Køb og salg

Her kan du læse om reglerne for køb og salg, når du som virksomhedsejer sælger varer eller ydelser til kunder.

Køb og salg

Købeloven regulerer forholdet mellem køber og sælger under køb, hvad end din kunde er forbruger eller erhvervskunde. Købeloven giver både dig og dine kunder en række rettigheder samt forpligtigelser, som du bør være bekendt med som virksomhedsejer.

Købelovens regler er deklaratoriske, hvilket betyder, at loven kan fraviges efter aftale mellem parterne. Der er altså som udgangspunkt aftalefrihed. Købelovens formål er at fastlægge nogle vilkår, som du og køber kan falde tilbage på i tilfælde af, at jeres købsaftale må have mangler.
  

Fortæl mig mere

Gensidige forpligtigelser

Under en handel har køber og sælger hver især en række forpligtelser og rettigheder.

Købeloven bestemmer, at du som sælger, der har indgået en aftale med en kunde, er forpligtet til at levere den solgte vare eller ydelse;

 • I rette stand og mængde
 • På det rette sted
 • Til den rette tid og
 • Således at køberen får retten til varen  

Til gengæld er køber forpligtiget til at betale købesummen for varen eller ydelsen rettidigt.

Købeloven rummer en række bestemmelser, der altid beskytter forbrugere overfor erhvervsdrivende. Disse bestemmelser kan aldrig fraviges, i tilfælde af at det skader forbrugeren.

Købspris

Typisk vil du og din kunde have aftalt en pris, når I indgår en aftale om en handel. Der opstår derfor sjældent tvivl om, hvor meget din kunde skal betale.
Opstår en situation, hvor I ikke har fået aftalt, hvor meget din kunde skal betale for en vare, skal din kunde betale, det du efterfølgende kræver for varen eller ydelsen, såfremt denne pris ikke er urimelig.

Oplys altid varens pris
Når du handler med forbrugere, skal du altid oplyse prisen på en vare eller ydelse, inklusive moms og alle afgifter, inden købet gennemføres.

Når kunderne besøger din butik, skal de tydeligt kunne se, hvad alle varer, der er til salg, koster. Du kan angive prisen med et prismærke på varen, et prismærke på hyldekanten eller et hængeskilt. Det centrale er, at der ikke må herske tvivl om, hvilken vare prisen gælder for.

Kunden kan normalt forlange at købe varen til den pris, der står på prismærket, også selvom det ved en fejl er en forkert pris. Der findes dog enkelte undtagelser. Har en anden kunde eksempelvis flyttet en vare fra dens hylde fra et bord med udsalgsvarer, gælder den faktiske pris. Hvis det er åbenlyst, at der er tale om en fejl, kan kunden heller ikke forlange at få varen til den forkerte pris.

Priser på hjemmesider
Når du sælger varer via en hjemmeside, har dine kunder krav på at få prisen på varen eller ydelsen oplyst. Du skal desuden oplyse om eventuelle leveringsomkostninger, gebyrer, afgifter mv. 

Hvis du har en hjemmeside med købsfunktion, vil de oplyste priser normalt være bindende. Det betyder, at kunden har ret til at købe varen til den oplyste pris, også selvom den er forkert. Kunden kan dog ikke forlange at få varen til den forkerte, lave pris, hvis det er åbenlyst, at der er tale om en fejl. Hvis du vil sikre dig, at du sælger den rette vare til den rigtige pris, kan du udforme din hjemmeside sådan, at der ikke bliver indgået en aftale, når kunden lægger varen i kurven.

Priser i annoncer og tilbudsaviser
Hvis du ved en fejl oplyser en forkert pris i en trykt annonce eller tilbudsavis, vil den forkerte pris ikke være bindende for dig. Det er dog en forudsætning, at du retter fejlen, før kunden køber varen.

