Nyheder

Ny kompensation for selvstændige og freelancere gældende for perioden 9. juli – 8. august 2020

Som supplement til den eksisterende kompensationsordning for de selvstændige erhvervsdrivende og freelancere, som oplever store fald i deres omsætning på grund af coronavirus, har Folketinget aftalt en supplerende ordning, der gælder for perioden 9. juli 2020 – 8. august 2020

20. juli 2020

Ny kompensationsordning
Virksom kan ikke svare på skatteretlige spørgsmål til ordningen, hvorfor disse spørgsmål skal rettes til enten din revisor eller Erhvervsstyrelsen.

Kontakt Erhvervsstyrelsen

Nedenfor finder du information om, hvem kompensationsordningen gælder for, og hvad den indeholder i forhold til dokumentationskrav og ansøgningsprocessen. 

Hvem gælder ordningen for?

Selvstændige – virksomhedsejere

 • Du ejer mindst 25 procent af virksomheden
 • Du arbejder i virksomheden i væsentlig grad 
 • Din virksomhed har været registreret i CVR- registreret siden den 9. marts 2020
 • Du er registreret i CVR-registeret som fuldt ansvarlig deltager for en enkeltmandsvirksomhed eller som reel ejer af din virksomhedDu har maksimalt 25 fuldtidsansatte (deltidsansatte medregnes forholdsmæssigt)
 • Du forventer en nedgang i omsætningen på mere end 30 procent i kompensationsperioden (9. marts 2020 til 8. juni 2020 eller 9. marts 2020 til 8. juni 2020).

  Omsætning skal forstås som:
  ”Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v. med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet”

 • Nedgangen i omsætning beregnes som forskellen mellem kompensationsperioden (den perioden der søges kompensation for) og en periode for 2019, den såkaldte ”referenceperiode”. 

  Referenceperioden skal forstås som:
  - perioden 1. juli 2019 til og med 31. juli 2019 (hvis din virksomhed har eksisteret i mindst 1 år)

  - perioden 1. december 2019 til og med 29. februar 2020 (hvis din virksomhed har eksisteret under 1 år)

  - eller perioden fra stiftelsestidspunktet frem til ansøgningstidspunktet – dog mindst en hel måned (hvis du ikke havde omsætning i hele perioden mellem 1. december 2019 og 29. februar 2020)

  - Hvis der er særlige omstændigheder kan du selv vælge en periode på 3 måneder - Særlige omstændigheder kan eksempelvis være barsel eller alvorlig sygdom, som gør at de andre perioder ikke er repræsentative for virksomhedens omsætning. 

 • Din virksomhed har i gennemsnit haft en omsætning på mindst 10.000 kr. pr. måned i kalenderåret 2019.

  - Hvis virksomheden er startet mellem 1. januar og 9. marts 2019, ser man på perioden 10. marts 2019 til og med 9. marts 2020

  - Er virksomheden startet efter den 9. marts 2019, tælles perioden fra startdatoen til og med den 9. marts 2020 - Du skal dog minimum have haft omsætning i en hel måned.

  - Hvis der er særlige omstændigheder kan kravet om gennemsnitlig omsætning tilpasses en repræsentativ periode på minimum 1 måned - Særlige omstændigheder kan  eksempelvis være barsel eller alvorlig sygdom, som gør at den gennemsnitlige omsætning for kalenderåret 2019 ikke er repræsentativ for virksomhedens omsætning.

 • Du kan (skal) ansøge om kompensation for perioden startende den 9. juli 2020

 • Omsætningsnedgangen skyldes corona-virus

 • Du kan ikke få kompensation for den del af din omsætningsnedgang som er forårsaget af, at du uretmæssigt har undladt at henføre omsætning til kompensationsperioden

 • Du må ikke have en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020 – personlig indkomst dækker over A- og B-indkomst

  - Personlig indkomst skal forstås som alle indtægter, der indgår i den skattepligtige indkomst, herunder A- og B-indkomst, mens kapitalindkomst ikke medregnes – dog medregnes aktieindkomst fra selskaber, hvis omsætning indgår i grundlaget for denne kompensation, samt skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed i virksomhedsordningen.

Freelancere og andre B-indkomstmodtagere – som ikke er virksomhedsejere

 • Du er freelancer eller anden B-indkomstmodtager

 • Du har haft B-indkomst inden den 9. marts 2020

 • Du forventer en nedgang i B-indkomsten på mere end 30 procent i kompensationsperioden (9. juli 2020 til 8. august 2020.

  B-indkomst skal forstås som:
  ”indkomst, hvorfra der ikke er trukket skat og AM-bidrag, inden du får udbetalt beløbet” ¨¨
 • Nedgangen i B-indkomst beregnes som forskellen mellem kompensationsperioden (den periode der søges kompensation for) og den såkaldte ”referenceperiode”.  

  Referenceperioden skal forstås som: 
  - perioden 1. juli 2019 til og med 31. juli 2019 (hvis du har været freelancer eller anden B-indkomstmodtager i mindst 1 år)

  - perioden 1. december 2019 til og med 29. februar 2020 (hvis du har været freelancer eller anden B-indkomstmodtager under 1 år)

  - perioden fra første registrerede B-indkomst og frem til den 9. marts 2020 (hvis du er startet efter 1. december 2019)

  - Hvis der er særlige omstændigheder kan du selv vælge en periode på 3 måneder - Særlige omstændigheder kan eksempelvis være barsel eller alvorlig sygdom, som gør at de andre perioder ikke er repræsentative for din normale indkomst.

 • Du har i gennemsnit haft en B-indkomst på mindst 10.000 kr. pr. måned i kalenderåret 2019.

