Vækst og frihed som iværksætter – et enten eller?

Hvordan undgår du at miste frihed og fleksibilitet, når din virksomhed vokser?  Et forkningsprojekt viser vejen til, hvordan du kan skabe vækst uden at gå på kompromis med dit iværksætter-DNA.

Af: lektor Tove Brink og professor Mette Nerville

Frihedstrang

Friheden er en vigtig del af DNA’et
For langt de fleste iværksætterer er dét at have friheden til selv at bestemme og udvikle virksomheden en stor del af den motivation, der driver værket og gør det attraktivt at være iværksætter. Dét og så at  have muligheden for selv at finde de løsninger, der kan gøre en forskel for kunderne. De idéer, man har, kan føres ud i livet, og det er endda muligt at leve af det.

En typisk udfordring kommer, når  virksomheden er vokset. Arbejdspresset er vokset, og pludselig har man også ansvar for ansatte, kunder, partnere og leverandører. Her kan ansvaret føles lidt som en spændetrøje, og den oprindelige frihedsfølelse kan være langt væk. Men hvordan undgår du at komme derhen?

Et stort 4-årigt forskningsprojekt i Vidensforum regi, hvor 24 små og mellemstore virksomheder (SMVer) gennemgik et 4-årigt lærings- og udviklingsforløb, viser, at friheden for SMV-ledere er fokuseret omkring det ’at bestemme selv’. Friheden skabes for dem gennem mulighederne for at at gøre en forskel og forfølge egne mål – ’den ubetingede livsfrihed’, som en af deltagerne i projektet udtrykker det. Muligheden for at sige ’nej’, som en anden udtrykker det, mens en tredje beskriver frihed som det at kunne ’udleve mulighederne’. De ser kun de lange arbejdsdage som en udfordring i forhold til familie og venner, og ansvaret som en præmis, man må tage med.

Forskningsprojektet afdækkede det tveæggede sværd forbundet med friheden. SMV-lederen har ofte svært ved at bevare friheden, efterhånden som virksomheden vokser. Det kan være en udfordring for SMV-lederen at ’give slip’ på kontrollen og inddrage medarbejderne  i både udvikling og kontrol af virksomhedens aktiviteter og resultater. SMV-lederen får ikke altid viderebragt virksomhedens ’friheds-DNA’ til medarbejderne, og lederen får omvendt ikke det optimale ud af medarbejdernes idéer og kompetencer, så bedre opgaveløsninger kan udvikles i organisationen. Det betyder, at SMV-lederen fortsat er involveret i mange operationelle aktiviteter, som medarbejdere egentlig er ansat til at udføre i virksomheden. På den måde risikerer SMV-lederen at blive overbebyrdet med driftsmæssige opgaver, og de ansatte kommer ikke til at vokse kompetence- og ansvarsmæssigt med aktiviteterne. I værste fald begynder de dygtige medarbejdere at kede sig og søge nye udfordringer. Men den gode nyhed er, at det er muligt at finde ny frihed gennem løbende organisering i virksomheden, så virksomheden kan vokse, og så du som leder kan bevare din frihed.

Styrken hos SMV’er er at være fleksible, innovative og hurtige til at omstille sig til nye situationer [...] Det har vist sig muligt for langt de fleste SMV-ledere i forskningsprojektet at få etableret processer, der kan understøtte kontrollen i virksomheden og samtidig understøtte SMV-lederens frihed til at udvikle nye tiltag.

Hvordan kan du som iværksætter genskabe friheden?
Du er typisk omdrejningspunktet i din virksomhed. Du har skabt virksomheden og kender hvert eneste hjørne og arbejdsgang. Du træffer ofte alle beslutningerne og er aktiv i løsningen af udfordringer og konflikter. Det medfører, at du har behov for at arbejde strategisk med de tværfaglige udfordringer og med de væsentlige finansielle parametre for vækst samt med ledelse og udvikling af organisationen. Her er navnlig ledelses- og organisationsudviklingen vigtig, hvis der skal frigøres tid og ressourcer, så du kan genfinde den frihed, der driver dig og som er en vigtig del af virksomhedens DNA. Det er vigtigt, at du får tid til at arbejde med de ’alternative/skæve’ løsninger, som ’trangen til frihed’ / ’det at gøre noget andet’ giver dig. Det er vigtigt, at medarbejderne og organisationen som et hele kan arbejde sammen med dig for at skabe ’de skæve løsninger’. Det er vigtigt, at organisationen evner at gøre det – både tids-, adfærds- og kompetencemæssigt. Det er vigtigt for motivationen hos dig selv og i hele organisationen, og det er vigtigt for væksten i din virksomhed.

