Efterløn

Efterløn og udlandsophold

Arbejde i udlandet før efterlønsalderen kan betyde, at du mister retten til at få et efterlønsbevis, eller at du ikke kan gå på efterløn. Det kan også betyde, at du vil få mindre i efterløn, eller det kan gå ud over din skattefri præmie. Læs mere om reglerne nedenfor, og kontakt os altid for at få konkret vejledning.

Er du allerede på efterløn og overvejer at tage din efterløn med til udlandet, kan du godt gøre det. Men der er forskellige regler, alt efter om du rejser indenfor eller uden for et EØS-land, hvor længe du er væk med mere.

Udland og efterløn – hvad må du?

Hjemvendt fra udlandet – EØS

For at have ret til efterløn skal du blandt andet opfylde indkomstkravet. Du skal også opfylde anciennitetskravet, det vil sige, at du skal have været a-kassemedlem længe nok.

Hvis du har arbejdet og været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, kan det ikke altid medregnes til disse krav. Det kan heller ikke altid medregnes til udskydelsesreglerne eller skattefri præmie.

Se EØS-landene her

VIGTIGT - Spørg os om reglerne
Reglerne om ret til efterløn, skattefri præmie osv. efter udlandsophold er komplicerede. Endvidere kan du helt miste retten til seniorjob, efterløn og skattefri præmie, hvis du ikke sørger for at være forsikret i det rigtige land, når du arbejder i udlandet. Det skyldes, at der ikke må være perioder, hvor du ikke er arbejdsløshedsforsikret. Du kan også miste rettigheder, hvis du ikke overholder nogle frister.

Det er derfor vigtigt, at du altid kontakter os for at få konkret vejledning, hvis du vil tage ophold eller arbejde i udlandet.

Kontakt os om efterløn

Kun arbejde i Danmark giver ret til efterløn - som regel
Da efterlønsordningen er en særlig dansk ordning, skal du som hovedregel have optjent retten til efterløn på baggrund af arbejde udført i Danmark. Du skal derfor opfylde indkomstkravet på baggrund af arbejde i Danmark, eller arbejde der kan sidestilles med det.

Der er dog en mere lempelig regel: Hvis du opfylder anciennitetsbetingelsen alene på baggrund af medlemskab af en dansk a-kasse, kan halvdelen af indkomstkravet opfyldes med arbejde i et andet EØS-land og den andel halvdel med arbejde i Danmark. Arbejde på Færøerne kan medregnes med tre fjerdedele.

Læs mere om indkomstkravet
Efterbetaling af efterlønsbidrag

Har du betalt efterlønsbidrag, før du tog til et andet EØS-land eller Færøerne, skal du efterbetale for den periode, hvor du har været omfattet af det andet lands forsikring. Det kan blive til mange penge. Beløbet skal betales inden tre måneder og på én gang.

Hjemvendt fra udlandet – ikke-EØS

Når du rejser til lande udenfor EØS, anbefaler vi, at du bevarer dit medlemskab hos os og fortsætter indbetaling af dit efterlønsbidrag.

Kun arbejde i Danmark giver ret til efterløn - som regel
Da efterlønsordningen er en særlig dansk ordning, skal du som hovedregel have optjent retten til efterløn på baggrund af arbejde udført i Danmark eller arbejde, der kan sidestilles med det.

Der er dog en mere lempelig regel: Hvis du opfylder anciennitetsbetingelsen alene på baggrund af medlemskab af en dansk a-kasse, kan halvdelen af indkomstkravet opfyldes med arbejde i udlandet og den andel halvdel med arbejde i Danmark. Arbejde på Færøerne kan medregnes med tre fjerdedele.

Læs mere om indkomstkravet
Det er vigtigt, at du kan dokumentere det overskud, du har af drift af selvstændig virksomhed. Gem også eventuelle lønsedler, fakturaer mv. som dokumentation over for os.

Spørg os om reglerne
Reglerne om ret til efterløn efter udlandsophold er komplicerede. Det er derfor vigtigt, at du kontakter os og hører om dine muligheder, allerede inden du tager af sted, og holder os ajour undervejs, hvis der sker ændringer, så du altid kender til dine rettigheder og muligheder.

Kontakt os om udlandsophold

Efterløn med til EØS-lande

Når du rejser eller flytter inden for EØS-området, Grønland, Færøerne og Schweiz, kan du altid få din efterløn med og bevare dit medlemskab hos os. Vi skal bare have en bopælsattest med din nye adresse.

Hvis du er britisk statsborger, kan du måske få din efterløn med til Storbritannien, selvom det ikke længere er en del af EØS-området. Kontakt os for at få vejledning.

