Mens du er på efterløn

Du kan sagtens arbejde, selvom du modtager efterløn. Men som udgangspunkt kan du kun gøre det, hvis det er lønmodtagerarbejde. 

For at kunne drive selvstændig virksomhed i efterlønsperioden, skal du forinden have en tilladelse af os, hvilket det desværre kan være svært at få. Kontakt os i så fald i god tid, før du vil på efterløn.

Der gælder forskellige regler i forhold til blandt andet selvstændig virksomhed, ferie, udlandsophold og frivilligt arbejde – det kan du alt sammen blive klogere på her.

Det må og skal du på efterløn

Selvstændig virksomhed og efterløn

Du kan begynde eller videreføre en selvstændig virksomhed i op til 400 timer om året og med en indtægtsgrænse på 89.976 kr. (2024) pr. regnskabsår. Du kan også vælge at bruge op til 400 timer på én enkeltstående opgave – men det kan du kun gøre én gang i løbet af din tid på efterløn. Her er der ingen indtægtsbegrænsning.

Søg i god tid
Lederne A-kasse giver tilladelsen. Du skal søge i god tid. Vent med at starte noget op, til du har fået svar fra os.
Hvis du gerne vil videreføre eller begynde en 400 timers-virksomhed samtidig med, du får efterløn, skal du udfylde blanketten AR 284.
Her skal du blandt andet oplyse om:

 • Tidsforbrug – også hvis der er andre ansatte. Er det en ny virksomhed, skal du skrive, hvad du forventer at bruge.
 • Beskrivelse af virksomheden
 • Indtægt i virksomheden og forventet indtægt fremadrettet

Når du søger om tilladelse, skal du sandsynliggøre, at din samlede arbejdstid i virksomheden højst vil udgøre 400 timer per kalenderår (inkl. transport, administration og ansattes tidsforbrug).

Hvis du tidligere har brugt mere tid, skal du dokumentere, at arbejdstiden bliver sat ned – enten i form af en salgsaftale for en del af virksomheden, indskrænkning af åbningstider, bortforpagtning, udlejning eller andet. Du har mulighed for at få forhøjet indtægten i det regnskabsår, hvor du går på efterløn, så den kan overstige 89.976 kr. (2024).

Går du på efterløn i 2. kvartal af et kalenderår, må arbejdet i virksomheden højst udgøre 300 timer. Går du på efterløn i 3. kvartal, må arbejdet i virksomheden højst udgøre 200 timer. Og går du på efterløn i 4. kvartal, må arbejdet i virksomheden højst udgøre 100 timer. 

Husk at indberette
Når du har fået tilladelse til at drive selvstændig bibeskæftigelse samtidig med efterløn, skal der ske fradrag for de timer, du anvender på virksomheden. Inden hver udbetaling skal du oplyse om hele tidsforbruget i virksomheden, herunder tid brugt på administration og transport og timer udenfor normal arbejdstid samt lørdag og søndag. Arbejdet i virksomheden medfører fradrag i efterlønnen time for time. Ansattes tidsforbrug medfører dog ikke fradrag i din efterløn.

Fra hoved- til bibeskæftigelse
Hvis du tidligere har drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse og i væsentligt omfang, har du mulighed for at få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed i op til 962 timer om året.

For at få tilladelse skal du sandsynliggøre, at arbejdet i virksomheden alene vil være baseret på din egen arbejdskraft, og at din arbejdstid ikke overstiger 962 timer pr. kalenderår.

Du har også mulighed for at få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed i 80,17 timer om måneden. Vælger du denne ordning, skal arbejdstiden udgøre 80,17 timer hver eneste måned, og arbejdet medfører fradrag i efterlønnen med 80,17 timer pr. måned.

Er du i tvivl om reglerne, er du velkommen til at kontakte os.

Spørg os om selvstændig virksomhed og efterløn

Udbetaling og satser

For at få udbetalt efterløn skal du hver måned udfylde et efterlønskort. Du skal udfylde og sende kortet senest en måned og 10 dage efter månedens udløb. Du mister normalt helt retten til efterløn for den måned, hvis du ikke overholder fristen.

Vælg det efterlønskort, der passer til din situation:

Udfyld efterlønskortUdfyld efterlønskort for seks månederUdfyld efterlønskort for selvstændigeUdfyld EØS-efterlønskort

Seks-måneders-ordningen
Du har også mulighed for at søge om at blive tilmeldt seks-måneders-ordningen, så du kan udfylde dit efterlønskort for op til seks måneder af gangen. Du kan kun blive tilmeldt ordningen, hvis du ikke har arbejde eller andre indtægter i efterlønsperioden bortset fra pensionsudbetalinger.