Erkendelsen af, hvordan man arbejder helhedsorienteret, kommer ikke af sig selv. Ofte duer efteruddannelseskurser ikke, fordi de tit kun omhandler en del af problemstillingen, f.eks. forretningsmodellen. Skal man lære at arbejde helhedsorienteret, viser Vidensforums Vækstprojekt, at man har behov for at arbejde med den tværfaglige helhed i virksomheden kontinuerligt gennem et længere forløb tilpasset den enkelte virksomhed – mere om det nedenfor.

Sådan holder du fast i dit iværksætter-DNA
Forskningsprojektet viser, at det er muligt for SMV-ledere at generobre den frihed, som blev tabt i vækstfasen. Gennem arbejdet med organisering blev der i de virksomheder, der deltog i forskningsprojektet, frigjort tid og rum til, at SMV-lederne igen kunne arbejde med de områder og opgaver, som de brænder for, og som skaber størst værdi for virksomheden. Friheden, som i iværksætterfasen er en individuel frihed, blev i forbindelse med virksomhedens vækst ændret til en frihed, som skabes ved at organisationens evne til at gennemføre forretningsmodellen succesfuldt, øges. Organisationen er gennem sin understøttelse af forretningsmodel og SMV-leder en frihedsskabende faktor. Denne transformation er sket gennem forskellige initiaver i de deltagende SMVer – afhængig af, hvad der har været mest relevant for den pågældende SMV-leder, virksomheden og den tilstræbte forretningsmodel. De pågældende initiativer blev valgt af SMV-lederne ud fra en sparring omkring helheden i virksomheden, og hvad der ville være godt for væksten og frihedstrangen. F.eks. kan nævnes:

 • Rotation mellem opgaverne hos de ansatte, så flere kan løse opgaverne i tilfælde af uventede begivenheder.
   
 • Ansættelse af personer, der har en anden personprofil end normalt i organisationen, så der udvikles nye måder at arbejde på. 
   
 • Udvikling af et ’Key Account Management Team’ i stedet for en ’Key Account Manager’ til at tage hånd om kunden, så kundeservicen kan blive mere robust og gennemført i alle led i organisationen.
    
 • Salg af en del af virksomheden til vigtige mellemledere, så medejerskab, frihed og motivation kan øges hos dem og i resten af organisationen.
    
 • Indførelse af IT-systemer for at opnå gennemsigtighed i organisationens aktiviteter, så alle kan se, hvad der foregår, og hvad det betyder for dem selv og for organisationen.
    
 • Øget kommunikation af den fremtidige retning for organisationen, så medarbejderne kan involveres og få et medejerskab i de løbende aktiviteter.
    
 • Indførelse af en holistisk forståelse af forretningen i organisationen, så alle kan bidrage med deres viden og deres idéer til udviklingen – bidrage med deres ’frihed’ og motivation.
    
 • Delegering af arbejdsopgaver til mellemledere/medarbejdere, så de selvstændigt løser dem.
    
 • Etablering af en professionel bestyrelse til sparring for virksomhedens ledelse.
    
 • Benytte mellemlederteams/medarbejderteams til at ’trykprøve’ beslutninger.
    
 • Arbejde målrettet og professionelt med projekter og projektledelse til gavn for hele virksomheden.
   

Nytænk processerne
Det er blot et udpluk af de mange tiltag, der kan skabe ny energi til at udnytte SMV-lederens og organisationens friheds-DNA. Det er vigtigt at gøre sig klart, at ’løse tiltag’ ikke bare kan kopieres fra en virksomhed til en anden, idet sammenhængen mellem organisation og ledelse, forretningsmodel og pengestrømme er forskellig for hver enkelt SMV. Derfor er der behov for at tænke i virksomhedens tværfaglige helhed for at finde de tiltag, der passer til din virksomhed. Gennem organisering af leder- og organisationsadfærd, forretningsudvikling og pengestrømme opnås en mere robust virksomhed, hvor organisationen kan løfte forretningsudviklings-opgaverne bedre og mere selvkørende end hidtil. Du må tage stilling til, hvordan det bedst kan gøres for din virksomhed.

