Omdannelse af enkeltmandsvirksomhed til ApS

Driver du din virksomhed gennem en enkeltmandsvirksomhed, så kan det måske blive relevant for dig på et tidspunkt at omdanne virksomheden til et anpartsselskab (ApS).

Det gælder eksempelvis, hvis du ønsker at få en eller flere nye ejere med i virksomheden, eller hvis du ikke længere ønsker at hæfte for hele virksomhedens gæld med din personlige formue. Derfor har Virksom her samlet en række opmærksomhedspunkter til dig, der overvejer at omdanne din enkeltmandsvirksomhed til et ApS.
 

Selvstændig - Virksom

Det skal for en god ordens skyld nævnes, at Virksom ikke kan hjælpe med selve omdannelsen, og at Virksom ikke yder skatteretlig rådgivning. Da en væsentlig del af alle virksomhedsomdannelser sker som skattefri virksomhedsomdannelser, har vi dog inkluderet lidt information om den del også, som i store træk kommer fra SKATs juridiske vejledninger. Det vil under alle omstændigheder være nødvendigt med bistand fra en revisor, hvis du skal omdanne en enkeltmandsvirksomhed til et ApS, da det er et krav, at der bliver udarbejdet en revisorerklæring om enkeltmandsvirksomhedens værdi.

Hvorfor er de fleste virksomheder i Danmark enkeltmandsvirksomheder?

Valget om at drive sin forretning som en enkeltmandsvirksomhed er som oftest truffet, fordi 

 1. det er nemt at blive momsregistreret,
 2. det er nemt at få et CVR-nummer og komme ud over rampen - og 
 3. det koster en del mindre i løbende drift end kapitalselskaberne (iværksætterselskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber).

Hvornår bør du overveje at omdanne enkeltmandsvirksomheden til et ApS?
Du bør overveje at omdanne virksomheden til et anpartsselskab, hvis:

 • Du ønsker at få en eller flere nye ejere med i virksomheden;
      - hvis du f.eks. vil have en investor ind i virksomheden. 
   
 • Du ikke længere ønsker at hæfte for hele virksomhedens gæld med din personlige formue;
      - men derimod kun med selskabskapitalen, som skal være på minimum 40.000 kr. 
   
 • Du ønsker at kunne trække penge ud af virksomheden uden automatisk at blive beskattet;
      - hvis du i forbindelse med omdannelsen stifter et holdingselskab, kan du skattefrit flytte udbytte op i holdingselskabet med henblik på senere at kunne geninvestere eller flytte penge til din personlige formue og således undgå eller udskyde beskatningen.
    
 • Du ønsker at trække penge ud af virksomheden, så pengene ikke længere er en del af selskabskapitalen, som virksomheden hæfter med;
      - dette kan du ligeledes opnå, hvis du i forbindelse med omdannelsen stifter et holdingselskab, således at du kan flytte udbytte op i holdingselskabet og dermed fjerne dem fra driftsselskabet. 

 
Hvad skal du gøre for at omdanne?
Før du kan igangsætte omdannelsen til et anpartsselskab, er der en række indledende øvelser, som skal gennemføres.

 • Du bør indledningsvis rådføre dig med en revisor, da du ikke kan gennemføre omdannelsen uden hjælp fra en revisor.
     
 • Derudover bør du danne dig et overblik over alle virksomhedens samarbejds- og kontraktpartnere, herunder bankforbindelser og øvrige kreditorer, da du skal indhente samtykke fra stort set dem alle.
      - Grunden til, at det er nødvendigt at indhente samtykke, er, at når enkeltmandsvirksomheden er skyldneren, så kan kreditoren i sidste instans kræve skyldige beløb betalt fra dig eller din personlige formue – og når det derimod er anpartsselskabet der er skyldneren, så kan kreditoren alene gå efter de midler, der er i selskabet. 
     
 • Opsige eller genforhandle de kontrakter, hvor det ikke er muligt at opnå et samtykke til omdannelsen.


Når du har besluttet dig for at omdanne

Herefter kan selve omdannelsen påbegyndes – og den kan enten ske som en almindelig omdannelse eller som den mere anvendte skattefri virksomhedsomdannelse. Som nævnt vil din revisor kunne hjælpe dig med selve omdannelsen.

Skattepligtig virksomhedsomdannelse
Du kan overdrage din enkeltmandsvirksomheds aktiver og passiver til dit ApS som en skattepligtig afståelse til handelsværdier. Det betyder, at fortjenesten eller tabet skal beskattes på din indkomstopgørelse for det pågældende år, du omdanner til et ApS. Enkeltmandsvirksomhedens aktiver og passiver anses derefter for overtaget af ApS’et til handelsværdier. Der skal derfor ske en værdiansættelse af anskaffelsessum og afståelsessum, samt goodwill, afskrivningsberettigede maskiner og inventar mv.

Da din enkeltmandsvirksomhed og ApS er interesseforbundne parter, skal der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst anvendes priser og vilkår, der svarer til de priser og vilkår, som uafhængige parter ville fastsætte for tilsvarende transaktioner (det såkaldte armslængdeprincip).
En sådan beskatning kan være uhensigtsmæssig, da den nødvendiggør at du har tilpas med likvide midler til at betale skatten det pågældende år. Dette kan du imidlertid undgå ved en såkaldt skattefri virksomhedsomdannelse.

Skattefri virksomhedsomdannelse
Ved en skattefri virksomhedsomdannelse skyder du så at sige din enkeltmandsvirksomhed ind i et nyt ApS, og samtidig udskyder du den beskatning, som er beskrevet ovenfor, til det tidspunkt, hvor du enten sælger eller lukker dit ApS.
For at kunne omdanne ved en skattefri virksomhedsomdannelse kræver det, at en række betingelser i virksomhedsomdannelsesloven er opfyldt. Blandt andet at:

 • du skal være fuldt skattepligtig i Danmark, 
 • hele virksomheden overdrages til ApS’et, og 
 • hele betalingen for virksomheden sker i form af opnåelse af anparter i ApS’et.

Kontakt os gerne
Kontakt os gerne for en kort drøftelse omkring en omdannelse, men hvis du har skattemæssige spørgsmål eller konkret har brug for bistand til en omdannelse, bør du kontakte din revisor.

Opdateret: 29.07.2021