Tilmeld dig seks-måneders-ordningen

Vi får automatisk dit skattekort fra SKAT og udbetaler efterlønnen den sidste hverdag i måneden til din NemKonto – forudsat at du har udfyldt efterlønskortet. Vi benytter dit skattefradrag, når vi beregner din skat, og hvis du arbejder ved siden af, kan du evt. bruge en del af dit fradrag hos din arbejdsgiver og den anden del hos os. Husk også at give os besked, hvis du bruger hele dit fradrag et andet sted, for så sikrer vi, at vi kun får dit bikort fra SKAT.

Hvor meget kan jeg få i efterløn?
Hvor meget du konkret får i efterløn, afhænger af forskellige ting, som du kan læse mere om på hjemmesiden. Her kan du se de satser, der gælder:

Efterløn - maksimale satser (2024)

Kr. per måned

Kr. per år

Fuldtid

91 procent

18.527

222.324

Deltid

91 procent

12.351

148.212

Fuldtid

100 procent

20.359

244.308

Deltid

100 procent

13.573

162.876

Skattefri præmie (2024)

Per præmieportion

Maksimal præmie

Fuldtid

14.658 (maks. 12 portioner)

175.896

Deltid

9.773 (maks. 12 portioner)

117.276

 

Udbetaling af efterløn
Se hvornår du kan udfylde dit efterlønskort fra, og hvornår pengene udbetales. 

Gå til udbetalingskalender

Lønarbejde og efterløn

Du kan sagtens arbejde, mens du er på efterløn. På den måde kan du trække dig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet, hvis du ønsker det.

Der sker normalt fradrag i efterlønnen for de løntimer, du har, mens du er på efterløn.

Når vi vurderer, om din arbejdstid skal modregnes time for time (kontrollabel arbejdstid), eller om vi omregner din indtægt til timer (ukontrollabel arbejdstid), tager vi udgangspunkt i din arbejdsgivers indberetning til SKAT.

Du kan som udgangspunkt få supplerende efterløn i de måneder, hvor vi kan udbetale for 14,8 timer.

Med andre ord - får du løn, ferie med feriepenge og lignende for mere end 145,53 timer, får du ikke suppleret op til de 160,33 timer.

Der gælder dog en anden grænse på 128 timer, hvis du kan få lempet fradrag.

Læs mere om alt dette i vores pjece Udbetaling af efterløn.

Vær omhyggelig med at oplyse dit arbejde korrekt
Når du udfylder dit efterlønskort, skal du altid huske at oplyse om de arbejdstimer, du forventer at få løn for ud for de dage, du arbejder.

Du skal angive timeantallet med to decimalers nøjagtighed og i minutter, da det kan få betydning for dine muligheder inden for efterlønsordningen, for eksempel optjening af skattefri præmie.

Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvordan dit arbejde skal oplyses.

Sådan bliver indkomst omregnet til timer

Både optjening af rettigheder og modregning for arbejde, når du får efterløn, bliver opgjort i et antal timer. Men det er ikke alt arbejde og al indkomst, der kan opgøres i timer. Hvis du for eksempel får et honorar for en bestemt opgave, er betalingen ikke opgjort i antallet af timer, du har arbejdet. I relation til efterløn omregner man sådan et honorar til et antal timer.

2 forskellige satser
Der er to omregningssatser – én, man bruger til beregningen, når du optjener rettigheder (i 2024 er denne sats 136,81 kr.), og én, man bruger til at beregne fradrag i din efterløn (i 2024 er denne sats 277,76 kr.).

Eksempel:
Lise får efterløn og får et honorar på 7.540 kr. før skat for en mindre opgave. Beløbet divideres med 277,76 kr., så hun bliver modregnet for 27,15 timer i sin efterløn.

Hun opfyldte 2-årsreglen, da hun gik på efterløn og optjener derfor skattefri præmie, når hun arbejder i efterlønsperioden.

Honoraret skal derfor også omregnes, så det kan bruges til senere udbetaling af skattefri præmie.

Da honoraret i denne situation skal bruges til at opnå en rettighed, skal det omregnes med 136,81 kr., hvilket giver 55,08 timer.

