Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Ret til dagpenge

Hvordan er reglerne for dagpenge, når du ophører som selvstændig? Se mere om reglerne i forhold til eksempelvis dokumentation her.

Helt grundlæggende skal du – for at kunne få dagpenge – have været medlem af en a-kasse i et år, opfylde et beskæftigelseskrav og du skal bo og opholde dig i Danmark. Herudover er der en række andre regler – blandt andet gælder der særlige regler, hvis du har drevet selvstændig virksomhed i udlandet. Det kan du blive klogere på her.

Tjek, om du har ret til dagpenge

Når du stopper som selvstændig

Når du stopper som selvstændig og vil søge om dagpenge, er du først berettiget til dagpenge, når hele virksomheden er enten overdraget, lukket, bortforpagtet, udlejet, eller hvis du er udtrådt af virksomheden. Der vil som hovedregel være en venteperiode på tre uger fra ophørsdatoen, før du får udbetalt de første dagpenge. Det betyder, at du ikke kan få dagpenge for de første tre uger efter ophøret. 

Overordnet gælder det, at:

  • Du skal kunne dokumentere, at du helt er ophørt med at drive virksomheden og datoen for ophøret
  • Du skal være afskåret fra at kunne genoptage eller videreføre driften af virksomheden 
  • Du må ikke overdrage virksomheden til din ægtefælle/samlever/umyndige børn
  • Hvis du har drevet din virksomhed som et selskab, må du gerne beholde selskabet, hvis formålet alene er beskrevet som "formueforvaltning", og det er registreret sådan hos Erhvervsstyrelsen.

Husk at inddrage os
Når du stopper som selvstændig, skal du udfylde nogle særlige blanketter, hvis du bliver ledig. Kontakt A-kassen for at få tilsendt vores vejledningsbrev med link til de relevante blanketter – heri kan du læse mere om de regler, der gælder, hvis du modtager dagpenge. For eksempel skal du stå til rådighed og søge relevante jobs.

Se, hvordan du søger om dagpenge

Husk de offentlige registre
Du skal huske at afmelde dig hos alle offentlige registre som selvstændig erhvervsdrivende. Det kan for eksempel være CVR-registret/SE-registret (moms) og registreringer i Erhvervsstyrelsen. Vi accepterer kun, at du ikke afmelder dig fra de offentlige registre, hvis du dokumenterer, at den manglende afmeldelse er begrundet i efterfølgende dispositioner, der ikke har karakter af selvstændig virksomhed. Eksempelvis at du har brug for at inddrive ubetalte fakturaer, som du skal betale moms af. Vi kan højest acceptere manglende afmelding i seks måneder, og kun hvis vi har en anden form for dokumentation for ophøret.

Herudover er der forskellige krav til, hvornår du ifølge Arbejdsløshedsforsikringsloven er ophørt med din virksomhed, alt efter hvordan du stopper – det kan du se mere om nedenfor.

Hvis du har spørgsmål om dagpenge kan du altid kontakte os.

Skriv til os

Hvis du overdrager din virksomhed

Hvis du overdrager din virksomhed til andre og stopper som selvstændig, gælder der særlige regler i forhold til, hvornår du kan få ret til dagpenge. Ved overdragelse bliver du anset for at være ophørt som selvstændig fra den dato, hvor hele virksomheden ifølge en retlig bindende overdragelsesaftale er overtaget af køber. Først da har du mulighed for at få dagpenge.

Dokumentation for overdragelse
Du skal huske at få en skriftlig aftale for eksempel i form af købekontrakt, slutseddel, skøde, auktionsskøde eller udskrift af protokol fra fogedretten, når du overdrager virksomheden. Hvis selve virksomheden (driftsmidler, inventar, varelager, goodwill mv.) er overdraget, og du blot fortsætter med at udleje bygningerne eller lokalerne, vil der som udgangspunkt være tale om, at du driver en ny selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

Læs mere om dagpenge og selvstændig bibeskæftigelse

Hvis du har en betinget aftale
Hvis din aftale om overdragelse indeholder nogle betingelser for, at handelen kan gennemføres, vil du først blive betragtet som ophørt med din selvstændige virksomhed, når aftalens betingelser er opfyldt. Der er dog enkelte undtagelser, hvis der er tale om standardbetingelser eller branchetypiske betingelser, som kun sjældent medfører, at handlen går tilbage. Du skal inden for seks måneder dokumentere, at betingelserne er opfyldt.