Se EØS-landene

Arbejde i et EØS-land eller på Færøerne
Hvis du i efterlønsperioden får arbejde i et andet EØS-land eller på Færøerne, skal du normalt arbejdsløshedsforsikres i arbejdslandet og meldes ud her. Det gælder dog ikke, hvis du er statsborger i et land uden for EØS-området, og det er ikke alle EØS-lande, der har en arbejdsløshedsforsikring for selvstændige.

Du kan stadig få efterløn af os, hvis du ikke arbejder på fuld tid, dog skal du bruge et særligt EØS-ydelseskort i stedet for det almindelige efterlønskort.

Hvis du flytter tilbage til Danmark, skal du søge om genoptagelse hos os inden fire uger – ellers mister du din ret til efterløn.

Udfyld EØS-ydelseskortet

Selvstændig virksomhed
Hvis du vil starte selvstændig virksomhed i efterlønsperioden, skal du normalt have en tilladelse af os først, hvilket det kan være svært at få. Det gælder uanset, om du vil drive virksomheden i Danmark eller et andet land.

Kan jeg som selvstændig udsende mig selv til en opgave i EØS?
Hvis du har mulighed for en opgave i et andet EØS-land stiller lovgivningen krav om, at den selvstændige erhvervsdrivende, der ønsker at udsende sig selv til midlertidigt arbejde i andet EØS-land skal have drevet selvstændig virksomhed i det land, hvor man har etableret virksomheden. Man skal have drevet virksomheden i mindst to måneder forud for udsendelsen. Der skal have været omfattende aktivitet, og der skal være mulighed for efter udsendelsen at fortsætte aktiviteten i det land, hvor man har etableret virksomheden. Det er afgørende, at man ikke skal etablere sig igen, når opgaven i det andet EØS-land er tilendebragt. Har du drevet virksomheden i mindre end to måneder før en udsendelse, kræver det en konkret vurdering, og da det er Udbetaling Danmark, som godkender en udsendelse, så skal du kontakte Udbetaling Danmark for nærmere rådgivning.

Du skal udfylde en blanket A1, som du finder på borger.dk og sende den til Udbetaling Danmark, hvorefter de tager stilling til, om du kan være omfattet af dansk social sikring under din udsendelse og dermed også bevare retten til dansk a-kassemedlemskab. Husk at sende os en kopi af godkendelsen.

Hvad mener vi med omfattende aktivitet?
Med omfattende aktivitet skal vi kigge på:

 • Benyttelse af kontorer
 • Betaling af skat
 • Besiddelse af autorisation
 • Tilladelse til at udøve et erhverv
 • Momsregistrering
 • Optagelse i handelskamre og eller faglige organisationer
 • Omsætning
 • Arbejdstid mv.

Arbejde i flere EØS-lande
Hvis du skal arbejde i flere EØS-lande, skal du have en særlig tilladelse, der gælder for flere lande. Du skal søge om en ny tilladelse hos Udbetaling Danmark hvert år.

Læs mere hos Udbetaling Danmark

Kan jeg som selvstændig have opgaver i flere EØS-lande?
En selvstændig erhvervsdrivende, der driver selvstændig virksomhed i to eller flere EØS-lande, kan være omfattet af bopælslandets lovgivning forudsat at du driver en væsentlig del af virksomheden i bopælslandet. Det betyder dog ikke, at det skal være hovedparten af aktiviteterne. For at afgøre om du driver en væsentlig del i bopælslandet lægger vi vægt på omsætning, arbejdstid, antallet af leverede tjenesteydelser/indtægt. Hvis der samlet set udøves mindre end 25 procent af aktiviteten i bopælslandet, vil der som udgangspunkt ikke være tale om, at virksomheden har en væsentlig del af aktiviteterne i bopælslandet. Der skal dog altid foretages en konkret vurdering for at afklare problematikken.

Her gælder det også, at du skal udfylde en A1 til arbejde i flere EØS-lande. Du finder A1 på borger.dk og sende den til godkendelse i Udbetaling Danmark. Husk at sende os en kopi af godkendelsen.

Læs mere hos Udbetaling Danmark

Lang ferie? Hvis du planlægger at opholde dig i andre EØS-lande, Grønland, Færøerne eller Schweiz i mere end tre måneder, skal du sende os et EØS-ydelseskort i stedet for det almindelige efterlønskort. Vi udbetaler efterlønnen til dig den sidste hverdag i måneden. Hvis pengene skal overføres til en konto i udlandet, vil der nok gå yderligere ca. tre bankdage. 

Efterlønssats og udbetaling
Din efterlønssats i udlandet vil være den samme, som hvis du bor og arbejder i Danmark.

