Din dagpengeperiode

Hvor længe kan du få dagpenge, og hvad sker der, når dagpengeperioden er ved at være udløbet?

Har du for eksempel ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, særlig uddannelsesydelse eller kontantydelse? Og hvad gør du, hvis du får job? Det kan du få indblik i her.

Fakta om dagpengeperioden

Hvor længe kan du få dagpenge?

Hvor længe kan du få dagpenge?
Du kan få dagpenge i en toårig periode (3.848 timer) inden for en periode på tre år (36 måneder). Når du har brugt timerne, eller de tre år er gået, er din toårige dagpengeperiode slut. Du skal være opmærksom på, at du både bruger af dine timer, når du får udbetalt dagpenge på almindelig vis, men også når du får udbetalt feriedagpenge, eller deltager i aktivering, herunder uddannelse med jobplan, virksomhedspraktik og løntilskudsjob. Du bruger også af timerne, når du afvikler en karantæne.

Du kan kun få dagpenge, så længe du er medlem af en a-kasse. Medlemskabet ophører automatisk, når du når folkepensionsalderen. 

Se en oversigt over folkepensionsalderen

Er du i tvivl, så kontakt os med spørgsmål

Hvis du får dagpenge under sygdom eller sygedagpenge

Hvis du får udbetalt dagpenge under sygdom eller sygedagpenge, mens du er ledig, vil timerne, som du får udbetaling for i de første seks uger altid tælle som brugte dagpengetimer. Det vil sige, at hvis du for eksempel får udbetalt dagpenge under sygdom eller sygedagpenge i en periode på otte uger, så vil timer svarende til de seks uger blive trukket fra dine dagpengetimer.

Din dagpengeperiode reduceres, hvis du sammenlagt har været ledig i mindst fire år
Du mister en måneds dagpenge – eller 160,33 timer – ud af din samlede dagpengeperiode, hvis du har fået udbetalt dagpenge i minimum fire år inden for de seneste otte år (helt konkret 7.696 timer inden for 96 måneder).

På Jobnet.dk kan du selv følge med i, hvor mange timer med dagpenge, du har tilbage.

Se mere på Jobnet.dk
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Kontakt A-kassen

Du kan forlænge dagpengeperioden hvis du arbejder

Du har mulighed for at få dagpenge i længere tid, hvis du arbejder som lønmodtager. For hver time, du arbejder og får udbetalt løn, kan du forlænge din toårige dagpengeperiode med to timer inden for en given periode.

Et eksempel: Du har haft 30 timers arbejde med løn. Disse timer kan du så at sige ”ombytte” til 60 timer med dagpenge.

Du kan højst forlænge dagpengeperioden med 1924 timer inden for en periode på 18 måneder. De timer, hvor du arbejder og får udbetalt løn, kan du enten vælge at:

  • Bruge til at forlænge din dagpengeperiode
  • Gemme, til du har optjent nok timer (1924) til en ny toårig dagpengeperiode
  • Kombinere, så du bruger en del af timerne på at forlænge din dagpengeperiode og samtidig arbejder på at opnå en ny toårig dagpengeperiode


Du kan dog kun anvende timerne én gang. Det vil sige, at hvis du anvender timerne til at forlænge din dagpengeperiode, så kan du ikke også bruge dem til genoptjening af en ny toårig dagpengeperiode. Timerne skal være optjent inden for de seneste tre år, og arbejdet skal være udført på almindelige løn- og ansættelsesvilkår.

Indkomst fra selvstændig virksomhed kan ikke bruges til at forlænge dagpengeperioden. Men kan bruges til en genoptjening af en ny dagpengeret.

På Jobnet.dk kan du selv følge med i, hvor mange timer du har sparet op, og hvor mange timer du har brugt til forlængelse. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Vi kontakter også dig i god tid, inden din toårige dagpengeperiode eller inden din forlængede dagpengeperiode udløber, og fortæller dig, hvor mange timer, du kan forlænge dagpengeperioden med. Vi vejleder dig også om, hvordan du gør brug af din mulighed for forlængelse.

Se mere på Jobnet.dk
 
Kontakt os

Genoptjening af ny dagpengeperiode

Du har genoptjent ret til en ny dagpengeperiode, når du har arbejdet 1924 timer, som du har fået løn for, og som du ikke har brugt til at forlænge din nuværende dagpengeperiode med.

Arbejdet skal være udført inden for de seneste tre år og skal være udført på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Til genoptjeningen af en ny dagpengeperiode kan du også bruge timer fra afholdt ferie med feriegodtgørelse, samt timer du har udført i væsentligt omfang i din selvstændige virksomhed. Hvis du har selvstændig bibeskæftigelse, kan indkomsten derfra dog ikke medregnes.

Hvis din toårige dagpengeperiode er udløbet, og du ikke har timer, der kan forlænge den, skal du have haft en indkomst på 263.232 kroner inden for de seneste tre år og opfylde opholdskravet for at få dagpenge igen. Du kan dog højst tælle 21.936 kroner med for hver måned. Beløbene gælder for 2024. Det betyder, at du altid skal arbejde i mindst 12 måneder for at få ret til dagpenge – også selvom din løn er højere end 21.936 kroner om måneden. Er din løn lavere end 21.936 kroner, skal du arbejde i mere end 12 måneder.