Levering

Som erhvervsdrivende, der udbyder varer eller ydelser, skal du levere det købte på den adresse eller sted, som er aftalt med kunden. I de fleste tilfælde, vil der ikke være problemer forbundet med dette, men har du og din kunde ikke fået aftalt leveringsstedet, skal du forholde dig til følgende.

Har i ikke fåret aftalt, hvor varen skal leveres?
Hvis du og din kunde ikke har et aftalt sted for varens levering, er udgangspunktet, at ejerskabet overgår til din kunde, når varen forlader dit forretningssted. Ved forbrugerkøb er udgangspunktet dog, at ejerskabet først overgår til din kunde, når varen er kommet frem til din kundes adresse eller valgte leveringsadresse.

Hvornår er den leverede vare ikke længere din, men derimod din kundes?
Når levering er sket, er ejerskabet til varen overgået fra dig til din kunde. Det kan have stor betydning, hvorvidt ejerskabet er overgået eller ej, hvis varen for eksempel forsvinder eller bliver beskadiget under transporten fra dig til din kunde.

Hvornår skal du levere det købte til din kunde? 
Som sælger af varer eller ydelser skal du levere din vare eller ydelse på det tidspunkt, som er aftalt med din kunde.

Har I ikke aftalt et tidspunkt for varens levering eller ydelsens opfyldelse, er udgangspunktet at levering skal ske hurtigst muligt eller så snart din kunde beder om levering eller opfyldelse.

Kundens rettigheder ved forsinket levering

En kunde kan i yderste konsekvens hæve købet og frigøre sig fra jeres aftale, hvis din levering forsinkes. Hvornår en levering er forsinket nok til, at din kunde han frigøres fra aftalen, afhænger af, hvad du som sælger har lovet, da aftalen blev indgået.
 
Hvis du har aftalt med kunden, at du leverer varen til et bestemt tidspunkt, og kunden ved aftalens indgåelse har betinget sig dette, vil enhver forsinkelse være væsentlig, og kunden vil kunne hæve købet. Det kunne eksempelvis være forsinkelse på leveringen af en brudekjole.

Har du og din kunde ikke aftalt et bestemt leveringstidspunkt, vil kunden typisk anmode dig om at levere varen, og du vil være forpligtet til at levere varen forholdsvis hurtigt. Leverer du på trods af denne anmodning ikke varen, kan kunden bede dig levere varen inden en bestemt frist. Dette kaldes et "påkrav". En forbruger kan give dig et påkrav ved at ringe eller skrive til dig.

Den frist, som kunden giver dig med påkravet, skal være rimelig. Hvad der er rimeligt afhænger af hvilken vare, der er tale om, kundens behov for varen, men også dine leveringsmuligheder. Hvis du ikke kan levere varen inden for fristen, og fristen i øvrigt er rimelig efter omstændighederne, har kunden ret til at hæve købet. Det er desuden uden betydning, om det er din leverandør og ikke dig selv, der er skyld i forsinkelsen.

Udbyders rettigheder ved kundens forsinkede betaling
Hvis din kunde betaler for sent, vil du have valget mellem at fastholde købet og kræve at få din betaling, eller at hæve købet, såfremt forsinkelsen af betalingen er væsentlig. Hvis du allerede har overgivet varen til din kunde kan du ikke hæve købet, medmindre du har taget forbehold derfor.

Kundens rettigheder ved mangler

Fremstår din leverede vare eller ydelse mangelfuld, når den leveres til kunden, vil din kunde have en række reaktionsmuligheder. 
Kunden vil således kunne vælge at: 

 • hæve købet
 • kræve et afslag i prisen eller
 • kræve varen ombyttet

Kunden hæver købet
Når en handel går tilbage, eller et køb hæves, skal sælgeren have varen tilbage, og kunden skal have sine penge retur. Kunden skal have det beløb retur, som han i sin tid betalte for varen - uanset om den siden er steget eller faldet i pris. Her må du ikke udlevere et tilgodebevis, kunden skal have sine penge retur. Hvis varen er en del af et samlet køb, kan du risikere at måtte hæve hele handlen, selvom der kun er noget i vejen med en enkelt vare. Det kan for eksempel være et spisebord med tilhørende stole. Det vil kun være et samlet køb, hvis det er købt samtidig, og hvis varerne har en naturlig sammenhæng.

