os

Hvis du overdrager, sælger eller lukker din virksomhed

Hvis du sælger, overdrager eller lukker din virksomhed og stopper som selvstændig, gælder der særlige regler i forhold til, hvornår du kan få ret til dagpenge.

Din virksomhed skal være afmeldt CVR-registret, og du skal kunne fremvise et såkaldt ophørsbevis. Der er ikke tale om et egentligt bevis men om forskellige former for dokumentation fra henholdsvis Erhvervsstyrelsen og SKAT, der viser, at skattemæssige forpligtelser (moms) er overdraget eller afsluttede, og at du ikke længere har varelager eller driftsmidler. Disse skal være solgt, overdraget eller hjemtaget. Den samlede dokumentation kaldes et ophørsbevis.

Et ophørsbevis består således af:

 • En bekræftelse af ophøret af virksomheden i CVR fra Erhvervsstyrelsen (i form af afmelding på virk.dk)
   
 • En bekræftelse fra SKAT på, at afmeldingen af virksomheden er godkendt af SKAT
    
 • Har virksomheden været drevet som et anparts- eller aktieselskab, så dit ophør medfører ændringer i ejerforholdene, består et ophørsbevis desuden af et nyt registreringsbevis fra SKAT vedrørende ændringerne.

Hvis du bortforpagter/udlejer

Du kan også stoppe som selvstændig og søge om dagpenge, hvis du bortforpagter eller udlejer din virksomhed. Her gælder det ikke, at virksomheden skal være overdraget eller lukket, før du kan modtage dagpenge.
 
Aftalens omfang: Hvis du laver en aftale om bortforpagtning eller udlejning, skal den omfatte hele virksomheden, ellers har du ikke ret til dagpenge. Aftalen skal omfatte oplysning om forpagtningens/udlejningens omfang og forpagtningsafgift/leje.
 
Dokumentation: Du skal huske at have en skriftlig kontrakt, der kan dokumentere bortforpagtning eller udlejning. Ophøret kan tidligst anerkendes fra den dato, hvor kontrakten er underskrevet, og forpagteren/udlejeren har overtaget brugsretten. Aftalen skal normalt være gensidig uopsigelig i mindst tre år.
 
Arbejde i virksomheden: Du må ikke arbejde i den virksomhed, du har bortforpagtet eller udlejet. Du må heller ikke arbejde i en virksomhed, der er ejet af forpagteren/udlejeren, hvis virksomheden er af samme type som den bortforpagtede/udlejede virksomhed, og der sker en vis fælles drift af virksomhederne.
 
Ophævelse af aftalen: Hvis du ophæver forpagtnings-/udlejningsaftalen før den udløbsdato, der er aftalt, vil det være hovedreglen, at din ret til dagpenge fra A-kassen bortfalder.
 
Momsregistrering: Du skal huske at ændre din momsregistrering som selvstændig erhvervsdrivende fra at være en aktiv momsregistrering til at være en frivillig momsregistrering, hvilket betyder, at du kun er momsregistreret i forhold til den lejeindtægt, du får ved bortforpagtningen eller udlejningen.

Hvis du ophører efter konkurs eller tvangsauktion

Konkurs
Hvis din virksomhed bliver taget under konkursbehandling, vil du blive anset for at være afskåret fra fortsat at kunne drive eller deltage i driften af din virksomhed.
 
Ophørstidspunktet vil i det tilfælde være at regne fra tidspunktet for skifterettens afsigelse af konkursdekret. Når der er afsagt et konkursdekret, kan du dog først blive anset for ophørt med virksomheden senest en uge (på dagen) efter, at skifteretten har modtaget konkursbegæringen.
 
Eksempel: Der bliver indgivet konkursbegæring mod dig. Skifteretten modtager konkursbegæringen mandag i uge 42 og afsiger konkursdekret i uge 44. Du anses for ophørt fra og med ugedagen efter skifterettens modtagelse af konkursbegæringen, dvs. mandag i uge 43. Men da det er en betingelse, at der bliver afsagt konkursdekret, kan a-kassen først træffe afgørelse om ledighedstidspunktet efter dekretets afsigelse i uge 44.
 
Dokumentationen skal bestå af kopi af konkursdekretet (eventuelt meddelelsen herom i Statstidende). Hvis datoen for modtagelsen af konkursbegæringen i skifteretten ikke fremgår af konkursdekretet, kan der indhentes en særskilt meddelelse herom fra skifteretten eller bobestyreren.
 
Tvangsauktion
Du vil ligeledes blive anset for ophørt, hvis virksomheden er solgt på tvangsauktion. Du kan dog i visse situationer blive ansat for ophørt fra et tidligere tidspunkt, hvis du dokumenterer, at du har været afskåret mere end midlertidigt fra at drive virksomheden af andre grunde, for eksempel konkurs – se ovenfor.
 
