Hæftelse og ansvar

Spørgsmålet om, hvordan og hvornår du hæfter over for omverdenen for din virksomhed, afhænger af, hvilken virksomhedsform du vælger.

Når du starter egen virksomhed, skal du derfor gøre dig overvejelser om, hvilken form der passer til dine behov. Alle virksomheder er desuden ansvarlige for skader, der opstår ved udøvelsen af deres erhverv efter dansk rets almindelige erstatningsregler, og du bør overveje din virksomheds forsikringsbehov.

Læs mere om forsikringer

Fortæl mig mere

Personlig hæftelse

Fra det øjeblik, du begynder at drive virksomhed i eget navn, hæfter du personligt og direkte for virksomhedens forpligtelser. Det vil sige, at krav fra virksomhedens kreditorer eller eksempelvis erstatningskrav fra kunder i værste fald skal dækkes af din personlige formue.

Når ansvar og hæftelse knytter sig til dig personligt, vil det også sige, at du ikke er fritaget for betalingsforpligtelser, selvom du har lukket virksomheden, efter at kravet er opstået.

Begrænset hæftelse

Hvis du ikke ønsker at hæfte personligt, skal du starte egen virksomhed i et selskab med begrænset hæftelse – typisk anpartsselskab eller aktieselskab. Selskabet vil hæfte overfor kunder og andre med selskabets formue, og din hæftelse vil være begrænset til den værdi, du selv har skudt ind i virksomheden i form af for eksempel anpartskapital. På samme måde kan du som delvis ejer af et selskab ikke komme til at hæfte for selskabets gæld. Du risikerer alene at tabe dit indskud, hvis selskabet for eksempel går konkurs.

I praksis er der dog mange selskabsejere, der reelt hæfter personligt, fordi banker stiller krav om, at ejeren kautionerer personligt for selskabets lån. Du skal desuden huske, at det kun er selskabet, der hæfter for en aftale, hvis det faktisk er selskabet, der indgår aftalen. Hvis du i forhold til en leverandør handler i eget navn og ikke får informeret vedkommende om, at du repræsenterer et selskab, risikerer du, at leverandøren rejser et eventuelt krav mod dig personligt.

Som beslutningsdeltager i et selskab – det vil sige som stifter, aktionær, bestyrelsesmedlem eller direktør– er du ifølge lovgivningen ansvarlig for skade, som ved uagtsomhed eller grov uagtsomhed er forårsaget af tredjemand.

Fra enkeltmandsvirksomhed til anpartsselskab

  
Omdannelse af enkeltmandsvirksomhed til ApS

Driver du din virksomhed gennem en enkeltmandsvirksomhed, så kan det måske blive relevant for dig på et tidspunkt omdanne virksomheden til et anpartsselskab (ApS) – særligt hvis du ønsker at få en eller flere nye ejere med i virksomheden, eller hvis du ikke længere ønsker at hæfte for hele virksomhedens gæld med din personlige formue.

Derfor har Virksom her samlet en række opmærksomhedspunkter til dig, der overvejer at omdanne din enkeltmandsvirksomhed til et ApS.

Det skal for en god ordens skyld nævnes, at Virksom ikke kan hjælpe med selve omdannelsen, og at Virksom ikke yder skatteretlig rådgivning. Da en væsentlig del af alle virksomhedsomdannelser sker som skattefri virksomhedsomdannelser, har vi dog inkluderet lidt information om den del også, som i store træk kommer fra SKATs juridiske vejledninger. Det vil under alle omstændigheder være nødvendigt med bistand fra en revisor, hvis du skal omdanne en enkeltmandsvirksomhed til et ApS, da det er et krav, at der bliver udarbejdet en revisorerklæring om enkeltmandsvirksomhedens værdi.

Hvorfor er de fleste virksomheder i Danmark enkeltmandsvirksomheder?

Valget om at drive sin forretning som en enkeltmandsvirksomhed er som oftest, truffet fordi det er nemt at blive momsregistreret, få et CVR-nummer og komme ud over rampen, når man starter op – og så koster det meget mindre i løbende drift end kapitalselskaberne (iværksætterselskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber).

Hvornår bør du overveje at omdanne enkeltmandsvirksomheden til et ApS?
Du bør overveje at omdanne virksomheden til et anpartsselskab, hvis:

 • Du ønsker at få en eller flere nye ejere med i virksomheden;
      - hvis du f.eks. vil have en investor ind i virksomheden. 
   
 • Du ikke længere ønsker at hæfte for hele virksomhedens gæld med din personlige formue;
      - men derimod kun med selskabskapitalen, som skal være på minimum 50.000 kr. 
   