Hvis du på grund af arbejde ikke længere kan være medlem her, bliver din efterløn nedsat med det beløb, du plejer at betale i kontingent + et bidrag til administration.

Skatteoplysninger
Du betaler stadig skat i Danmark, hvis du flytter til et andet EØS-land. Er du skattefritaget, skal du sende os dokumentation for det – det kan du gøre her:

Indsend dokumentation for skattefritagelse

Og hvert år skal vi have en skatteopgørelse fra EØS-landet, hvor du bor.

Du kan høre mere om skat og udlandsophold hos SKAT

Efterløn med til lande uden for EØS-området

Uden for EØS-landene kan du kun få efterløn i tre måneder per kalenderår. Hvis du lægger dit udlandsophold på hver side af et årsskifte, kan du forlænge opholdet til seks måneder. Herefter skal du til Danmark igen for at få efterløn.

Hvis du flytter permanent til et land uden for EØS-området, kan du ikke få efterløn fra afrejsedatoen.

Arbejde i lande uden for EØS-området
Hvis du tager arbejde i et land uden for EØS-området, ophører din ret til at få udbetalt efterløn, medmindre du er udsendt for en dansk arbejdsgiver eller du som selvstændig har udsendt dig selv. Husk, at du altid skal have tilladelse til at drive selvstændig virksomhed i efterlønsperioden.

Hvis du er blevet arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land pga. arbejde, og dérfra flytter til et ikke-EØS land, skal du kontakte os straks for at blive optaget her igen, da du ellers helt mister retten til efterløn.

Brexits betydning for dine rettigheder

Den 31. januar 2020 udtrådte Storbritannien af EU.

På grund af en overgangsordning har landet indtil udgangen af 2020 haft status som EU-land, og britiske statsborgere har haft rettigheder, som om de fortsat var EU-borgere.

Per 1. januar 2021 er overgangsordningen ophørt; Storbritannien er nu et såkaldt tredjeland, et land uden for EØS-området, og britiske statsborgere er tredjelandsstatsborgere.

Det har stor betydning i forhold til arbejdsløshedsforsikring i Danmark, fordi EØS-reglerne om social sikring, herunder arbejdsløshedsforsikring, ikke gælder for tredjelandsstatsborgere på grund af Danmarks retsforbehold.

Det betyder blandt andet:

 • at du ikke længere kan optjene ret til dagpenge mv. på baggrund af perioder, hvor du har været arbejdsløshedsforsikret i Storbritannien 
 • at du ikke længere kan tage på jobsøgning i Storbritannien med danske dagpenge og
 • at du som herboende britisk statsborger ikke længere kan optjene ret til dagpenge mv. på baggrund af perioder, hvor du har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land.


Der er dog en del undtagelser fra dette på grund af udtrædelsesaftalen. Ifølge udtrædelsesaftalen bevarer du dine rettigheder, som om Storbritannien fortsat var EU-land, hvis du har gjort brug af din såkaldte frie bevægelighed før 1. januar 2021. Det gælder, uanset om du er dansk eller britisk statsborger eller statsborger i et andet EØS-land. Du bevarer disse rettigheder i hele din levetid, medmindre din situation ændrer sig.

Britiske statsborgere skal søge om et nyt registreringsbevis senest i 2021
Har du som britisk statsborger haft lovligt ophold i Danmark og udnyttet retten til fri bevægelighed før 1. januar 2021, skal du søge om et nyt Registreringsbevis for at bevare dine rettigheder.

Registreringsbeviset udstedes af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og kan ansøges fra 1. januar 2021 og året ud.

Søg om registreringsbeviset her på hjemmesiden Nyidanmark.dk

Hvis du ikke er omfattet af udtrædelsesaftalen
Hvis du påbegynder et arbejde i Storbritannien efter den 31. december 2020, skal du sørge for at blive socialt sikret, herunder arbejdsløshedsforsikret i Storbritannien. Det gælder også, selvom du blot udstationeres, medmindre du udstationeres i op til 2 år. I den situation skal du søge om attesten A1 hos Udbetaling Danmark. Attesten viser, at du har ret til fortsat social sikring, herunder arbejdsløshedsforsikring i Danmark, og den vil blive respekteret af Storbritannien i de første 15 år efter den 1. januar 2021.

Ønsker du i den situation at bevare din ret til dagpenge i Danmark ved hjemkomst, skal du samtidig blive ved med at være medlem af din danske a-kasse. 

Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os:

Kontakt A-kassen

Læs pjecen "Efterløn med til udlandet"

I pjecen "Efterløn med til udlandet" har vi samlet alt det vigtigste information til dig om efterløn og udlandsophold.

Læs pjecen (pdf)

Opdateret: 26.01.2021