Du kan nægte at tage en vare retur, hvis kunden har beskadiget den, i en grad der overstiger hvad almindeligt brug vil medføre. Det kan eksempelvis være en computer, som er blevet tabt. I den situation har forbrugeren muligvis ret til et afslag i købesummen. Du kan dog ikke afvise at tage varen retur, hvis den del af varen, som er beskadiget, kan skiftes ud eller repareres nemt og billigt. I den situation kan udgiften til reparationen fratrækkes det beløbet, som kunden skal have retur.

Kunden kræver afslag i prisen
Afslag i prisen kommer typisk på tale, når der er tale om mindre mangler, der ikke har betydning for varens funktionalitet eller levetid, men måske kun har kosmetisk betydning. 

Hvis varen er tæt på at være slidt op eller ødelagt, når fejlen viser sig, kan kunden normalt ikke hæve købet. Hvis der faktisk er tale om en mangel, kan du i stedet give et passende afslag i købesummen. Hvis kunden først efter lang tids brug opdager, at varen mangler en mindre væsentlig funktion, kan det også ofte ordnes med et afslag.

Kunden kan også selv ønske et afslag i stedet for at hæve købet, hvis det ikke er muligt for dig at reparere eller ombytte den pågældende vare. Det er svært at fastsætte, hvor stort afslaget skal være, men det skal som tommelfingerregel svare til, hvad det vil koste for forbrugeren at få varen repareret.

Kunden kræver varen ombyttet ´
Når du ombytter, skal kunden have en ny vare magen til den gamle. Det er en forudsætning, at en ombytning er uden udgift og væsentlige ulemper for kunden.

Du kan tilbyde at ombytte en vare, hvis du stadig har varen på lager, eller hvis det er muligt at skaffe den hjem inden for rimelig tid. Varen skal være magen til den vare, som kunden oprindeligt købte. Samme mærke, samme model, samme farve. Hvis du ikke kan skaffe en ny vare til kunden, må du i stedet betale købesummen retur.
Nogle modeller er kun på markedet i ganske kort tid. Hvis kunden synes, at det er i orden, kan du ombytte varen til en anden eller nyere model.

Hvis kunden selv ønsker en nyere model, selvom du godt kan skaffe den gamle, svarer det til et nyt køb, og kunden skal selvfølgelig betale en eventuel prisforskel. Du må kun ombytte med nye varer. Kunden har ikke pligt til at tage imod en renoveret vare, for eksempel en renoveret mobiltelefon.

Når du bytter, skal det ske inden for rimelig tid. Hvis du er for længe om at skaffe den nye vare hjem, kan kunden i stedet forlange at hæve købet. Ved ombytning af en vare, iværksættes en ny toårig reklamationsfrist fra ombytningsdagen.

Hvis varen skal repareres
Har en kunde klaget over mangler, er det en forudsætning, at varen bliver bragt i orden inden for rimelig tid. Hvis det tager for lang tid at reparerer varen, må sælger i stedet ombytte varen. Hvis det ligeledes tager for lang tid, kan kunden forlange at få sine penge tilbage. Hvad rimelig tid er, afhænger af situationen, varen samt manglens omfang. Sender du eventuelt varen tilbage til leverandøre, må denne tid også medregnes. Reparerer du selv varen, har du som udgangspunkt ét forsøg, og hvis det ikke lykkes, må du ombytte varen. Hvis du ikke kan reparere varen inden for rimelig tid, kan kunden i stedet forlange købet hævet.

Du kan desuden købe dig selv lidt tid, ved at udlevere en lånegenstand i reparationsperioden.