Overdragelse af selskaber
Har du udøvet selvstændig virksomhed i selskabsform, kan ophøret som hovedregel først blive anset for at være endeligt, når virksomheden er overdraget eller lukket. Heri ligger, at selskabet skal være opløst, eller du skal have overdraget samtlige aktier eller anparter. Du kan ikke ophøre ved at overdrage aktier og anparter til din ægtefælle/samlever eller dine umyndige børn.

I nogle tilfælde kan A-kassen godkende, at selskabet er omdannet til alene at have det formål at forvalte den formue, der kommer i forbindelse med en overdragelse. Det forudsætter dog, at selskabet har ændret formål til "formueforvaltning", og at denne ændring er blevet registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Hvis du lukker din virksomhed

Hvis du lukker din virksomhed og stopper som selvstændig, er der en række betingelser, der skal være opfyldt, før du kan få dagpenge:

Afvikling: Afviklingen af virksomheden skal være så vidt fremskreden, at en eventuel resterende del af virksomheden ikke kan danne grundlag for fortsat virksomhedsudøvelse.

Egne lokaler: Hvis du har drevet virksomheden fra egne lokaler, skal lokalerne som hovedregel være solgt eller udlejet på ophørstidspunktet, og det skal du kunne dokumentere med enten slutseddel/skøde/lejekontrakt.

Lejede lokaler: Har du drevet virksomheden fra lejede lokaler, skal lejemålet normalt være ophørt og fraflyttet.
Husk at fremvise kopi af lejekontrakten eller din opsigelse af lejemålet.

Virksomhedens driftsmidler og inventar: Hvis du har drevet virksomheden med egne driftsmidler og eget inventar, skal du som hovedregel have solgt eller overdraget dette på tidspunktet for ophøret. Dokumentation ved salg eller overdragelse af driftsmidler og inventar kan bestå af for eksempel købekontrakt, faktura eller skriftlig bekræftelse fra køber.

Resterende driftsmidler og inventar, der kun udgør en mindre del af den samlede virksomhed, og som i art og antal er normale i private hjem, vil du kunne beholde – vi skal bare have en erklæring på, at driftsmidlerne og inventaret ikke længere bliver anvendt til erhverv.

Varelager: Virksomhedens varelager skal som hovedregel være solgt, tilbageleveret til leverandøren eller på anden måde endeligt overdraget på ophørstidspunktet.

Dokumentationen kan bestå af for eksempel kopi af købekontrakt, kreditnota, regning eller skriftlig bekræftelse fra køber.

Annoncering m.m.: Alle ydre tegn på drift af virksomhed, som for eksempel skiltning og annoncering, skal som hovedregel være fjernet på ophørstidspunktet.

Offentlige registre: Du skal huske at afmelde dig hos alle offentlige registre som selvstændig erhvervsdrivende.

Hvis du bortforpagter/udlejer

Du kan også stoppe som selvstændig og søge om dagpenge, hvis du bortforpagter eller udlejer din virksomhed. Her gælder det ikke, at virksomheden skal være overdraget eller lukket, før du kan modtage dagpenge.

Aftalens omfang: Hvis du laver en aftale om bortforpagtning eller udlejning, skal den omfatte hele virksomheden, ellers har du ikke ret til dagpenge. Aftalen skal omfatte oplysning om forpagtningens/udlejningens omfang og forpagtningsafgift/leje.

Dokumentation: Du skal huske at have en skriftlig kontrakt, der kan dokumentere bortforpagtning eller udlejning. Ophøret kan tidligst anerkendes fra den dato, hvor kontrakten er underskrevet, og forpagteren/udlejeren har overtaget brugsretten. Aftalen skal normalt være gensidig uopsigelig i mindst fem år.

