Erstatnings- og produktansvar

Virksom giver dig her en oversigt over de typiske forhold og problematikker vedrørende erstatnings- og produktansvar.

Som erhvervsdrivende kan du pådrage dig et erstatningsansvar overfor kunder eller andre aftalepartnere. Der kan opstå erstatningsansvar i kontrakt og uden for kontrakt, eller som et arbejdsgiveransvar for dine medarbejderes handlinger. Som erhvervsdrivende kan du tillige blive erstatningsansvarlig, hvis dine varer eller produkter forvolder skade på andet end varen eller produktet selv. Et sådant erstatningsansvar kaldes et produktansvar.

Fortæl mig mere

Generelle erstatningsbetingelser

Følgende fem betingelser skal være opfyldt, før du kan blive gjort erstatningsansvarlig:

 • Der skal være et ansvarsgrundlag
 • Der skal være lidt et økonomisk tab
 • Der skal være årsagssammenhæng mellem den indtrufne skade og det lidte tab
 • Tabet skal være en påregnelig følge af skaden
 • Der må ikke foreligge særlige ansvarsfritagelsesgrunde eller ansvarsnedsættelsesgrunde

Ansvarsgrundlag

For at blive erstatningsansvarlig – eller for at kunne kræve erstatning – skal den, som forvolder en skade, der resulterer i et økonomisk tab, enten

 • forvolde skaden ved en uagtsom handling,
 • misligholde sine forpligtelser under en kontrakt, eller
 • være objektivt ansvarlig for skaden. 

Økonomisk tab
Skaden eller misligholdelsen skal resultere i et økonomisk tab. Et økonomisk tab skal her forstås som skade på både og personer. En skade på en person vil blive kapitaliseret og således blive tillagt eller konverteret til en hvis ”pris”.  Derimod betragtes affektionsværdi ikke som et økonomisk tab i erstatningsretlig forstand.

Årsagssammenhæng
Der skal være årsagssammenhæng mellem skaden og tabet. Det betyder, at det skal være overvejende sandsynligt, at skaden og tabet er forvoldt af den ansvarspådragende adfærd. Handlingen skal med andre ord være skyld i skaden, og skaden skal være skyld i tabet.

Påregnelighed
Skaden og tabet skal være en påregnelig følge af handlingen. Det betyder, at skaden og tabet skal være almindelige og typiske følger af handlingen.

Ansvarsfritagelsesgrunde og ansvarsnedsættelsesgrunde
Dit erstatningsansvar kan nedsættes eller helt bortfalde, såfremt der foreligger en ansvarsfritagelsesgrund eller en ansvarsnedsættelsesgrund. De typiske ansvarsfritagelsesgrunde og ansvarsnedsættelsesgrunde er følgende:

 • Egen skyld
  Hvis den der har lidt det økonomiske tab selv har været medvirkende til at skaden – og dermed det økonomiske tab – indtrådte, kan erstatningsansvaret nedsættes eller bortfalde.
 • Nødværge eller nødret
  Hvis nogen er i fare, og du for at rede dem eller dig selv får forvoldt skade på andres ting eller person, kan erstatningsansvaret nedsættes eller bortfalde.
 • Accept af risiko
  Hvis den skadelidte eksplicit eller implicit har accepteret den fare som fører til skadens indtræden – eksempelvis ved at deltage i en fodboldkamp, som per definition er en sport, hvor der er fare for at komme til skade – kan erstatningsansvaret nedsættes eller bortfalde.

Erstatningsanvar i kontrakt

Ved erstatning i kontrakt, er der tale om, at der rejses et erstatningskrav som følge af, at den anden part ikke opfylder aftalen og dermed misligholder sine forpligtelser. 

Du og dine aftaleparter kan her aftale, hvordan og hvornår erstatning kan komme på tale. I kan også aftale både et minimum og et maksimum for størrelsen på en eventuel erstatning. De generelle erstatningsbetingelser skal være opfyldt medmindre andet aftales.

Ved aftaler om køb og salg af varer, der er indgået med forbrugere, er der en række begrænsninger i aftalefriheden, også når det kommer til erstatningsansvaret. Her gælder det, at du ikke kan aftale, at en forbruger skal have ringere muligheder for at opnå erstatning end hvad loven foreskriver.

Læs mere om begrænsninger for køb og salg

Erstatningsansvar uden for kontrakt

Ved erstatning uden for kontrakt, er der tale om en situation, hvor et erstatningskrav ikke kan føres tilbage til en aftale mellem den, som forvolder skaden, og den som lider tabet. I sådanne tilfælde skal de almindelige erstatningsbetingelser være opfyldt.

Ansvarsgrundlaget kan enten være culpa eller objektivt. Et culpaansvar betyder, at du som skadevolder skal handle culpøst for at ifalde et erstatningsansvar. At handle culpøst vil sige, at du enten handler forsætligt eller uagtsomt, altså uforsigtigt eller i strid med en almindelig handlemåde.

Et objektivt ansvar betyder, at du bliver ansvarlig for en skade, uden at du så at sige gør noget forkert. Dette kan enten være ved udførelse af farlig virksomhed eller et hæftelsesansvar for andres – eksempelvis dine medarbejderes – culpøse adfærd.

Erstatningsansvar - hvor du hæfter for ansatte

Som arbejdsgiver hæfter du på objektivt grundlag for skader, som dine medarbejdere forvolder under udførelse af arbejdet.

Derimod hæfter du ikke for skader som ikke opstår under dine medarbejderes udførelse af arbejde, eller hvis den pågældende medarbejder ikke har handlet uagtsomt, altså hvis skaden er hændelig.