Reklamation

Ifølge Købeloven vil reklamationsfristen altid være 2 år fra leveringstidspunktet.

Reklamerer køberen inden for fristen, suspenderes fristen, og eventuelle indsigelser er herefter alene underlagt reglerne om forældelse (3 år). Reklamationen afbryder med andre ord  2-års fristen i købeloven. Erstatter du produktet med et nyt, løber der dog en ny reklamationsfrist på 2 år for den nye vare.

Reklamationsfrist på to år ved forbrugerkøb
Købeloven giver forbrugeren to års reklamationsret. Denne ret kan ikke fraviges til skade for forbrugeren. Du kan altså ikke aftale en kortere reklamationsret, heller ikke selvom kunden er indforstået med det.

Reklamationsretten er en ret kunden har til at klage. I den periode, hvor kunder har retten til at klage, er du som udbyder forpligtiget til at tage dig af klager over fejl og mangler ved varer.

Kunden skal klage inden for rimelig tid, efter han har opdaget manglen. Det er svært at sige præcis, hvad der er ”rimelig tid”, men hvis kunden klager, inden der er gået to måneder, efter han har opdaget manglen, vil der altid være klaget inden for rimelig tid.

Hvis du selv har fået en kortere reklamationsfrist fra din leverandør, end den du er forpligtet til at yde dine kunder, kan du komme i en klemme, hvis der viser sig fejl ved varerne efter at din egen reklamationsfrist er udløbet. I den situation må du selv betale, når en vare skal bringes i orden efter reglerne i købeloven.

Det samme gælder, hvis leverandøren giver en garanti på varen, der er kortere end købelovens reklamationsfrist på de to år.

Reklamationsretten

Kunden har ret til at vælge, om han vil have varen repareret, eller om han vil have en ny. Du kan dog afvise kundens krav, hvis løsningen eksempelvis er meget dyr for dig. Når en vare har en mangel, kan kunden kræve, at manglen bliver afhjulpet. Der er fire forskellige muligheder.

 • Du reparerer varen
 • Du bytter varen til en ny mage til
 • Du giver et passende afslag i prisen eller
 • Købet hæves og du giver kunden pengene tilbage 

Alle fire muligheder er ikke altid til stede. Eksempelvis kan en brugt vare eller en udstillingsmodel ikke ombyttes, da der ikke findes en anden vare, der er helt magen til. Varen kan også være gået ud af produktion eller være udsolgt på markedet, så du ikke kan ombytte, eller ikke kan reparere, fordi det ikke er muligt at skaffe de nødvendige reservedele.

Du kan i første omgang altid afvise kundens krav om at hæve købet eller få afslag i prisen, hvis du tilbyder, at kunden kan vælge mellem reparation eller ombytning, når en af disse muligheder er til stede. Når kunden har valgt en af de to muligheder, kan du igen afvise det valgte, hvis det giver dig uforholdsmæssige omkostninger.

Afhjælpning eller ombytning skal ifølge købeloven:

 • Ske inden for rimelig tid 
 • Være uden udgift for køberen og
 • Være uden væsentlig ulempe for køberen

Det er en samlet vurdering af både tid og ulempe, der er afgørende. For at afvise en kundes valg er en forudsætning, at den mulighed, der står tilbage, kan gennemføres inden for rimelig tid, uden udgift og uden væsentlig ulempe for kunden.

Vær opmærksom på, at du kan reducere ulempen væsentligt ved at tilbyde kunden et låneprodukt i ventetiden. Hvis den vare, kunden låner, i det store og hele svarer til kundens egen vare, kan det give dig lidt længere tid til at finde en løsning.

Regler om bevisbyrde

Er der noget galt med en vare, skal sælger og kunde i fællesskab afklare, hvad manglen består i samt hvornår og hvordan manglen/fejlen er opstået.

