Lederne Virksoms Indtægtssikring

Indtægtssikringen sikrer dig økonomisk tryghed, hvis du kommer ud for en ulykke, bliver syg i længere tid, indlægges akut, eller hvis du bliver ramt af kritisk sygdom. Lige nu kan du få 3 mdr. lønsikring for 0 kr. 

Som selvstændig afhænger din indtægt af din arbejdskraft. Så hvad gør du, hvis du i en periode ikke kan arbejde?

Med Lederne Virksoms Indtægtssikring er du og din virksomhed sikret økonomisk. Melder du dig ind i både fagorganisation og a-kasse hos Lederne Virksom, kan du tegne en Indtægtssikring, som dækker, hvis du bliver syg og ikke kan arbejde.

Lederne Virksoms Indtægtssikring kan sikre dig op til 60.000 kr. skattefrit om måneden og som den eneste forsikring på markedet, skal du ikke dokumentere indtægtstab for at blive dækket.

Økonomisk sikring for dig og din familie
En af de bedste og billigste indtægtssikringer på markedet
Skattefri udbetaling

Lederne Virksoms Indtægtssikring udbydes i samarbejde med forsikringsselskabet AmTrust International Underwriters DAC, som er tilsluttet Garantifonden for skadeserstatning.

For at tegne Indtægtssikringen skal du være fyldt 18 år og må ikke være fyldt 60 år.

Download fakta-ark om Lederne Virksoms Indtægtssikring (pdf) 

Hent information om forsikringsformidling

Bestil et opkald og hør mere om Lederne Virksoms Indtægtssikring

Eller ring til osman-fre mellem 8-16:3283 3113 Er du medlem, og har du en indtægtssikring der skal tilpasses, så ring til os på:32 83 36 45
Bestil et uforpligtende opkald

Indtægtssikring - sikrer dig i en række situationer

Ved akut hospitalsindlæggelse

Lederne Virksoms Indtægtssikring dækker ved akut hospitalsindlæggelse i mere end to dage. Bliver du eksempelvis akut indlagt i syv dage, er du økonomisk sikret af Lederne Virksoms Indtægtssikring og får erstatning for alle syv dage.

Langtidssygdom

Har du tilvalgt Lederne Virksoms Indtægtssikring, sikrer vi dig økonomisk ved længerevarende sygdom. Oplever du langtidssygdom, der varer i mere end 14 dage, dækker Lederne Virksoms Indtægtssikring din indkomst med op til 60.000 kr. om måneden. Har du under 10 fuldtidsansatte, får du ligeledes penge udbetalt, hvis en af dine partnere ikke kan arbejde i mere end 14 dage grundet sygdom.

Pasning af langtidssyge familiemedlemmer

Opstår der sygdom i familien, der kræver pasning af langtidssyge familiemedlemmer, er du sikret økonomisk gennem Lederne Virksoms Indtægtssikring. Bliver du nødt til at passe sygdomsramte pårørende i mere end 14 dage, dækker forsikringen den periode, du ikke kan arbejde (pasningen skal være godkendt til støtte efter ”Lov om social ydelse”). 

Kritisk sygdom

Står du i en situation med kritisk sygdom, er du ligeledes dækket af Lederne Virksoms Indtægtssikring. Her dækker Indtægtssikringen op til 12 gange forsikringssummen, du har valgt - dog maksimum 480.000 kr. - og samtidig er hele udbetalingen skattefri. 

Ophør af virksomhed

Hvis din virksomhed går konkurs og du bliver ledig, så er du sikret økonomisk af Lederne Virksoms Indtægtssikring. Herved kan du, mens du går ledig, få udbetalt op til 60.000 kr. om måneden i de første 12 måneder og skal ikke bekymre dig om din indtægt, mens du søger arbejde.

Vær opmærksom på, at der altid skal være et overskud i virksomheden for at A-kassen kan foretage beregning af dagpengesatsen.

Til dig, der ønsker en indtægtssikring

Hvem kan få indtægtssikring?

For at tegne Lederne Virksoms Indtægtssikring er der få krav, du skal opfylde:


  • Du skal være fyldt 18 år og være under 60 år. Forsikringen dækker til du er 65 år.

  • Du har været beskæftiget som fastansat lønmodtager i minimum 6 sammenhængende måneder og aflønnet for mindst 80 timer pr. måned, eller har arbejdet som selvstændig erhvervsdrivende i minimum 6 sammenhængende måneder i mere end 130 timer om måneden.

  • Du er medlem af både Lederne Virksom fagorganisation og Lederne A-kasse.

  • Du har fast folkeregisteradresse i Danmark (eksklusiv Færøerne og Grønland)

  • Du har ikke fået udbetalt mere end 23 ydelser fra en lignende forsikring.

Forsikringsbetingelser

Her finder du de komplette betingelser for Lederne Virksoms Indtægtssikring

Hent forsikringsbetingelser (pdf)

Registrering

Lederne Virksom har indgået aftale med flere forsikringsselskaber om at formidle forsikringsprodukter. Du kan få oplyst navnene på disse forsikringsselskaber ved henvendelse til Lederne Virksom. Vermlandsgade 65, 2300 København S er registreret som forsikringsagentvirksomhed i Forsikring og Pensions register over forsikringsagenter. 