Som det kan ses, går initiativerne på tværs af en række aktiviteter og processer i organisationen, eksempelvis kompetenceopbygning gennem sidemandsoplæring, ændring af ansættelsesprocesser, ændringer af beslutningsprocesser og ansvarsfordelinger, ejerskabsudviklingsprocesser, IT-udviklingsprocesser, udvikling af kommunikationsprocesser, involveringsprocesser, sparringsprocesser, beslutningsprocesser og projektledelsesprocesser.

Det kræver en helhedsorienteret forståelse og indsigt i virksomhedens processer og evnen til at organisere dem for fremtidig vækst, hvor SMV-lederens frihed er et vigtigt element, der skal bruges bedst muligt.

Denne forståelse bidrager til, at du som SMV-leder får involveret resten af organisationen i aktiviteterne, og hermed får du mere tid og frihed til at udvikle virksomheden. Ledelsen og organisationen bliver gennem de forskellige tiltag både mere professionel og mere udviklingsorienteret. Du kan få mere frihed til at bestemme de interessante ting selv og mere energi til at gennemføre dem.

Denne kombination af professionelle standardiseringstiltag og  udviklingsorienterede processer kalder man i organisationsforskningen ’ambidextrousness’, hvor man både evner at udvikle helt nye aktiviteter og samtidig formår at udvikle de eksisterende kerneaktiviteter til perfektion. Det betyder fokus på processer, der kan understøtte begge aktivitetsformer. I traditionel forstand opfattes de to former ofte som værende i konflikt med hinanden, fordi de traditionelt er blevet undersøgt i mere fastlåste organisationsstrukturer i større virksomheder. Hvis man i stedet for kan opfatte dem som dynamiske processer, der kan understøtte begge områder, peger forskningsresultaterne på, at innovation og vækst kan opnås i SMV’er.

Styrken hos SMV’er er at være fleksible, innovative og hurtige til at omstille sig til nye situationer. Det understøttes ved at tænke i processer i stedet for organisationsstrukturer. Det har vist sig muligt for langt de fleste SMV-ledere i forskningsprojektet at få etableret processer, der kan understøtte kontrollen i virksomheden og samtidig understøtte SMV-lederens frihed til at udvikle nye tiltag. SMV-lederens frihed kan herigennem genskabes.

Om Vidensforums vækstprojekt:

24 små og mellemstore virksomheder deltog i et fire-årigt udviklings- og læringsforløb, som skulle undersøge, hvilke redskaber der kan hjælpe lederen til at komme op i helikopteren og samtidig sikre stabil, økonomisk vækst.

Bag projektet står Center for Små og Mellemstore Virksomheder, Aarhus BSS, PwC og Nykredit.

Forløbet indeholdt:

 • Fastlæggelse af lederprofil
 • Indledende analyse af virksomheden
 • Kvartalsvis sparring og opfølgning i virksomheden
 • Ni fælles læringsmoduler
 • Netværksaktiviteter med andre ledere.

Om forfatterne:

Tove Brink er lektor på Syddansk Universitet inden for områderne innovation, forretnings- og
organisationsudvikling samt vækst.

Hun deltager i en række forskningsprojekter inden for små- og mellemstore virksomheder, offshore vindmølleparker, plastproducerende forretningsnetværk, fødevareproducerende forretningsnetværk samt strategisk innovation i havne. Tidligere har Tove Brink arbejdet som leder af innovations- og forretningsudviklingsprojekter i både små og store virksomheder.

Læs mere om Tove Brink
Mette Neville
er professor og leder af Center for Små og Mellemstore Virksomheder ved Aarhus BSS. Centeret forankrer flere større forskningsprojekter med fokus på vækst og udvikling i SMV'er.

Læs mere om Mette Neville og centeret 
Se mere om projektet SMV-bestyrelsen som digital katalysator for vækst

Personlig rådgivning