Kreditkøb

Hvis du laver aftaler om kredit, skal du være opmærksom på de regler, der gælder for området. Kreditkøb er, når du aftaler med en køber, at vedkommende ikke behøver at betale kontant, men kan betale en del af eller hele prisen for den vare, han/hun har købt, på et senere tidspunkt.

Vi anbefaler, at du vurderer køberens betalingsevne og at du eventuelt skriver et ”ejendomsforbehold” ind i eventuelle aftaler om kreditkøb. Et ejendomsforbehold skal her forstås som et kreditkøb, hvor du som sælger kan tage købsgenstanden tilbage, hvis køber ikke overholder sine forpligtelser i kreditkøbeaftalen.

Fortæl mig mere

Kreditkøbsaftale

Kreditkøb er omfattet af kreditaftaleloven, som har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med kreditaftaler og kreditkøb.

En kreditkøbsaftale er en aftale om køb af løsøre, hvor sælger og køber aftaler, at:

 • betalingen af købesummen (eller en del af købesummen) skal ske senere end ved selve købet, eller
 • købesummen skal helt eller delvist dækkes af et lån fra tredjemand til køber, på grundlag af en aftale herom mellem långiver og sælger.
   

Kreditaftaleloven omfatter ikke kreditkøbsaftaler, hvor

 • kreditten ydes rentefrit og uden andre omkostninger,
 • kreditten skal betales tilbage inden tre måneder og kun er forbundet med ubetydelige omkostninger,
 • aftalen er resultatet af et forlig indgået for retten (retsforlig),
   

Vær opmærksom på:

 • at en kreditaftale altid skal være skriftlig
 • at kreditaftaleloven aldrig kan fraviges til ugunst for købere, hvis de kan betragtes  som forbrugere. En forbruger er i loven defineret som en person, der hovedsagligt handler uden for sit erhverv.

Nedenfor kan du læse mere om, hvilke regler der gælder, når det er fastslået, at kreditaftaleloven finder anvendelse.

Kreditgivers oplysningspligt

Kreditaftaleloven indeholder regler angående sælgers oplysningspligt forud for aftalens indgåelse, i selve kreditaftalen og efter aftalen er indgået.

Oplysningspligten forud for aftaleindgåelsen
Som sælger skal du oplyse din køber om følgende, inden I indgår en kreditaftale:

 • kredittypen
 • navn og adresse på sælger
 • det samlede kreditbeløb  
 • betingelser for at udnytte kredit muligheden kreditaftalens løbetid
 • debitorrenten
 • årlige omkostninger i procent
 • størrelse, antal og hyppighed af betalinger
 • den gældende sats for morarenter
 • oplysning om følger af manglende betaling
 • om en fortrydelsesret finder anvendelse eller ej
 • retten til førtidig tilbagebetaling

Køber skal, efter at have modtaget ovennævnte information, have tid til at sætte sig ind i oplysningerne, inden I indgår en bindende aftale. En konkret vurdering i situationen afgør, hvor lang tid, der er tilstrækkelig, før loven anses for overholdt. Hvis køberen ønsker det, er det dog muligt at indgå kreditkøbsaftalen med det samme.

Oplysningspligten i selve kreditaftalen
De samme oplysninger, som du skal give forud for indgåelsen af aftalen, skal ”klart og tydeligt” fremgå af den skriftlige kreditaftale.

Oplysningspligten efter aftaleindgåelsen
I tilfælde af ændringer i debitorrenten, skal køber altid informeres inden ændringen træder i kraft. Debitorrenten er den rentesats, der anvendes på årsbasis på de udnyttede kreditmuligheder, udtrykt i en fast eller variabel procentsats.

Hvad risikerer du, hvis du tilsidesætter din oplysningspligt?
Hvis kreditomkostningerne ikke er oplyst, skal køberen højst betale lånebeløbet og en årlig rente af den til enhver tid værende restgæld, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 5 pct. Som referencesats anses den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. 1. januar og 1. juli det pågældende år.

Hvis kreditomkostningerne er angivet, kan du ikke kræve yderligere kreditomkostninger. Er oplysningen om de årlige omkostninger i procent for eksempel angivet for lavt, kan du ikke kræve højere kreditomkostninger, end angivet.

Hvis du ikke opfylder din oplysningsforpligtelse, kan du i øvrigt ikke erstatning for omkostninger som følge af køberens misligholdelse, i form af morarenter eller lignende.

Fortrydelsesret

Køber kan inden for en frist på 14 kalenderdage fortryde en kreditaftale.

Fortrydelsesretten gælder fra den dag, hvor kreditkøbsaftalen er indgået. Hvis dagen, hvor køber modtager aftalevilkårene, ligger senere end tidspunktet for aftalens indgåelse, gælder fortrydelsesretten først fra denne dag.

Anbefalinger og ejendomsforbehold

For at minimere risikoen for økonomisk tab som følge af købers eventuelle misligholdelse, anbefaler vi, at du vurderer køberens betalingsevne (evt. ved at undersøge køberens hæftelsesform og soliditet) samt gør et af følgende ved salg på kredit:

 • tager ejendomsforbehold i det solgte
 • kræver pant i køberens aktiver
 • kræver kaution fra tredjemand, f.eks. købers moderselskab eller hovedaktionær
 • kræver bankgaranti.

Kreditkøb med ejendomsforbehold
Et kreditkøb med ejendomsforbehold er kreditkøb, hvor det er aftalt, at du som sælger kan tage købsgenstanden tilbage, hvis din køber ikke overholder sine forpligtelser under kreditkøbeaftalen.

Du kan ikke gøre krav på andet og mere end det solgte under købsaftalen med ejendomsforbeholdet.

Gyldigheden af ejendomsforbeholdet mellem dig og køber afhænger alene af, om ejendomsforbeholdet er aftalt.

Gyldigheden af ejendomsforbeholdet, overfor en tredjemand, kræver at følgende opfyldes:

 • ejendomsforbeholdet skal være aftalt senest ved overgivelsen af varen/ ydelsen til køber
 • det samlede beløb, der skal betales, skal overstige DKK 2.000 (beløbet udregnes som summen af det samlede kreditbeløb og de samlede omkostninger i forbindelse med kreditaftalen)
 • kreditkøbet er ikke sket i henhold til en aftale om kredit med variabelt lånebeløb (for eksempel en kassekredit eller et kontokort i et shoppingcenter) du har ved overgivelsen  modtaget mindst 20 procent af købesummen

Misligholdelse af kreditkøbsaftaler

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, før du kan udøvelse misligholdelsesbeføjelser overfor køber:

 • Købesummen eller et afdrag skal være mere end 30 dage forsinket, og
 • Det forfaldne beløb skal udgøre mindst en tiendedel af det samlede beløb, der skal betales

Såfremt at disse to betingelser er opfyldt, har du valget mellem at:

 • forlange betaling af beløb, som ellers ikke ville være forfaldet,
 • tage det solgte tilbage eller
 • gøre anden aftalt særlig retsvirkning af misligholdelsen gældende.

Tilbagelevering af det solgte
Er følgende betingelser opfyldt, kan du på grundlag af købekontrakten tage det solgte tilbage ved fogedrettens hjælp:

 • køber har misligholdt kreditkøbsaftalen,
 • kreditkøbsaftalen indeholder et ejendomsforbehold, og
 • kreditkøbsaftalen er underskrevet af køber og køber har modtaget en kopi deraf.

Opdateret: 29.07.2021