Læs mere om registeret

Lederne Virksoms Indtægtssikring udbydes i et samarbejde mellem Lederne Virksom og First. Lederne Virksoms Indtægssikring tegnes hos AmTrust International Underwriters DAC, som er tilsluttet Garantifonden for skadeserstatning.

Læs mere om Garantifonden for skadeserstatning 

Klage

Forsikrede kan i henhold til forsikringsbetingelserne endvidere få enhver klage over sin afgørelse behandlet ved: Lederne/Lederne Virksoms Klagenævn

Lederne – Lederne Virksom
Vermlandsgade 65
2300 København S

Ledernes Klagenævn er et paritetisk sammensat nævn bestående af repræsentanter fra AmTrust, Lederne Virksom, Lederne og First. Klagenævnets afgørelser kan indbringes for Ankenævnet for Forsikring.

Ankenævnet for Forsikring
Østergade 18, 2.
1100 København K
Telefon 33 15 89 00

Ankenævnet for Forsikring er et upartisk nævn. I nævnet sidder repræsentanter for såvel Forbrugerrådet som forsikringserhvervet.

Klagen til Ankenævnet skal indsendes på et særligt skema, som blandt andet kan downloades fra ankeforsikring.dk. Sammen med klageskemaet skal klageren indsende et mindre gebyr.

Besøg ankenævnet for forsikring og download skema

 

Ofte stillede spørgsmål

Vi ved, at det kan være svært at finde rundt i de enkelte punkter under forsikringsbetingelserne. Derfor har vi samlet de spørgsmål og svar, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne.

Hent spørgsmål og svar om Lederne Virksoms indtægtssikring (PDF)

Hvad koster en indtægtssikring?

Prisen på din indtægtssikring afhænger af din ønskede dækning og karensperiode. Indtægtssikring er 95% fradragsberettiget og opgives automatisk til SKAT.

Du kan få en indtægtssikring for helt ned til 37 kr. om måneden. Vælger du en karensperiode på kun 30 dage, oplever du reelt ikke huller i økonomien. Du vælger selv, om forsikringen skal udbetales i seks eller tolv måneder. Du finder din pris ved at tage udgangspunkt i din ønskede dækning (i venstre kolonne) og karensperiode (30, 60 eller 90 dage), som fremgår af tabellen.

Eksempel: Tjener du f.eks. 41.854 kroner om måneden, kan du maksimalt få en dækning på 14.296 kroner pr. måned.

Til dig, der har en indtægtssikring

Søg om udbetaling grundet konkurs

Hvis du skal have udbetalt penge fra Lederne Virksoms Indtægtssikring i forbindelse med konkurs skal du:

1. Melde dig ledig hos A-kassen og jobcentret

2. Søg om udbetaling fra Indtægtssikringen

Se, hvordan du melder dig ledig

Søg om udbetaling fra forsikringen

Søg om udbetaling grundet uarbejdsdygtighed m.m.

For at ansøge om udbetaling fra Lederne Virksom Indtægtssikring skal du:

1. Melde dig uarbejdsdygtig hos First

Bliver du syg eller uarbejdsdygtig, skal du melde din uarbejdsdygtighed direkte til First, som Lederne samarbejder med. Det gør du ved at udfylde formularen via dette link.

Meld dig uarbejdsdygtig her og se hvordan

2. Fortsat uarbejdsdygtighed 

For hver periode du er uarbejdsdygtig i sammenhængende 30 dage, skal du indsende en kop af oplysningen fra din kommune om udbetaling af sygedagpenge sammen med en anmeldelse af fortsat uarbejdsdygtighed. Har du ydermere fået dagpenge under sygdom fra A-kassen for de første 14 sygedage, skal du også vedlægge udbetalingsspecifikationen fra A-kassen.

Se hvordan her

Ingen krav til dokumentation af tabt indtægt

Det er unikt for Lederne Virksoms Indtægtssikring, at den i de 5 risikosituationer er tabsuafhængig. Det betyder, at du ikke skal dokumentere indtægtstab for at få udbetaling fra forsikringen, hvis du eller en partner er tvunget til fravær.

Hent hovedregler regler for udbetaling (pdf)

Dækning af langtidssygemeldte nøglemedarbejdere
Du får også dækket dit tab, hvis en nøglemedarbejder bliver langtidssyg (forudsat, at der er færre end 10 fuldtidsansatte i din virksomhed), og du kan dokumentere, at virksomheden har mistet indtægt i den periode. Her kan du få udbetalt op til, hvad der svarer til den månedlige forsikringssum, som du har forsikret dig for. Udbetalingen er skattefri.

Hvis du ikke længere er selvstændig

Stopper du med at drive selvstændig virksomhed for et lederjob eller et job som funktionæransat, vil din forsikring rykke med til en af vores søsterorganisationer – Lederne eller Lederne Pro. Din forsikring vil herved blive til en lønsikring. Du vil derfor fortsat være dækket økonomisk af en forsikring, der kan sikre dig økonomisk og hjælpe dig i din aktuelle situation på arbejdsmarkedet.

På Mit Virksom kan du se den dækning, du har i dag.

Se din nuværende dækning på Mit Virksom

Hvis du vil ændre din dækning

Ønsker du at ændre din nuværende dækning, skal du kontakte os via formularen herunder.

Få ændret dækningen på din indtægtssikring