Ikke alle arbejdstimer tæller med til skattefri præmie
Hvis dine udbetalte efterlønstimer tilsammen med antal arbejdstimer i præmieoptjeningsperioden overstiger 5.772 timer, optjener du ikke skattefri præmie af de overskydende timer.

Kontakt os, hvis du ønsker vejledning om dette

Vil du vide mere om optjening af rettigheder?
Hvilke rettigheder du optjener hvornår, og hvordan timerne bliver opgjort, kan du læse mere om i vores pjece om efterlønsbeviset (husk at vælge den rette version - de er inddelt efter alder):

Hent pjecen

På ferie med efterløn

Som selvstændig erhvervsdrivende har du ikke været omfattet af ferieloven. Kun hvis du har haft almindeligt lønarbejde ved siden af, kan du have ret til feriepenge. Der gælder lidt forskellige regler for, hvordan modregning i efterlønnen sker i forhold til feriepenge eller ferie med løn, når du er på efterløn.

Udlandsophold
Holder du ferie i udlandet, kan du få din efterløn med. Rejser du uden for EØS, kan du bevare retten til efterløn i op til tre måneder per kalenderår, hvis du har bopæl i Danmark.

Feriepenge og fradrag i efterlønnen
Hvis du modtager feriepenge eller har ferie med løn fra et arbejde, vil der ske fradrag i din efterløn – også selvom du har optjent det, før du gik på efterløn, og også selvom du ikke holder ferien. Vi anbefaler derfor, at du holder ferien, hvis du har mulighed for det.

Holder du ferie med løn, sker fradraget time for time, mens det for feriepenge er i antal dage med mulighed for at få suppleret op, hvis feriepengene ikke svarer til din normale efterlønssats.

Hvis du har optjent feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver, skal de normalt indbetale dine feriepenge, så du kan hæve dem via Borger.dk. Hvis du har været ansat i et helt år, har du ifølge ferieloven optjent 25 dages ferie, uanset om du har været på deltid. Du kan få pengene udbetalt, når du melder ferie digitalt til Borger.dk:

Læs mere om feriepenge på Borger.dk

De fleste feriepenge udbetales via Borger.dk. Hvis du får et fysisk feriekort, skal A-kassen LH underskrive det, for at du kan få dine feriepenge udbetalt.

Indsend feriekort til os

Hvis du får udbetalt feriepenge i efterlønsperioden, uden at du afholder ferie, så medfører feriepengene fradrag efter det antal dage, som feriepengene skulle dække. Det sker, uanset om der er tale om udbetaling af ferie efter reglerne om feriehindringer eller reglerne om udbetaling af bagatel-feriepengebeløb og lignende. Hvis feriepengene er mindre end efterlønnen for dagene, modregner vi krone for krone.

Husk at indberette
Når du har holdt din ferie, skal du oplyse det på dit efterlønskort. Du kan undgå fradrag for dine feriepenge, hvis du overgår til folkepension i det indeværende ferieår - det kan du læse mere om på Borger.dk.

Se vores pjece om udbetaling af efterløn

Frivilligt arbejde og borgerligt ombud

Du kan sagtens udføre frivilligt arbejde, mens du er på efterløn.

Men visse former for frivilligt arbejde medfører modregning i din efterløn.

Det kommer  blandt andet an på hvilken form for arbejde, det er, og for hvem arbejdet udføres. 

Forskel på fritidsaktiviteter og frivilligt arbejde
Generelt gælder det, at fritidsaktiviteter og hobbypræget arbejde ikke har nogen betydning for din efterløn.

Frivilligt, ulønnet arbejde er arbejdsopgaver, der kan udbydes som lønarbejde, må du bruge op til 65 timer om måneden uden fradrag i din efterløn.

Ved visse former for frivilligt ulønnet arbejde skal alle dine arbejdstimer modregnes. Kontakt os derfor altid, før du begynder, så du kan undgå at sige ja til opgaver, som skal modregnes i efterlønnen.

Borgerligt ombud og tillidshverv
Din skattepligtige indtægt vil normalt medføre fradrag i efterlønnen på en time for hver 277,76 kroner, du har tjent – eksempelvis hvis du er:

 • Borgmester eller udvalgsformand i en kommune 
 • Medlem af et menighedsråd 
 • Bestyrelsesmedlem i en forening.

Undtagelser:

 • Hverv som vidne, nævning, domsmand, lægdommer eller tilforordnet ved valg – dette medfører ikke fradrag.
 • At være medlem af en kommunalbestyrelse/regionsråd – det medfører heller ikke fradrag. 