 • Du ønsker at kunne trække penge ud af virksomheden uden automatisk at blive beskattet;
      - hvis du i forbindelse med omdannelsen stifter et holdingselskab, kan du skattefrit flytte udbytte op i holdingselskabet med henblik på senere at kunne geninvestere eller flytte penge til din personlige formue og således undgå eller udskyde beskatningen.
    
 • Du ønsker at trække penge ud af virksomheden, så pengene ikke længere er en del af selskabskapitalen, som virksomheden hæfter med;
      - dette kan du ligeledes opnå, hvis du i forbindelse med omdannelsen stifter et holdingselskab, således at du kan flytte udbytte op i holdingselskabet og dermed fjerne dem fra driftsselskabet. 

 
Hvad skal du gøre for at omdanne?
Før du kan igangsætte omdannelsen til et anpartsselskab, er der en række indledende øvelser, som skal gennemføres.

 • Du bør indledningsvis rådføre dig med en revisor, da du ikke kan gennemføre omdannelsen uden hjælp fra en revisor.
     
 • Derudover bør du danne dig et overblik over alle virksomhedens samarbejds- og kontraktpartnere, herunder bankforbindelser og øvrige kreditorer, da du skal indhente samtykke fra stort set dem alle.
      - Grunden til, at det er nødvendigt at indhente samtykke, er, at når enkeltmandsvirksomheden er skyldneren, så kan kreditoren i sidste instans kræve skyldige beløb betalt fra dig eller din personlige formue – og når det derimod er anpartsselskabet der er skyldneren, så kan kreditoren alene gå efter de midler, der er i selskabet. 
     
 • Opsige eller genforhandle de kontrakter, hvor det ikke er muligt at opnå et samtykke til omdannelsen.


Når du har besluttet dig for at omdanne

Herefter kan selve omdannelsen påbegyndes – og den kan enten ske som en almindelig omdannelse eller som den mere anvendte skattefri virksomhedsomdannelse. Som nævnt vil din revisor kunne hjælpe dig med selve omdannelsen.

Skattepligtig virksomhedsomdannelse
Du kan overdrage din enkeltmandsvirksomheds aktiver og passiver til dit ApS som en skattepligtig afståelse til handelsværdier. Det betyder, at fortjenesten eller tabet skal beskattes på din indkomstopgørelse for det pågældende år, du omdanner til et ApS. Enkeltmandsvirksomhedens aktiver og passiver anses derefter for overtaget af ApS’et til handelsværdier. Der skal derfor ske en værdiansættelse af anskaffelsessum og afståelsessum, samt goodwill, afskrivningsberettigede maskiner og inventar mv.

Da din enkeltmandsvirksomhed og ApS er interesseforbundne parter, skal der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst anvendes priser og vilkår, der svarer til de priser og vilkår, som uafhængige parter ville fastsætte for tilsvarende transaktioner (det såkaldte armslængdeprincip).
En sådan beskatning kan være uhensigtsmæssig, da den nødvendiggør at du har tilpas med likvide midler til at betale skatten det pågældende år. Dette kan du imidlertid undgå ved en såkaldt skattefri virksomhedsomdannelse.

Skattefri virksomhedsomdannelse
Ved en skattefri virksomhedsomdannelse skyder du så at sige din enkeltmandsvirksomhed ind i et nyt ApS, og samtidig udskyder du den beskatning, som er beskrevet ovenfor, til det tidspunkt, hvor du enten sælger eller lukker dit ApS.
For at kunne omdanne ved en skattefri virksomhedsomdannelse kræver det, at en række betingelser i virksomhedsomdannelsesloven er opfyldt. Blandt andet at:

 • du skal være fuldt skattepligtig i Danmark, 
 • hele virksomheden overdrages til ApS’et, og 
 • hele betalingen for virksomheden sker i form af opnåelse af anparter i ApS’et.

 
Ikke mulighed for at omdanne til et iværksætterselskab (IVS)
Det skal for en god ordens skyld nævnes, at det ikke er muligt at omdanne din enkeltmandsvirksomhed til et iværksætterselskab, da disse alene kan stiftes ved en kontant stiftelse.

Kontakt os gerne

Kontakt os gerne for en kort drøftelse omkring en omdannelse, men hvis du har skattemæssige spørgsmål eller konkret har brug for bistand til en omdannelse, bør du kontakte din revisor.

Hjælp til dig

Juridisk rådgivning
Kunne du bruge siden? Nej Ja

Fortæl os din mening
Vi har brug for dit input, så vi hele tiden kan gøre siden bedre for dig.

Spørgsmål besvares dog ikke.
Kontakt os

Send

Tak for din feedback