Arbejde i virksomheden: Du må ikke arbejde i den virksomhed, du har bortforpagtet eller udlejet. Du må heller ikke arbejde i en virksomhed, der er ejet af forpagteren/udlejeren, hvis virksomheden er af samme type som den bortforpagtede/udlejede virksomhed, og der sker en vis fælles drift af virksomhederne.

Ophævelse af aftalen: Hvis du ophæver forpagtnings-/udlejningsaftalen før den udløbsdato, der er aftalt, vil det være hovedreglen, at din ret til dagpenge fra A-kassen bortfalder.

Momsregistrering: Du skal huske at ændre din momsregistrering som selvstændig erhvervsdrivende fra at være en aktiv momsregistrering til at være en frivillig momsregistrering, hvilket betyder, at du kun er momsregistreret i forhold til den lejeindtægt, du får ved bortforpagtningen eller udlejningen.

Hvis du ophører efter konkurs eller tvangsauktion

Konkurs
Hvis din virksomhed bliver taget under konkursbehandling, vil du blive anset for at være mere end midlertidigt afskåret fra fortsat at kunne drive eller deltage i driften af din virksomhed.

Ophørstidspunktet vil i det tilfælde være at regne fra tidspunktet for skifterettens afsigelse af konkursdekret. Når der er afsagt et konkursdekret, kan du dog først blive anset for ophørt med virksomheden senest en uge (på dagen) efter, at skifteretten har modtaget konkursbegæringen.

Eksempel: Der bliver indgivet konkursbegæring mod dig. Skifteretten modtager konkursbegæringen mandag i uge 42 og afsiger konkursdekret i uge 44. Du anses for ophørt fra og med ugedagen efter skifterettens modtagelse af konkursbegæringen, dvs. mandag i uge 43. Men da det er en betingelse, at der bliver afsagt konkursdekret, kan a-kassen først træffe afgørelse om ledighedstidspunktet efter dekretets afsigelse i uge 44.

Dokumentationen skal bestå af kopi af konkursdekretet (eventuelt meddelelsen herom i Statstidende). Hvis datoen for modtagelsen af konkursbegæringen i skifteretten ikke fremgår af konkursdekretet, kan der indhentes en særskilt meddelelse herom fra skifteretten eller bobestyreren.

Tvangsauktion
Du vil ligeledes blive anset for ophørt mere end midlertidigt, hvis virksomheden er solgt på tvangsauktion. Du kan dog i visse situationer blive ansat for ophørt fra et tidligere tidspunkt, hvis du dokumenterer, at du har været afskåret mere end midlertidigt fra at drive virksomheden af andre grunde, for eksempel konkurs – se ovenfor.

Hvornår kan jeg modtage dagpenge?
Hvis du er ophørt med din virksomhed efter konkurs eller tvangsauktion, vil der være en venteperiode på en uge, før du kan modtage dagpenge.

Hvis du udtræder af virksomheden

Du kan udtræde af en virksomhed, som bliver videreført af din ægtefælle, hvis I underskriver en tro og love-erklæring om, at du er udtrådt af virksomheden og søger om dagpenge. Udtræden har virkning fra det tidspunkt, A-kassen har modtaget erklæringen. Der knytter sig lidt flere betingelser til muligheden, som vi kan vejlede dig om. Ligeledes har medejere nogle muligheder for at udtræde af virksomheden – dem kan vi også vejlede dig om.

Spørg os om dagpenge og selvstændig virksomhed

Beskæftigelseskrav

Hvis du søger om dagpenge, skal du opfylde et beskæftigelseskrav for selvstændige. Det betyder, at du – efter du er blevet optaget i A-kassen LH som selvstændig – skal have drevet virksomheden i væsentligt omfang* i mindst 52 uger inden for de sidste tre år, før du melder dig ledig. Det skal du kunne dokumentere overfor A-kassen. Har virksomheden kun været din bibeskæftigelse, kan timerne ikke medregnes i forhold til at opfylde beskæftigelseskravet.

*Kravet om væsentligt omfang er opfyldt, når du har drevet virksomheden i mere end 30 timer om ugen, og vi efter et samlet skøn (dine oplysninger om dit arbejde i virksomheden sammenholdt med oplysninger om typen af virksomhed, omsætning, indtjening, arbejdstid og arbejdsopgaver) vurderer, at du har drevet virksomhed i væsentligt omfang.