Hvornår kan jeg modtage dagpenge?
Hvis du er ophørt med din virksomhed efter konkurs eller tvangsauktion, vil der være en venteperiode på én uge, før du kan modtage dagpenge.

Hvis du udtræder af virksomheden

Er du medarbejdende ægtefælle, og har du ikke indgået en lønaftale, kan du godt udtræde af en virksomhed, som bliver videreført af din ægtefælle, hvis I underskriver en tro og love-erklæring om, at du er udtrådt af virksomheden, og hvor det også fremgår, at al din tilknytning til virksomheden er ophørt. Din udtræden vil have virkning fra det tidspunkt, hvor A-kassen har modtaget erklæringen. Du vil få en venteperiode på tre uger, førend du kan få dagpenge. Det samme gør sig gældende ved andre former for ophør med selvstændig hovedbeskæftigelse.
 
Hent Tro- og love-erklæring
Hvis du er ansat som lønmodtager i virksomheden, dvs. du har indgået en lønaftale, jf. Kildeskattelovens §25A, skal du ikke opfylde ophørsbetingelserne, men får dog stadig en venteperiode på tre uger.

Udtræder du som medejer af en virksomhed, skal du dokumentere det ved at være afmeldt i CVR-registret som ejer.

Hvis du har anparter eller aktier i et selskab, hvor I er flere ejere, og du ønsker at træde ud af selskabet for at søge om dagpenge, er det tilstrækkeligt, at du ikke længere har afgørende indflydelse i selskabet. Ændringerne i ejerforholdene skal være registreret i CVR-registret, og du skal kunne fremvise et registreringsbevis fra SKAT, hvor virksomhedens nye ejerforhold fremgår. 

Ovenstående gælder også for medejende ægtefæller. Har du en virksomhed med din samlever, er der lidt andre regler - dem kan vi vejlede dig om.

Har du spørgsmål til dette eller brug for konkret rådgivning, er du altid velkommen til at kontakte os.

Spørg os om dagpenge og selvstændig virksomhed

Omdannelse til formueforvaltning (selskaber)

Du kan også ophøre med din virksomhed, hvis du har omdannet selskabet til et holdingselskab (kapitalselskab) og ændret formålet til formueforvaltning.
 
Så snart du har skrevet til Erhvervsstyrelsen, at formålet i selskabet er ændret til formueforvaltning, kan du dokumentere dette til os. Samtidig skal du dokumentere, at der ikke er erhvervsaktiviteter i selskabet, herunder at driftsmidler mv. er afhændet. Dette kan ske ved en momsafmeldelse og dokumentation for afhændelse af eventuelle driftsmidler.


Hvis du ophører på tro og love

I tilfælde af, at du ikke kan få et ophørsbevis ved ophøret med virksomheden, kan du anses for ophørt, når du på tro og love erklærer ikke at drive virksomheden udover, hvad der anses for afvikling.

Ophøret er tidligst gældende fra det tidspunkt, hvor vi i A-kassen LH har modtaget en underskrevet erklæring på tro og love om, at du ikke driver virksomheden. Ophøret er betinget af, at du ikke længere udfører nogen form for opgaver i virksomheden.

Du får to måneders venteperiode, hvor du ikke kan få dagpenge, efter denne form for ophør, medmindre du inden da kan fremskaffe en CVR-afmeldelse og et ophørsbevis fra SKAT. Du vil dog altid få mindst tre ugers venteperiode.

Det er en betingelse, at du inden for seks måneder fra det tidspunkt, hvor A-kassen LH har modtaget tro- og loveerklæringen, har dokumenteret, at virksomheden er ophørt med en CVR-afmeldelse og et ophørsbevis. Ellers kan du ikke modtage dagpenge, men du vil stadig forbruge af din dagpengeperiode.

Du kan læse mere om ophørsbeviset længere oppe på siden under punktet ”Når du stopper som selvstændig”

Hvis du ophører med en udenlandsk virksomhed

Har du drevet en virksomhed i udlandet, anses du for ophørt, når du har dokumenteret, at virksomheden er registreret som ophørt i offentlige registre mv. i det andet land. Vi kan ikke på samme måde som med danske virksomheder få automatisk adgang til afmelding i CVR-registret og oplysninger fra SKAT. Derfor er det særlig vigtigt, at du husker at få dokumenteret dit ophør så hurtigt som muligt, så du kan søge om at få dagpenge.

Du vil stadig være omfattet af venteperioder, førend du kan modtage dagpenge.