Læs mere
Du kan læse mere om reglerne i vores pjece "Frivilligt ulønnet arbejde - når du får dagpenge eller efterløn"

Kontakt os for rådgivning
Det er komplekse regler for, hvilken type aktivitet eller arbejde, der hører til i hvilken kategori, så vi anbefaler, at du kontakter os, inden du kaster dig ud i frivilligt arbejde eller påtager dig hverv. Vi har en særlig kontaktformular, du kan bruge til at kontakte os:

Kontakt os med spørgsmål om frivilligt arbejde og efterløn

Hvis du bygger om

Hvis du nybygger eller ombygger dit hus eller sommerhus, kan du som hovedregel ikke få efterløn. Reglen er lavet for at undgå, at statsmidler skal være med til at finansiere en værdiforøgelse på privat ejendom. Der gælder forskellige regler, alt efter hvor stort et projekt det er, og om du er selvbygger eller medbygger.

Ved mindre byggeprojekter herunder mindre ombygninger og fornyelser, eksempelvis opførelse af et haveskur eller en carport, kan du godt få efterløn. De timer, du bruger på byggeriet, skal du oplyse på dit efterlønskort, og timerne vil medføre fradrag i din efterløn. Almindelig vedligeholdelse og reparation af din bolig medfører ikke fradrag. Kontakt os for vejledning i den konkrete sag, så kan vi hjælpe dig.

Kontakt os, hvis du bygger om eller renoverer din bolig

Solcelleanlæg

Hvis du overvejer at investere i et solcelleanlæg, skal du være opmærksom på, at investeringen i nogle tilfælde kan have betydning for din ret til efterløn afhængig af anlæggets funktion.

Hvis solcelleanlægget er til eget forbrug, har det ikke betydning for din efterløn. Anlægget anses for at være til dit eget forbrug, hvis det opfylder disse betingelser:
 • Anlægget er monteret på dit eget hus/ejendom, og den strøm, som anlægget producerer, er til dit eget forbrug, og anlægget er normeret herefter,
 • Anlægget er ikke anlagt med henblik på systematisk salg af strøm til elselskaberne. Eventuel overskydende strøm må dog gerne aftages af elselskabet,
 • Dine opgaver med anlægget består alene i, at du aflæser elmåleren med henblik på afregning til elselskabet, samt at du rekvirerer teknikere til vedligeholdelse,
 • Solcelleanlægget er ikke ejet i en selskabsform eller inddraget i anden selvstændig virksomhed.

Eget solcelleanlæg (eller lignende vedvarende energikilder) anses som fritidsbeskæftigelse, hvis dit arbejde herved er helt ubetydeligt. Arbejdet kan for eksempel være klipning af græs og buske og bed ved anlægget. Timerne du bruger på din fritidsbeskæftigelse skal oplyses på ydelseskortet og medfører fradrag i efterlønnen (uanset hvornår på døgnet og
ugen du bruger tid på den).

Hvis du derimod anlægger solceller med henblik på at sælge strøm til elselskaberne - og arbejdet herved ikke kan anses som ubetydeligt -  vil anlægget blive betragtet som selvstændig virksomhed, og det har betydning for din ret til efterløn. Dit solcelleanlæg anses for at være selvstændig virksomhed, hvis:

 • Du systematisk sælger strøm fra anlægget til elselskaberne,
 • Du selv udfører installation og/eller vedligeholdelse af anlægget.

Er der tale om selvstændig virksomhed, vil aktiviteten som udgangspunkt ikke være forenelig med retten til efterløn. I visse tilfælde kan du dog få særlig tilladelse til drift af selvstændig virksomhed. Du skal i givet fald rette henvendelse til os.

Når du stopper med selvstændig bibeskæftigelse

Hvis du stopper med din selvstændige bibeskæftigelse, skal du dokumentere, at virksomheden er ophørt for dit vedkommende. Det kan du gøre på forskellige måder, alt efter hvad der sker med virksomheden.

Reglerne for dokumentation af ophør er de samme, hvad enten du driver virksomhed på fuld tid, eller om det er en bibeskæftigelse.

Læs mere om reglerne vedr. ophør

Mit Virksom

Når du får efterløn, skal du huske også at tjekke din post på Mit Virksom. Det er vigtigt, at du har oplyst din korrekte mailadresse til os - og at du giver besked, hvis din mailadresse ændrer sig. Vi skriver nemlig til dig, hver gang der er ny post til dig. På den måde sikrer du dig, at du kan være opdateret på din post.