Du bør være opmærksom på, at du tillige hæfter for såkaldte anonyme fejl – altså skader, hvor det ikke er muligt at pege på, hvem af dine medarbejdere der har forårsaget skaden, så længe det blot står klart, at det er én af dem.

Dine medarbejdere er også ansvarlige overfor den skadelidte. Det betyder, at den skadelidte kan vælge frit mellem at rejse kravet om erstatning overfor dig som arbejdsgiver eller overfor den pågældende medarbejder. Hvis den indtrufne skade er dækket af en tingforsikring eller af din driftstabsforsikring, er medarbejderen som udgangspunkt ikke erstatningsansvarlig, medmindre medarbejderen har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. 

I en situation, hvor du er ifaldet et arbejdsgiveransvar for din medarbejders skadevoldende handling, kan du som udgangspunkt ikke efterfølgende kræve medarbejderen betaler den udredte erstatning til dig. 

Du kan dog godt kræve, at medarbejderen betaler den udredte erstatning til dig, hvis medarbejderen har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, eller hvis det i øvrigt findes rimeligt.

Produktansvar

Et produktansvar er det erstatningsansvar, som kan opstå, hvis dine varer eller produkter forvolder skade på personer eller andre ting end varen selv. Reglerne om produktansvar findes i produktansvarsloven.

Hvornår kan du blive produktansvarlig?
Ifølge produktansvarsloven kan et produktansvar pålægges enten producenten af et produkt eller mellemhandleren af produktet, når et af deres defekte produkter forvolder en person- eller tingsskade.

Følgende betingelser skal være opfyldt før du kan blive erstatningsansvarlig:

 • Du skal enten være producent eller mellemhandler af produktet
 • Der skal være tale om et produkt
 • Produktet skal være defekt
 • Der skal være sket en skade, som er forårsaget af det defekte produkt
 • Der må ikke foreligge særlige ansvarsfritagelsesgrunde eller ansvarsnedsættelsesgrunde


Producenter og mellemhandlere
Produktansvarsloven sondrer mellem producenter og mellemhandlere, som begge kan være erstatningsansvarlige.

En producent er den, der fremstiller et produkt eller en del af det, eller som anbringer sit navn på et produkt. En producent er tillige den, som indfører et produkt, som oprinder udenfor for EU, med henblik på at sælge det inden for EU. Som producent skal du som udgangspunkt erstatte enhver skade, der er forårsaget af det defekte produkt. Dit ansvar er objektivt, idet det er uden betydning, om du som producent har udvist skyld i forbindelse med den opståede skade.

En mellemhandler er den, der uden at være producent - sælger, udlejer, leaser eller på anden måde bringer et produkt i omsætning. Som mellemhandler skal du som udgangspunkt alene erstatte skader, forårsaget af et defekt produkt, hvis enten producenten eller du selv har udvist uagtsomhed.

En skadelidt af et produktansvar kan frit vælge mellem at rette erstatningsansvaret mod producenten eller mod mellemhandleren.

Et produkt
Et produkt skal forstås som enhver fysisk genstand, som er løsøre. Det vil sige, at bestanddele af en anden vare eller fast ejendom også er et produkt i produktansvarslovens forstand. Elektricitet er også omfattet af loven. Fast ejendom omfattes derimod ikke af loven.

En defekt
Et produkt anses for at være defekt, når ”produktet ikke frembyder den sikkerhed, som man med rette kan forvente af det”. Når det skal vurderes om et produkt er defekt, tages følgende forhold med i betragtningen:

 • Hvordan produktet er markedsført
  (her ser man på alle aktiviteter og oplysninger om produktet, som er eget til at påvirke forventningerne til det)
 • Den forventede anvendelse af produktet
  (produktet skal ikke kun kunne bruges til den specifikke påtænkte anvendelse men tillige til enhver anvendelse, som en forbruger med rimelighed kan forventes at gøre af det)
 • Tidspunktet for hvornår produktet blev bragt i omsætning
  (det er sikkerhedsstandarden på det tidspunkt, hvor produktet blev bragt i omsætning som er relevant)

Årsagssammenhæng mellem defekt og skade
Produktets defekt skal være skyld i skaden.

Ansvarsfritagelsesgrunde og ansvarsnedsættelsesgrunde
Dit erstatningsansvar kan nedsættes eller helt falde bort, såfremt der foreligger en ansvarsfritagelsesgrund eller en ansvarsnedsættelsesgrund. De typiske ansvarsfritagelsesgrunde og ansvarsnedsættelsesgrunde ved produktansvar er de tilfælde, hvor den skadelidte har anvendt det ”defekte” produkt forkert eller på anden måde selv været skyld i skaden.

Derudover er forbrugeren forpligtiget til straks at stoppebrugen af et defekt produkt, så snart denne opdager, at et produkt er defekt og forvolder skade på en person eller ting. Hvis forbrugeren bevidst eller uagtsomt forværrer skaden, og erstatningskravet derved bliver større, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde.

Produktansvarsloven er ufravigelig
Produktansvarsloven kan ikke, ved forudgående aftale, fraviges til skade for den skadelidte. Du kan således ikke, før skadens indtræden, aftale med dine kunder, at du enten ikke kan gøres erstatningsansvarlig, eller at du kun kan gøres erstatningsansvarlig i begrænset omfang.

Forældelse
Et krav om erstatning efter produktansvarsloven forældes efter de almindelige regler i forældelsesloven. Det betyder, at dine kunder skal klage inden tre år efter, at den pågældende har opdaget skaden. Hvis kunden ikke gør dette, kan du ikke blive erstatningsansvarlig, idet kravet herefter er forældet. 

Et erstatningskrav forældes dog under alle omstændigheder 10 år efter, at produktet kom på markedet.

Opdateret: 29.07.2021