Indkomstkrav

Hvis du søger om dagpenge, skal du opfylde et indkomstkrav, når du første gang skal have dagpenge. Det er kun den indkomst, du har haft imens du har været medlem af Lederne A-kasse, der kan tælles med.
 
Som fuldtidsforsikret medlem skal du have tjent 263.232 kroner (2024) inden for de seneste tre år for at være berettiget til at få dagpenge. I særlige tilfælde kan optjeningsperioden udvides til fem år. Det kan vi vejlede dig nærmere om.
 
Du kan højst tælle 21.936 kroner (2024) med per måned. Det betyder, at du altid skal arbejde i mindst 12 måneder for at få ret til dagpenge – også selvom din løn er højere end 21.936 kroner om måneden. Er din løn lavere end 21.936 kroner, skal du arbejde i mere end 12 måneder.
A- eller B-indkomst i form af løn eller overskud mv. fra selvstændig virksomhed kan medregnes til opfyldelse af indkomstkravet, så længe det er selvangivet og skattelignet på din afsluttede årsopgørelse
 
Overskud fra både selvstændig hoved- og bibeskæftigelse kan medregnes til opfyldelse af indkomstkravet.
 
Og er du lønmodtager, kan både A- og B-indkomst, der er betalt arbejdsmarkedsbidrag af, medregnes. Det betyder, at du kan medregne indtægt fra private hverv, for eksempel hvis du er medlem af en kommunalbestyrelse eller en privat bestyrelse, så længe du har betalt arbejdsmarkedsbidrag af indtægten.

Vi indhenter information om din indkomst ud fra de oplysninger, din arbejdsgiver har indberettet til SKAT.

Indkomst, der er tjent ved lønarbejde, skal være udført med det, der hedder en arbejdsforpligtelse og på almindelige løn- og ansættelsesvilkår – det vil sige, du eksempelvis ikke kan medregne en periode med løntilskud. Derimod kan en fritstillingsperiode godt tælle med.

Arbejder du i ét EØS-land men bor i et andet?

Hvis du bor i ét EØS-land, men arbejder i et andet, er du grænsearbejder.

Du skal være arbejdsløshedsforsikret i det land, hvor du arbejder. Men hvis du bliver ledig, skal du søge om dagpenge i det land, hvor du bor, og derfor også være arbejdsløshedsforsikret dér. Det er vigtigt, at du er forsikret i det rigtige land fra starten, da du ellers kan miste ret til dagpenge og efterløn med videre.

Hvis du er statsborger i et land uden for EØS

Arbejder du i et ikke-nordisk EØS-land, er du her i landet ikke omfattet af EØS-reglerne på grund af det danske retsforbehold. Du skal derfor fortsat være medlem her i Danmark, hvis du vil bevare din ret til danske dagpenge med videre. Det gælder også, selvom du automatisk bliver medlem i det andet land.

Hvis du er britisk statsborger, kan der dog gælde noget andet for dig, hvis du har haft ophold i Danmark før 1. januar 2021. Kontakt os for at få vejledning.

Se, hvilke lande der er med i EØS
Hvis du har drevet virksomhed som grænsearbejder

Det er ikke alle EØS-lande, der har arbejdsløshedsforsikring for selvstændige. Men du kan bevare medlemskabet af A-kassen LH, hvis du ikke kan blive forsikret i det land, hvor du driver selvstændig virksomhed. Husk bare at få dokumentation på, at du ikke har mulighed for at blive forsikret i det andet land.

Hvis du har været arbejdsløshedsforsikret som selvstændig i et EØS-land, kan du overføre arbejds- og forsikringsperioder til andre EØS-lande.

Hvis du bliver helt ledig
Hvis du som grænsearbejder bliver helt ledig, skal du have dagpenge fra det land, hvor du bor og stå til rådighed for arbejdsmarkedet der. Derfor er det en god idé allerede i opsigelsesperioden at kontakte arbejdsformidlingen og arbejdsløshedsforsikringen, hvor du bor, så du kan få den rigtige vejledning omkring dagpenge med mere.

Hvis du i arbejdsperioden vender hjem sjældnere end en gang om ugen og ønsker at blive i arbejdslandet, når du bliver fuldt ledig, kan du få dagpenge i arbejdslandet.

Hvis du bliver delvist ledig
Du skal ansøge om dagpenge i det land, hvor du arbejder, hvis du bliver delvist ledig. Du er delvist ledig, hvis du eksempelvis skal have feriedagpenge eller har deltidsarbejde. 

Læs mere om ophold i udlandet og dagpenge

I pjecen "På job i udlandet" har vi samlet alt det vigtigste information til dig om dagpenge og udlandsophold.

Læs pjecen her

Opdateret: 04.01.2024