Dokumentation for beskæftigelseskravet
For at dokumentere beskæftigelseskravet skal du udfylde en væsentlighedserklæring. Det giver vi dig nærmere besked om i din post på Mit Virksom, når vi har modtaget din ansøgning om dagpenge.

Har du brug for, at vi kigger på, om du opfylder beskæftigelseskravet allerede nu, imens du driver virksomhed, kan du udfylde en væsentlighedserklæring og sende den til os.

Udfyld væsentlighedserklæring (husk login)

Du skal også kunne dokumentere, når du er stoppet med din virksomhed – det kan du læse mere om her på siderne. Det kan ske, at vi har brug for yderligere dokumentation fra dig – så kontakter vi dig. Du er også altid velkommen til at kontakte os. Det er komplicerede regler, som vi kan hjælpe dig med at finde rundt i.

Arbejder du i ét EØS-land men bor i et andet?

Hvis du bor i ét EØS-land, men arbejder i et andet, er du grænsearbejder. Her gælder der særlige regler. Du skal for eksempel være medlem af arbejdsløshedsforsikringen i det land, hvor du arbejder. Men hvis du bliver ledig, skal du søge om dagpenge i det land, hvor du bor, og derfor også være arbejdsløshedsforsikret dér. Det er vigtigt, at du er forsikret i det rigtige land fra starten, da du ellers kan miste ret til dagpenge og efterløn med videre.

Hvis du er statsborger i et land uden for EØS
Arbejder du i et ikke-nordisk EØS-land, er du her i landet ikke omfattet af EØS-reglerne på grund af det danske retsforbehold. Du skal derfor fortsat være medlem her i Danmark, hvis du vil bevare din ret til danske dagpenge med videre. Det gælder også, selvom du automatisk bliver medlem i det andet land.

Se, hvilke lande der er med i EØS
Hvis du har drevet virksomhed som grænsearbejder
Det er ikke alle EØS-lande, der har arbejdsløshedsforsikring for selvstændige. Men du kan bevare medlemskabet af A-kassen LH, hvis du ikke kan blive forsikret i det land, hvor du driver selvstændig virksomhed. Husk bare at få dokumentation på, at du ikke har mulighed for at blive forsikret i det andet land.

Hvis du har været arbejdsløshedsforsikret som selvstændig i et EØS-land, kan du overføre arbejds- og forsikringsperioder til andre EØS-lande.

Hvis du bliver helt ledig
Hvis du som grænsearbejder bliver helt ledig, skal du have dagpenge fra det land, hvor du bor og stå til rådighed for arbejdsmarkedet der. Derfor er det en god idé allerede i opsigelsesperioden at kontakte arbejdsformidlingen og arbejdsløshedsforsikringen, hvor du bor, så du kan få den rigtige vejledning omkring dagpenge med mere. Selvom EØS-reglerne giver mulighed for at overføre forsikrings- og arbejdsperioder fra ét EØS-land til et andet, kan reglerne være meget forskellige i de enkelte lande. Du kan vælge også at stå til rådighed for arbejdsmarkedet i det tidligere arbejdsland, hvis du ønsker det.

Hvis du i arbejdsperioden vender hjem sjældnere end en gang om ugen og ønsker at blive i arbejdslandet, når du bliver fuldt ledig, kan du få dagpenge i arbejdslandet.

Hvis du bliver delvist ledig
Du skal ansøge om dagpenge i det land, hvor du arbejder, hvis du bliver delvist ledig. Du er delvist ledig, hvis du eksempelvis skal have feriedagpenge eller har deltidsarbejde. 

Læs mere om ophold i udlandet og dagpenge

I pjecen "På job i udlandet" har vi samlet alt det vigtigste information til dig om dagpenge og udlandsophold.

Læs pjecen her

Opdateret: 25.09.2017

Kunne du bruge siden? Nej Ja

Fortæl os din mening
Vi har brug for dit input, så vi hele tiden kan gøre siden bedre for dig.

Spørgsmål besvares dog ikke.
Kontakt os

Send

Tak for din feedback