Due diligence ved virksomhedsoverdragelse

Hvad bør du undersøge, inden du erhverver dig en virksomhed? Virksom guider dig gennem de vigtigste opmærksomhedspunkter ved virksomhedskøb.

Før du investerer i en virksomhed eller i en del af en virksomhed, er det af absolut nødvendighed at du sætter dig grundigt ind i virksomhedens forskellige forhold. Ved virksomhedsoverdragelser har sælger en loyal oplysningspligt overfor køber i forhold til væsentlige oplysninger af betydning for salgsgenstandens værdi. Køber er ligeledes forpligtiget til selv at undersøge salgsgenstanden, samt andre faktorer der har indflydelse på investeringens værdi.

Ved større overdragelser går man over til den såkaldte "due diligence"-undersøgelse, hvor sælger fysisk fremlægger alle relevante dokumenter omkring virksomheden. Købers rådgivere har herefter en kort tidsramme til at gennemgå og vurdere dokumentationen.

Fortæl mig mere

Selskabsforhold

For at få et ordentlig indblik i virksomhedens selskabsforhold, er det nødvendigt at få adgang til og gennemgå følgende dokumenter:

 • Stiftelsesdokumenter    
 • Vedtægter    
 • Sammenskrevet resumé af virksomheden fra Erhvervsstyrelsen
 • Generalforsamlingsprotokollat for det løbende og de seneste kalenderår    
 • Forretningsorden for bestyrelsen
 • Referater fra bestyrelsesmøder gennem de seneste 3-5 år samt bilagsmateriale
 • Oplysning om medarbejderrepræsentation i bestyrelsen
 • Oplysning om koncernforbundne selskaber og aftaler med disse
 • Aktiebog og aktiebreve/anpartshaverfortegnelse
 • Aktionærlån
 • Konvertible obligationer/warrants/options
 • Oplysning om egne aktier/anparter
 • Aktionæroverenskomster, joint-venture aftaler, interesseskabsaftaler og lignende aftaler
 • Investeringsaftaler mellem de nuværende aktionærer
 • Advokatforbindelsens erklæring til revisor ved regnskabsaflæggelse for de seneste regnskabsår

Medarbejderforhold

En gennemgang af følgende dokumenter, vil give dig solidt indblik i virksomhedens medarbejderforhold:

 • Liste over alle medarbejdere med angivelse af anciennitet, ansættelsesform, løn og anden gage, tilsagn om fratrædelsesgodtgørelse og oplysning om fri bil, computer, telefon, aviser m.v.
 • Oplysninger om overenskomstforhold og eventuelle gældende lokalaftaler m.v.
 • Individuelle ansættelseskontrakter der fraviger fra en eventuel standard.
 • Direktørkontrakter
 • Eksempel på standardkontrakter/standardansættelsesbeviser
 • Pensionsforhold
 • Verserende eller varslede sager
 • Bonusordninger og provisionsaftaler
 • Konsulentaftaler
 • Medarbejderhåndbog

Arbejdsmiljø

Følgende dokumenter vil belyse forhold omkring virksomhedens arbejdsmiljø:

 • Tilladelser, forbud og påbud samt dertil knyttet korrespondance
 • Verserende arbejdsmiljøsager
 • Rapporter fra Arbejdstilsynet for det løbende og de seneste tre kalenderår.

Indgåede kontrakter

Du behøver ikke nødvendigvis at gennemse samtlige kontrakter, som virksomheden har indgået. Se væsentligste bør kunne findes blandt følgende dokumenter: 

 • Kontrakter med leverandører
 • Kontrakter med kunder
 • Virksomhedens generelle salgs- og leveringsbetingelser
 • Virksomhedens samarbejdsaftaler
 • Virksomhedens agent- og forhandleraftaler
 • Virksomhedens eventuelle rabataftaler
 • Virksomhedens prisaftaler
 • Virksomhedens leasingaftaler

Virksomhedens lokaler

Følgende dokumenter vil kunne belyse forholdene vedrørende virksomhedens lokaler:

 • Oplysning om ejerskab af fast ejendom, herunder tingbogsdokumentation, belåning, miljøforhold m.v.
 • Lejekontrakter

Gældsposter

En gennemgang af følgende dokumenter vil give dig et overblik over virksomhedens finansieringsaftaler:

 • Kassekreditkontrakter og andre lånedokumenter
 • Pantsætningsdokumenter
 • Oplysninger om pengeinstitut
 • Kautioner, garantier og andre indeståelser

Forsikringsforhold

Følgende dokumenter bør gennemgås:

 • Forsikringer i kraft med gældende policer
 • Ophørte policer for det løbende og de seneste kalenderår med angivelse af ophørsårsag
 • Væsentlig korrespondance med forsikringsgiver for det løbende og de seneste kalenderår

Juridiske forhold

For at få et overblik over virksomhedens tvister, anbefaler vi, at følgende dokumentation gennemgås:

 • Oplysning om alle udestående tvister med offentlige myndigheder, private personer, selskaber m.v.
 • Oplysning om verserende sager ved domstole, voldgift, nævn m.v.
 • Immaterielle rettigheder
 • Oplysning og dokumentation om varemærkerettigheder, patenter, domænenavne og ikke-registrerede rettigheder
 • Licensaftaler og andre aftaler om rettighedsudøvelse
 • Aftaler vedrørende delte immaterielle rettigheder

IT-aftaler

Følgende dokumenter vil belyse virksomhedens IT-aftaler:

 • Købekontrakter/leasingkontrakter - hardware/software
 • Kontrakter om systemleverancer
 • Vedligeholdelsesaftaler
 • Udviklingsaftaler
 • Oplysninger om ejendomsret, respektive brugsret, til software, der anvendes i virksomheden

Offentlige tilladelser

Følgende dokumenter bør gennemgås:

 • Arbejdsmiljøgodkendelser
 • Produktgodkendelser
 • Import og eksport tilladelser
 • Væsentlig korrespondance med myndigheder vedrørende offentlige tilladelser eller tilskud

Opdateret: 29.07.2021