  - For selvstændige mv. uden CVR-nr., der har haft B-indkomst forud for den 10. marts 2019, danner perioden fra og med den 10. marts 2019 til og med den 9. marts 2020 grundlag for gennemsnitsberegningen.

  - For selvstændige mv. uden CVR-nr., der har haft den først registrerede B-indkomst efter den 9. marts 2019, danner perioden fra den først registrerede B-indkomst og frem til og med den 9. marts 2020 grundlag for gennemsnitsberegningen. Gennemsnitsberegningen skal dog minimum dække en hel måned.

  - For selvstændige mv. for hvem der grundet særlige omstændigheder, som fx alvorlig sygdom eller barsel, ikke er registreret omsætning henholdsvis B-indkomst i perioderne, kan angives anden periode på minimum en hel måned samt begrundelse herfor.

 • Du kan (skal) ansøge om kompensation for den fulde kompensationsperiode.

 • Nedgangen i B-indkomst skyldes corona-virus.

 • Du kan ikke få kompensation for den del af din B-indkomstnedgang som er forårsaget af, at du uretmæssigt har undladt at henføre B-indkomsten til kompensationsperioden.

 • Du må ikke have en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020 – personlig indkomst dækker over A- og B-indkomst

  - Personlig indkomst skal forstås som alle indtægter, der indgår i den skattepligtige indkomst, herunder A- og B-indkomst, mens kapitalindkomst ikke medregnes – dog medregnes aktieindkomst fra selskaber, hvis omsætning indgår i grundlaget for denne kompensation, samt skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed i virksomhedsordningen
 

Hvad kan du få under ordningen?

Selvstændige – virksomhedsejere

 • Kompensationen på 90 procent af omsætningstabet (dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned) Hvis din virksomhed er eller har været påbudt lukket, er kompensationen i lukkeperioden på 100 procent (dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned)

 • Kompensationen kan udgøre op til 46.000 kr. pr. måned, hvis du har en medarbejdende ægtefælle (den medarbejdende ægtefælle skal have deltaget væsentligt i driften af virksomheden inden 9. marts 2020)

 • Kompensationen udbetales til din virksomheds NemKonto når ansøgning er godkendt
 • Du kan ikke få kompensation for tab, som du får godtgjort på anden vis, herunder ved forsikring, andre offentlige refusioner eller anden kompensationsordning i anledning af corona-virus
 • Du kan heller ikke få kompensation for tab som med rimelighed kunne være afværget

 • Du kan ikke få kompensation for det indtægtstab, som du modtager andre offentlige ydelser for

 • Du kan kun få kompensation for én af dine virksomheder, selvom du ejer flere virksomheder, som opfylder betingelserne for kompensation. 
  Kompensationen er skattepligtig.

Freelancere – som ikke er virksomhedsejere

 • Kompensationen på 90 procent af det forventede B-indkomsttab (dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

 • Kompensationen udbetales til din NemKonto når ansøgning er godkendt

 • Du kan ikke få kompensation for tab, som du får godtgjort på anden vis, herunder ved forsikring, andre offentlige refusioner eller anden kompensationsordning i anledning af corona-virus

 • Du kan heller ikke få kompensation for tab som med rimelighed kunne være afværget

 • Du kan ikke få kompensation for det indtægtstab, som du modtager andre offentlige ydelser for

 • Kompensationen er skattepligtig.

Dokumentationskrav og ansøgning

Hvilke dokumentationskrav er der?

De konkrete dokumentationskrav fremgår af ansøgningsvejledningen, som er tilgængelig hos Erhvervsstyrelsen via den digitale indberetningsløsning ”kompensation til selvstændige”.

For at modtage kompensationen skal du under strafansvar på tro og love erklære, at de afgivne oplysninger i ansøgningen er korrekte, og at du ikke selv er skyld i tabet. Her skal du være opmærksom på, at retten til kompensation bortfalder, hvis du har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Derudover skal du også være opmærksom på den markant skærpede straf ved afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger, samt fortielse af relevante oplysninger.

Tro – og love erklæringen kan tilgås via den digitale løsning på Virksomhedsguiden.dk.

Du skal opgøre det forventet omsætningstab.

Du skal ligeledes begrunde, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af coronavirus.

Du kan kun søge enten som virksomhedsejer eller som B-indkomstmodtager.
 
Du skal senest den 8. december 2020 dokumentere det faktiske omsætnings- henholdsvis B-indkomsttab for kompensationsperioden i forhold til referenceperioden. 
Den udbetalte kompensation efterreguleres på baggrund af de faktiske omsætningstal. Hvis det viser sig, at du var berettiget til en højere kompensation, vil du modtage den yderligere del ved efterreguleringen, mens du vil skulle tilbagebetale for meget udbetalt kompensation med renter.

Erhvervsstyrelsen kan udtage din ansøgning til kontrol og i den forbindelse pålægge dig at anvende revisorbistand fra en godkendt uafhængig revisor.

Der er ikke mulighed for at få godtgørelse for udgifter til revisor i forhold til denne ordning. 
 

Hvordan foregår ansøgning og udbetaling?

Du skal ansøge om kompensationen hos Erhvervsstyrelsen via den digitale indberetningsløsning ”kompensation til selvstændige” senest den 30. september 2020. 

Ordningerne om kompensation til selvstændige og freelancere, kompensation for faste omkostninger, samt lønkompensationsordningen kan kombineres – og du kan dermed få kompensation under alle tre ordninger samtidig, såfremt du opfylder betingelserne. Dog kan du ikke få kompensation mere end én gang for den samme udgift.