Mangler
Når en kunde klager over en mangel inden for den toårige reklamationsfrist, bør du som sælger i udgangspunktet hjælpe kunden. Købelovens reklamationsfrist dækker nemlig mangler ved varen. Ordet ”mangel” er et juridisk udtryk, der dækker mere end det, man normalt forstår ved fejl. Udover materiale- eller produktionsfejl kan en mangel være, at der ved salget er givet forkerte oplysninger om varen. Det kan også være en mangel, hvis du som sælger har forsømt at give kunden vigtige oplysninger om varen. Køber og sælger skal derved hjælpes ad med at besvare tre spørgsmål:

 • Hvad er problemet med varen?
 • Hvad skyldes dette, og er det en oprindelig fejl for eksempel ved materiale eller konstruktion?
 • Lever varen ikke op til det, I aftalte ved købet?

Det er dog altid en forudsætning, at manglen – eller årsagen til den – var til stede på leveringstidspunktet. Kunden skal desuden kunne vise, at der er noget galt med varen. Hvis det ikke kan lade sig gøre, fordi fejlen kommer og går, skal kunden beskrive, hvad fejlen består i, og hvornår den kommer. Sælger bør behandle reklamationen ved at vurdere varen og dens mangler fagmæssigt. Dette kan ske på forretningens værksted eller hos leverandøren. Det er ikke leverandøren, men altid sælgeren, der er ansvarlig for, at bestemmelserne i købeloven bliver overholdt.

Købelovens bevisbyrderegler
Bevisbyrderegler omhandler, hvem der skal bevise noget i en sag. Ved salg til forbrugere gælder følgende af købelovens regler:

Formodningsreglen
(de første seks måneder efter købet)
Om forbrugerkøb siger loven, at der de første seks måneder er en formodning for, at konstaterede fejl er oprindelige, hvilket vil sige, at de var til stede på leveringstidspunktet. Kunden skal blot bevise, at varen har en fejl. Det er herefter op til den erhvervsdrivende at bevise, at fejlen ikke var til stede ved leveringen, for eksempel fordi det skyldes forkert brug, overlast eller andre uheld.

I praksis bør du kun afvise en reklamation, hvis du enten kan bevise, at kunden selv er skyld i at fejlen er opstået, eller at det er åbenbart, at varen er blevet mishandlet eller har været ude for et uheld.

Kunden har bevisbyrden
(6-24 måneder efter købet) Når formodningsperioden på seks måneder er udløbet, ligger bevisbyrden hos kunden, men det betyder ikke, at du som sælger kan afvise reklamationen med den begrundelse, at køberen ikke selv kan bevise noget. Sælgeren bør gå aktivt og loyalt ind i en undersøgelse af varen. I praksis bør du kun afvise en reklamation, hvis alt tyder på, at kunden selv er skyld i fejlen, eller varen er meget slidt. Hvis du er i tvivl, bør du undersøge varen. Hvis du uretmæssigt afviser en klage, og din kunde går videre med sagen, kan du miste din ret til at afhjælpe fejlen. Det kan betyde, at kunden kan have ret til at ophæve købet, også selvom der kun er tale om en mindre fejl.

Hvis varen ikke er som aftalt
Hvis kunden ved købet har betinget sig, at varen har nogle bestemte egenskaber, som ikke er almindelige for varer af den type, skal han selv senere bevise, at sælger har lovet, at varen opfyldte hans krav.

Hvis den omvendte situation opstår, altså: at varen ikke har de egenskaber, der er normalt for varer af den type, skal sælger bevise, at han ved købet har oplyst kunden om disse afvigelser. Det samme gælder, hvis der er givet forkerte oplysninger i annoncer, på emballage og lignende steder. Du skal altså som udgangspunkt inden købet rette forkerte oplysninger om varen, også selvom du ikke selv har givet de forkerte oplysninger?