Du kan læse om indkomstkravet her

Uanset om du genoptjener til en ny dagpengeperiode på baggrund af timer eller indkomst, kan du kombinere lønmodtagerarbejde og selvstændig virksomhed i væsentligt omfang. På Jobnet.dk kan du selv følge med i, hvor mange timer du har sparet op til genoptjening af en ny dagpengeperiode, og hvor mange timer du eventuelt har brugt til forlængelse. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Kontakt os

Se mere på Jobnet.dk

 

Arbejd og undgå at miste op til 940 kr. i dagpenge hver fjerde måned

Jo flere lønarbejdstimer du kan få, jo bedre. Både i forhold til ny eller forlænget dagpengeret, men også i forhold til, at vi hver fjerde måned skal opgøre, om du har haft løntimer nok til at undgå den såkaldte ”karens”. Hvis du indenfor de enkelte fire måneders perioder har haft flere end 148 løntimer, så berører karensreglerne dig ikke. Men hvis du har haft 148 løntimer eller mindre, bliver dine dagpenge i den fjerde måned reduceret med et beløb svarende til en dags dagpenge (op til 940 kroner). Løntimer ud over de 148 fra en fire måneders periode kan ikke tælles med i en efterfølgende fire måneders periode.

Bemærk, at det kun er timer du arbejder som lønmodtager. Timer med selvstændig bibeskæftigelse kan ikke bruges til at undgå en karensdag.

Din dagpengeperiode reduceres hvis du sammenlagt har været ledig i mindst fire år

Du mister en måneds dagpenge - eller 160,33 timer - ud af din samlede dagpengeperiode, hvis du har fået udbetalt dagpenge i minimum fire år inden for de seneste otte år (helt konkret 7.696 timer inden for 96 måneder).

Når din dagpengeperiode er udløbet

Ret til seniorjob?
Hvis der er fem år eller mindre, til du har ret til at gå på efterløn, når både din toårige dagpengeperiode og eventuelle forlængelser er udløbet, har du mulighed for at søge om et seniorjob.

Du skal selv søge om seniorjobbet i din kommune. Du kan søge tre måneder før, din toårige dagpengeperiode eller din forlængede dagpengeperiode udløber. Du skal senest have søgt om det to måneder efter din ret til dagpenge udløb.

Læs om forlængelse af dagpengeperioden

Læs om efterløn

Du skal selv søge om seniorjobbet i din kommune. Du kan søge tre måneder før din 2-årige dagpengeperiode eller din forlængede dagpengeperiode udløber. Du skal senest have søgt om det to måneder efter retten til dagpenge udløb.

Hvad er et seniorjob?
Et seniorjob er et job, som din bopælskommune skal tilbyde dig fra den dag, din dagpengeret udløber, og indtil du kan gå på efterløn. Jobbet skal være på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Mens du har seniorjobbet, skal du være tilmeldt jobcenteret som jobsøgende uden ydelse og fortsat have et aktivt CV på Jobnet. Jobcenteret kan stadig formidle dig et almindeligt arbejde, som du er forpligtet til at tage.

Hvordan får du et seniorjob?
Du skal selv søge om et seniorjob i din kommune – det kan du gøre tre måneder før og senest to måneder efter, din dagpengeret udløber.

Fra du har søgt om et seniorjob, har kommunen to måneder til at finde et job til dig. Overholder de ikke den frist, skal kommunen betale dig en kompensation, indtil det lykkes at finde et seniorjob til dig. Kompensationen svarer til dagpenge. Vi anbefaler derfor, at du kontakter kommunen i god tid – og senest to måneder – inden din dagpengeret udløber, så du ikke får en periode uden indtægt.

Husk også at søge om efterløn i god tid, inden dit seniorjob udløber. Hvis vi først modtager din ansøgning efter, dit seniorjob er udløbet, skal du opfylde et indkomstkrav for at få ret til dagpenge eller efterløn. Det betyder, at du skal have haft en indkomst på 263.232 (2024) kroner indenfor de seneste tre år.

Læs mere om indkomstkravet
Læs mere om dagpenge og selvstændig virksomhed

Mulighed for kontingentfritagelse
Du har mulighed for at blive fritaget for kontingent til a-kassen, hvis din dagpengeperiode udløber. Fritagelsen sker normalt for seks måneder ad gangen. Det kræver blot, at du fortsat står registreret i jobcenteret som ledig og er jobsøgende, og at du ikke modtager offentlig hjælp til forsørgelse, for eksempel kontanthjælp. Der gælder særlige regler for efterløn, hvis du er tilmeldt efterlønsordningen.

Kontakt os om kontingentfritagelse til a-kassen
Kontakt os med spørgsmål om efterlønsbidrag


Kontanthjælp
Du kan søge om kontanthjælp i din kommune, hvis du ikke har andre muligheder for at kunne forsørge dig selv og din familie. Du vil i givet fald være afhængig af, hvad din ægtefælle/samlever tjener, hvis du ikke bor alene, og det er din kommune, der vurderer, om du har ret til kontanthjælp.

Når du kommer i job

Når du kommer i job efter en periode med dagpenge, er der nogle ting, du skal være opmærksom på.

Læs om, når du kommer i job

Opdateret: 05.12.2022