Garantier
Garanti er ikke det samme som reklamationsret. En garanti skal give kunden en væsentlig bedre retsstilling, end kunden allerede har i kraft af lovgivningens toårige reklamationsret. Kunden får kun garanti på varen, hvis du eller et tidligere salgsled – eksempelvis producenten - særskilt lover kunden dette.

Når du sælger en vare med en garanti, har du bevisbyrden for, at en fejl ved varen ikke er dækket af garantien. Du kan derfor kun slippe for at reparere eller bytte, hvis du kan bevise, at fejlen ikke er omfattet af garantien. Når du sælger en vare med en producentgaranti, skal du som sælger formidle kundens klage videre til garantigiveren.

Transport ved reklamationer

Når en klage er omfattet af købelovens reklamationsret, skal afhjælpning være uden udgift for kunden. Det betyder, at du som sælger skal afholde alle udgifter i den forbindelse også transportudgifter.

Hvis der er tale om mindre genstande, som nemt kan medbringes i et offentligt transportmiddel, kan du dog forvente, at kunden selv indleverer varen i din butik, hvis kunden bor i nærheden af din butik. Hvis der er tale om større og uhåndterlige genstande, må du enten undersøge varen hos din kunde eller betale for at få den transporteret til værkstedet.

Kunden skal medvirke
Du har ret til at se varen, før du tager stilling til klagen: Kunden skal medvirke til dette, ved enten at sende varen til dig eller være hjemme, når montør eller fragtmand kommer. Hvis du forlanger, at varen er pakket ind på en bestemt måde, må du selv sende emballagen til kunden, da du ikke kan forlange, at kunden stadig har den originale emballage.

Hvis kunden bor langt væk
Du skal betale transportomkostninger, selvom kunden bor meget langt væk eller eksempelvis er flyttet til en anden landsdel efter købet. Det gælder også, selvom kunden er flyttet til udlandet.

Hvis transportudgifterne er meget høje, kan du undersøge, om det kan betale sig for dig, at kunden får varen undersøgt og eventuelt repareret lokalt på din regning.

Brugsanvisning

Hvis en brugsanvisning er nødvendig, skal den følge med varen ved købet, medmindre du og kunden har aftalt noget andet. Hvis intet er aftalt, vil det være en mangel ved varen, hvis en forståelig brugsanvisning ikke medfølger ved købet. Du skal som sælger give kunden de nødvendige oplysninger om:

 • Montering – eksempelvis ved usamlede møbler
 • Anvendelse – eksempelvis ved elektriske apparater
 • Opbevaring – eksempelvis ved fødevarer
 • Vedligeholdelse – eksempelvis ved vaskeanvisninger for tøj 

”Nødvendige oplysninger” skal forstås som de oplysninger, der er nødvendige for, at en almindelig gennemsnitsforbruger kan betjene og vedligeholde varen. Oplysningerne skal gives på en let tilgængelig måde og skal være udformet på et sprog, der kan forstås her i landet altså typisk dansk. Efter omstændighederne kan et forståeligt sprog være tilstrækkeligt Anvisningerne kan også gives ved hjælp af en tegning, hvis det er forståeligt.

Findes vejledningen til software, kun på engelsk, må kunden oplyses om det, inden købet bliver indgået. Du skal udlevere brugsanvisningen senest samtidig med levering af varen.

Vær opmærksom på, at det kan være en mangel ved varen, hvis der mangler en brugsanvisning på et forståeligt sprog. Hvis en brugsanvisning ikke kan skaffes, må du tage varen tilbage, eller – afhængig af varens art – give kunden et afslag i prisen. Tjek derfor, om der følger dansk brugsanvisning med de varer, som du sælger.

Reglerne kan fraviges
Køber og sælger kan forud for købet aftale, at en brugt vare ikke leveres med brugsanvisning, eller at en brugsanvisning kun medfølger på engelsk. Når det er aftalt, vil den manglende eller udenlandske brugsanvisning ikke blive anset for at være en mangel ved varen.

Opdateret: 29.07.2021